Trudno mnie podejrzewać o spolaryzowane poglądy polityczne. Nikomu też się raczej nie uda przypisać mi nawet częściowej przynależności do jakiejkolwiek partii. Moje myślenie polityczne jest bardzo proste. Jako przeciętny zjadacz kapusty w naszym pięknym kraju oceniam to co widzę, słyszę i co sama przetwarzam w swoim sercu i umyśle.
Dwa ostatnie dni dały mi sporo materiału do przemyśleń i z całą odpowiedzialnością za własne słowa mówię : BRAWO PRAWICA!! przedwczoraj spotkanie z posłem Jarosławem Sachejko z Kukiz 15 – bardzo rzeczowe, merytoryczne i pragmatyczne spotanie.

Wczoraj bardzo rzeczowe, merytoryczne i pragmatyczne spotaknie z wiceministrem Patrykiem Jaki z Solidarnej Polski a dzisiaj choć po czasie bardzo rzeczowe i w mojej ocenie sensowne wystąpienie Beaty Szydło.
Polska naprawdę może i powinna być dumna i niezależna i ma prawo do samostanowienia. Moze faktycznie niektórzy z nas ( w tym ja) niepotrzebnie ulegamy zbiororowej histerii ? może rządy prawicowe zdołają być naprawdę bliżej ludzkich problemów ? Przypominam sobie falę frustracji kiedy rozmawiałam z wiceministrem Radziewiczem Winnickim czy z Noumannem… pamietam frustrację jakiej doznałam kiedy Ewa Kopacz nawet nie odpowiedziała w nawet najbardziej zdawkowy sposób na mój apel o pomoc w leczeniu dziecka.
Dzisiaj czytam, że Beata Szydło odpowiada 9 letniej dziewczynce i jestem dumna z tego – choć pewnie może ( choć nie musi ) być to świetne zagranie marketingowe…ale na liość boską…całe nasze życie jest sterwane dobrym albo gorzym marketingiem.

Popełniam błędy – jak każdy – przynaję się do nich jak niektórzy…

Nie jestem prawicowa, nie jestet lewakiem, nie jestem katolikiem…. nie jestem drugim sortem i nie jestem prima sort, nie mam monopolu na wiedzę jedynie….
Patrzę i widzę, że kiedyś mnie olewano a dzisiaj są Ci co mnie słuchają…mnie, a za moim pośrednictwem tych co cierpią i chcą legalnej terapii, prawa do wyboru, poszanowania godności.
Ci – My wszyscy dopiero teraz zaczynamy być słuchani. Zasługę za ten stan rzeczy trzeba jednak podzielić i oddać pokłon tym co zaczęli i choć nie dane im było skończyć, to się przyczynili do dzisiejszego postrzegania sprawy. Mam na mysli Marka Balickiego – poznałam Go prawie rok temu nie jako Ministra Zdrowia ale jako lekarza i senatora walczącego o legalizację lekarstwa – Medycznej Marihuany. Penie więcej osób należałoby tu wymienić ale nie jest to tablica pamiątkowa tylko mój blog 🙂 Wybaczcie – i nie gniewajcie się 🙂

mam takie dzisiaj przemyslenia bo znowu patrzę na uśmiechniętego Miśka, widzę, jak bardzo pomaga Mu MM i tak bardzo, bardzo wierzę, że poniższy projekt ustawy będzie przyjęty i dzisiajsza opozycja nie będzie przeciwko TYLKO dlatego , że to nie oni pomogą Polakom żyć lepiej. Oni mieli swoją szanse i ją zdeptali i zbrukali….

Apeluję zatem do opozycji…. TO USTAWA DLA NASZ WSZYSTKICH – PONAD WSZELKIMI PODZIAŁAMI – ZDROWIE I GODNOŚĆ NIE MA BARWY POLITYCZNEJ!! PAMIĘTAMY TYM WSZYSCY.

Oto USTAWA :

Projekt ustawy ……………………….o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U….) wprowadza się następujące zmiany:
Po rozdziale 4 dodaje się Rozdział 4a, art. 30a – 30c w następującym brzmieniu:
Rozdział 4a
Narodowy System monitorowania niedopuszczonych do obrotu produktów konopi
stosowanych w celach medycznych.
Art. 30a
1. Tworzy się Narodowy system monitorowania niedopuszczonych do obrotu produktów konopi stosowanych w celach medycznych, zwany dalej Narodowym Systemem.
2. Zadaniem Narodowego Systemu jest monitorowanie i nadzór nad stosowaniem konopi w celach medycznych oraz wspieranie badań naukowych w zakresie oceny skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonych terapii i stosowanych produktów, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
3. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 – 3 ustawy zadania Narodowego Systemu realizuje się w szczególności poprzez:
pozyskiwanie danych epidemiologicznych temat używania przetworów z konopi w celach medycznych oraz informacji na temat ich skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania w terapii, prowadzenie centralnego rejestru podmiotów prowadzących terapie z zastosowaniem niedopuszczonych do obrotu preparatów i przetworów konopi,nadzór nad zaopatrzeniem i obrotem przetworami konopi w ramach prowadzonych badań i terapii.
Art. 30b
1. Nie stanowią obrotu produktami leczniczymi, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. …) prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozdziału uprawa konopi oraz zbiór ziela i żywicy konopi przetwarzanych, przerabianych i stosowanych pod nadzorem lekarza zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w celu łagodzenia objawów działań niepożądanych stosowanych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub jako alternatywy terapeutycznej dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, których skuteczność w indywidualnych przypadkach nie jest wystarczająca.
2. Uprawa, zbiór ziela i żywicy konopi oraz ich przetwarzanie, przerób i stosowanie na zasadach określonych przepisami niniejszego rozdziału nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Do badań naukowych w zakresie monitorowania terapii w rozumieniu art. 30a ust. 2 w ramach Narodowego Systemu nie stosuje się przepisów Rozdziału 2a ustawy, o której mowa w ust. 1. Dane uzyskane w ramach tych badań nie mogą być wykorzystane w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu lub w celach marketingowych.
4. Bez uszczerbku dla przepisów rozdziału 2 – 4 ustawy oraz przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, zadania w ramach Narodowego Systemu mogą być wspólnie realizowane i współfinansowane również przez grupy samopomocy osób uzależnionych, jednostki naukowe, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty zainteresowane działaniem w ramach Narodowego Systemu. Współpraca instytucjonalna może być podejmowana na podstawie porozumień, wytycznych i innych aktów prawa wewnętrznego określonych w ustawach.
5. Grupy samopomocy osób uzależnionych w ramach Narodowego Systemu działają na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
6. Zasady prowadzenia i nadzorowania terapii z zastosowaniem niedopuszczonych do obrotu preparatów i przetworów konopi określa art. 30c.
7. Przepisów art. 35 – 36 oraz przepisów Rozdziału 6 ustawy nie stosuje się do uprawy konopi, zbioru oraz przetwarzania i stosowania ziela i żywicy konopi innych niż włókniste w zakresie uregulowanym w art. 30d.
Art. 30c
1.Prowadzenie terapii z zastosowaniem niedopuszczonych do obrotu przetworów konopi dozwolone jest zgodnie z oceną lekarza we wskazaniach określonych w art. 30b ust.1 pod warunkiem zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust.6.
2. Bez uszczerbku dla przepisów odrębnych, terapię, o której mowa w ust. 1 może prowadzić lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację w dziedzinie dotyczącej danego schorzenia, lub jeśli takiej specjalizacji brak – w dziedzinie psychiatrii, a w przypadku małoletnich – w dziedzinie pediatrii, w ramach praktyki zawodowej albo umowy lub zatrudnienia w podmiocie leczniczym.
3. Podmioty, o których mowa ust. 2 są obowiązane:zapewniać udzielenie pacjentom zgodnych z aktualną wiedzą medyczną informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności terapii a przed jej rozpoczęciem uzyskać pisemną zgodę pacjenta lub jego prawnego opiekuna,wystawiać dokumenty zapotrzebowania na stosowane przetwory z uwzględnieniem postaci i dawkowania, w ilości niezbędnej na 90‑dniową kurację, zgodnie z urzędowym wzorem albo za pośrednictwem urzędowego systemu teleinformatycznego,prowadzić dokumentację medyczną pacjenta zgodnie z odrębnymi przepisami,zapewniać odpowiednie warunki udzielania świadczeń w ramach prowadzonej terapii, w szczególności możliwość niezwłocznego kontaktu z lekarzem dla uzyskania informacji, możliwość zgłoszenia działań niepożądanych, uzyskania pomocy w związku z zakończeniem lub rezygnacją z udziału w terapii,

prowadzić ewidencję zużycia, zapotrzebowania i źródeł zaopatrzenia oraz zgłaszać te dane do wykazu w okresach kwartalnych – na podstawie wystawionych dokumentów zapotrzebowania lub za pośrednictwem urzędowego systemu teleinformatycznego,zgłaszać informacje o działaniach niepożądanych produktów leczniczych zgodnie z wymogami art. 36b-f ustawy, o której mowa w art. 30b ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń niespodziewanychumożliwiać wymianę informacji z jednostkami naukowymi prowadzącymi badania rozumieniu art. 30b ust. 3, oraz z podmiotami, o których mowa art. 36u ustawy, o której mowa w art. 30b ust. 1.
4. Jednostki naukowe mogą w ramach prowadzonych badań zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi terapie, o których mowa w ust. 1 w celu realizacji zadań Narodowego Systemu.
5. W przypadku wystąpienia w ramach terapii ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego lub działań niepożądanych spowodowanych przez zastosowane przetwory konopi lekarz prowadzący obowiązany jest, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, zgłosić do rejestru szczegółowe informacje na temat zdarzenia w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji, a organ prowadzący rejestr niezwłocznie zamieszcza informację w odpowiednim wykazie.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). Rejestr jest jawny. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
7. W rejestrze umieszcza się dla każdego podmiotu:1) adres placówki, 2) liczbę pacjentów w bieżącym kwartale z uwzględnieniem wskazań, 3) dane lekarzy według specjalizacji,4) podsumowanie kwartalne zużycia ziela i żywicy konopi na potrzeby terapii,5) informacje o ujawnionych działaniach niepożądanych zgłoszonych zgodnie z ust. 3 i 5.
8. Zgłoszenia dokonuje lekarz lub podmiot leczniczy, o których mowa w ust. 2, podając:1) dane zgłaszającego,2) dane lekarzy prowadzących terapię z uwzględnieniem specjalizacji,3) liczbę pacjentów uczestniczących w terapii w bieżącym kwartale z uwzględnieniem wskazań,4) szacowane średnie zapotrzebowanie surowców w bieżącym kwartale.
9. Zgłoszenie ujawnionych działań niepożądanych zawiera informacje wymagane przepisami odrębnymi.
10. Podmiot wpisany do wykazu jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać aktualizację danych, o których mowa w ust. 7 – 9.
11. Zgłoszenie składa się na urzędowym formularzu albo za pośrednictwem urzędowego systemu teleinformatycznego. Zgłoszenie podlega opłacie, która stanowi dochód budżetu państwa. Wniosek o wykreślenie z wykazu oraz zgłoszenie działań niepożądanych są wolne od opłat.
12. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braków formalnych, organ prowadzący rejestr wzywa podmiot dokonujący zgłoszenia do usunięcia braków. W przypadku nieusunięcia, w terminie 7 dni, pomimo wezwania organu prowadzącego rejestr, braków formalnych zgłoszenia, organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu.
13. Organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu, jeśli podmiot zgłaszający nie jest podmiotem leczniczym albo lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu spełniającym warunki określone w ust. 2, jak również w przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia.
14. W przypadku powzięcia informacji o tym, że podmiot wpisany do wykazu działa w sposób niezgodny z przepisami regulującymi działalność objętą wpisem, organ prowadzący rejestr wyznacza niezwłocznie termin do usunięcia tych nieprawidłowości.
15. Organ prowadzący rejestr dokonuje wykreślenia wpisu: 1) w razie stwierdzenia, że podmiot przestał spełniać warunki wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu, lub nie usunął, w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 11 stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami ustawy,2) na wniosek podmiotu lub w razie stwierdzenia, że podmiot nie prowadzi terapii.
16. Odmowa dokonania wpisu podmiotu i wykreślenie podmiotu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Podmiot wykreślony z przyczyn, o których mowa w ust. 12 pkt 1, może ponownie dokonać zgłoszenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu.
17. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw cyfryzacji określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób prowadzenia rejestru i udostępniania danych z rejestru, w tym wzór urzędowego formularza zgłoszenia i aktualizacji danych wraz z wykazem dołączonych dokumentów, wzór zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mając na uwadze wymogi dostępności i właściwego funkcjonowania urzędowego systemu teleinformatycznego, wymogi ochrony danych osobowych oraz standardy prowadzenia baz danych dla celów monitorowania zgodnych z przepisami o systemie informacji w ochronie zdrowia, kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń i dostępu do informacji.
18. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za zgłoszenie i aktualizację danych, mając na uwadze koszty prowadzenia wykazu i funkcjonowania urzędowego systemu teleinformatycznego.
Art. 30d
1. Uprawa konopi oraz zbiór ziela i żywicy konopi innych niż włókniste przez osobę, grupę samopomocy lub podmiot leczniczy w celu stosowania na potrzeby terapii w ramach Narodowego Systemu jest dozwolona po uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na miejsce uprawy i zbioru.

2. Powierzchnia uprawy konopi oraz ilość zbioru ziela i żywicy konopi innych niż włókniste w ramach Narodowego Systemu nie mogą przekraczać zapotrzebowania osób uczestniczących w terapii na okres 90 dni kuracji. Zapotrzebowanie określa indywidualnie dla każdej osoby lekarz prowadzący terapię, z uwzględnieniem obowiązków określonych w art. 30c ust. 1-3.
3. Nie wymaga zezwolenia przetwarzanie i przerób ziela i żywicy konopi innych niż włókniste uzyskanych z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 na potrzeby zastosowania w ramach terapii.
4. Osoba uzyskująca środki odurzające na podstawie ust. 1 – 3, ust. 8 oraz przepisów wydanych na podstawie ust. 12 jest osobą uprawnioną do ich posiadania w rozumieniu art. 34 ust. 1.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje się na wniosek, po stwierdzeniu, że podmiot ubiegający się o wydanie:1) uczestniczy w terapii albo jest podmiotem leczniczym prowadzącym taką terapię zgodnie z art. 30c, i wykaże udokumentowane zapotrzebowanie w rozumieniu ust. 2,2) posiada stałe zameldowanie lub siedzibę w województwie i nie korzysta z uprawnień określonych w ust. 1 i 2 na podstawie wydanego już w tym samym zakresie zezwolenia,3) zawarł umowę z jednostką naukową w przedmiocie zagwarantowania kontroli norm produkcyjnych i jakościowych surowców i przetworów uzyskiwanych na cele terapii, archiwizację próbek i dokumentację oceny spełnienia tych warunków zezwolenia dla każdej partii surowca i przetworów;4) zapewnia warunki uprawy, zbioru i przechowywania uniemożliwiające osobom nieupoważnionym dostęp do surowców i przetworów,5) zapewnia sposób i warunki należytego ewidencjonowania zbioru i zużycia,6) posiada środki o udokumentowanym pochodzeniu przeznaczone na finansowanie działalności określonej zezwoleniem,7) w przypadku osób fizycznych – jest osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bądź posiada ubezpieczenie zdrowotne na podstawie innego tytułu prawnego.
6. Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
7. Zezwolenie określa:1) miejsce uprawy i przechowywania zbiorów,2) dozwoloną powierzchnię uprawy oraz ilość surowców objętych zbiorem w rozumieniu ust. 2,3) osoby odpowiedzialne i uprawnione do czynności określonych w zezwoleniu, 4) termin ważności zezwolenia.
8. Zezwolenie na uprawę i zbiór na potrzeby wskazanej imiennie osoby lub grupy samopomocy osób uczestniczących w terapii może uzyskać osoba fizyczna będąca opiekunem prawnym lub faktycznym osoby, organizacja społeczna na rzecz swoich członków lub fundacja prowadząca działalność na rzecz pacjentów, a także jednostka naukowa w ramach działalności statutowej, które zapewniają warunki określone przepisami niniejszego rozdziału.
9. Do zezwoleń wydawanych w trybie określonym w ust. 1-2, art. 39 ust. 1-2 i 7-8 stosuje się odpowiednio. Organem wyższego stopnia jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. Do podmiotów posiadających zezwolenie, o których mowa w ust. 1, art. 44 ust. 1 i art. 44a ustawy stosuje się odpowiednio.10. Za udzielenie i zmianę zezwolenia pobierane są opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa.
11. Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ust. 7 prowadzi indywidualną ewidencję uprawy, zbioru i zużycia, którą przechowuje w miejscu zbioru i udostępnia na każde żądanie organu zezwalającego.
12. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Policji oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego określi w drodze rozporządzenia szczegółowe dane objęte wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w tym wzór wniosku i wykaz dokumentów dołączonych do wniosku, warunki uprawy, zbioru i przechowywania i niszczenia środków odurzających, szczegółowe warunki działania grup samopomocy, obowiązkowy zakres usług jednostki naukowej, w tym w zakresie niezbędnym warunki i sposób przeprowadzania kontroli seryjnej, norm jakościowych i produkcyjnych, a także wzór i sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej kontroli uprawy i zbioru oraz zabezpieczenia środków odurzających przed dostępem osób nieupoważnionych, wymogi kontroli jakości i bezpieczeństwa stosowanych przetworów zgodne z aktualnym stanem wiedzy, mając na względzie poszanowanie prac pacjenta oraz zasadę sprawności postępowania.
14. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia wysokość i sposób pobierania opłat za wydanie zezwolenia, mając na względzie koszty funkcjonowania Narodowego Systemu oraz potrzeby polityki społecznej w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.
W załączniku nr 1 do ustawy „Wykaz środków odurzających” w części 4 „Środki odurzające grupy IV-N” skreśla się wyrazy:
KONOPI ZIELE innych niż włókniste
Żywica konopi.
Art. 2. Kierownicy urzędów obsługujących organy podległe ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, spraw wewnętrznych oraz ministrowi sprawiedliwości, a także jednostek organizacyjnych prokuratury, każdy w zakresie swojego działania, określą szczegółowy sposób postępowania pracowników urzędu z osobami podejmującymi czynności określone w art. 30c-d, jak również wobec podejrzenia, że czynności są wykonywane naruszeniem przepisów ustawy, mając na uwadze pierwszeństwo ochrony zdrowia i praw pacjenta przed innymi celami postępowań prowadzonych przez te urzędy. Postanowienia określające sposób postępowania pracowników nie mogą naruszać przepisów ustaw.
Art. 3. Rada Ministrów na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej przedstawi Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. sprawozdanie z działania przepisów ustawy za okres od dnia ich wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2017 r.
Art. 4
Ustawa wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

      

Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content