Z inicjatywy posłanki Beaty Maciejewskiej- przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany odbyło się w formie zdalnej spotkanie z Federalnym Komisarzem Niemiec ds. narkotyków- Burkardem Blienertem oraz przedstawicielem grupy roboczej Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Uzależnień i Narkotyków dr Jörgem Pietschem. W spotkaniu wzięli również udział eksperci z Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany, w tym Społeczna Inicjatywa Narkopolityki oraz przedstawiciele biura poselskiego Beaty Maciejewskiej.

Celem spotkania było zdobycie wiedzy na temat procesów legislacyjnych i działań podejmowanych w kontekście dekryminalizacji marihuany w Niemczech. Byliśmy szczególnie zainteresowani omówieniem największych trudności związanych z tym procesem. Wskazano, że przeszkodą w legalizacji marihuany, która była pierwotnie planowana jest prawodawstwo unijne, które uniemożliwia tę formę działania. W związku z czym, Niemcy podjęli decyzję o jej dekryminalizacji, w tym posiadania do 25 gramów marihuany oraz trzech krzaków i tworzenia „klubów konopnych”. Rozwiązania te będą wprowadzane stopniowo. Pierwszy etap tego modelu zakłada dekryminalizację posiadania do 25 gramów marihuany oraz trzech krzaków. Początkowa uprawa i dystrybucja marihuany będzie możliwa w specjalnych stowarzyszeniach zwanych „klubami konopnymi”. Kolejny etap to dystrybucja komercyjnej marihuany w wybranych miastach landów, gdzie będą prowadzone badania naukowe dotyczące wpływu legalizacji na lokalne społeczeństwo. Trzeci etap to praca na szczeblu międzynarodowym celem wprowadzenia podobnych regulacji w innych krajach europejskich. Obecnie Niemcy prowadzą konsultacje z Unią Europejską, które umożliwią dostosowanie prawa krajowego Niemiec z prawem UE.

Niemieccy partnerzy podzielili się z nami obszernym dokumentem na temat procesów legislacyjnych w ich kraju oraz wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz legalizacji marihuany w Polsce. Obecnie trwają rozmowy dotyczące ustalenia terminu spotkania z przedstawicielami rządu ds. Legalizacji Marihuany w Czechach celem kolejnych konsultacji z innymi krajami UE.

Annex-1-Concept-Paper-Controlled-dispensing-of-cannabis-_-Outline-of-a-2-pillar-model

Tłumaczenie dokumentu:

Kontrolowana dystrybucja marihuany osobom dorosłym w celach rekreacyjnych.

Zarys dwufilarowego modelu:

 1. Niekomercyjna uprawa prywatna i wspólnotowa na użytek własny
 2. Regionalny projekt pilotażowy obejmujący komercyjne łańcuchy dostaw


Na podstawie umowy koalicyjnej z 2021 r. rząd federalny przedstawił dokument dotyczący kluczowych kwestii dotyczący wprowadzenia kontrolowanego wydawania marihuany osobom dorosłym w celach rekreacyjnych za pośrednictwem licencjonowanych sklepów. Celem jest umożliwienie kontroli jakości, zapobieganie dystrybucji zafałszowanych lub zanieczyszczonych substancji, zapewnienie jak najlepszej ochrony dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia konsumentów przy jednoczesnym ograniczeniu czarnego rynku.

Jak określono w dokumencie dotyczącym kluczowych kwestii, rząd federalny dokonał również przeglądu i oceny wymogów prawa europejskiego i międzynarodowego oraz wyjaśnił swój zamiar uwzględnienia odpowiednich przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego przy wdrażaniu projektu Koalicji. W tym kontekście ministerstwa federalne zaangażowane w projekt dotyczący konopi indyjskich przeprowadziły pod koniec 2022 r. konsultacje z Komisją UE w Brukseli. Zgodnie ze swoimi szczegółowymi zadaniami ministerstwa wniosły swoje wyniki do bieżących prac i dopracowań w rządzie federalnym.


W wyniku dopracowania, Key Issues Paper został dalej rozwinięty w model składający się obecnie z dwóch filarów: „Club Anbau & Regional-Modell” (Pilotażowy Klubowy Projekt Uprawowy i Regionalny) zawierający następujące komponenty, które odnoszą się do innych przykładów w Unii Europejskiej.


Filar 1: Niekomercyjna uprawa prywatna i wspólnotowa na użytek własny

Stowarzyszenia (kluby) non-profit mogą uprawiać konopie indyjskie do celów rekreacyjnych na wąskich, jasno określonych prawnych warunkach ramowych na poziomie społeczności i dostarczać członkom na własny użytek. W miarę możliwości członkowie powinni aktywnie uczestniczyć w życiu klubu. Podczas gdy pracownicy klubu mogą uczestniczyć w uprawie, wydzierżawianie upraw osobom trzecim jest zabronione.

Szczegółowe warunki ramowe mają zostać określone w odrębnej ustawie.

Oprócz zebranej rekreacyjnej marihuany klub będzie mógł również ją dostarczać członkom nasion i sadzonek z własnych roślin do własnej uprawy. Obecnie badane jest, czy iw jaki sposób można uzyskać nasiona i/lub sadzonki do własnej uprawy za pośrednictwem klubów po kosztach, bez warunku członkostwa w klubie.

Wydawanie zezwoleń i monitorowanie tych działań mają być przeprowadzane przez władze krajów związkowych, na przykład w odniesieniu do zgodności z odpowiednimi wymogami ilościowymi, jakościowymi i dotyczącymi ochrony młodzieży oraz obejmują wyrywkowe pobieranie próbek i kontrole na miejscu. Dane osobowe zbierane w kontekście dostarczania rekreacyjnej marihuany, nasion i sadzonek członkom klubu nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym ani wykorzystywane do innych celów. Członkostwo w wielu klubach jest zabronione.

Możliwe są grzywny ustawowe, cofnięcie zezwoleń, kary więzienia i grzywny karne w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa.

Ilości uprawiane i zbierane mają być dostosowane do ilości niezbędnych do zaspokojenia potrzeb. Przewiduje się obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne dotyczące wyprodukowanych i dostarczonych ilości. Import lub eksport rekreacyjnej marihuany będzie zabroniony.

Składki członkowskie pokrywają koszty podstawowe, skalowane zgodnie z dostarczanymi kwotami (być może składające się z podstawowej kwoty ryczałtowej i dodatkowych kwot za dostarczony gram).

Liczba członków klubu jest ograniczona do maksymalnie 500, minimalny wiek to 18 lat, a miejscem zamieszkania lub zwykłego pobytu są Niemcy. Liczba klubów może być ograniczona ze względu na gęstość zaludnienia.

Kluby mogą być prowadzone wyłącznie przez sprawdzone pod kątem wiarygodności osoby fizyczne. Kluby mają działać zgodnie z podstawowymi zasadami prawa stowarzyszeniowego. Odpowiedzialność osobista ze strony kierownictwa klubu w przypadku szkód majątkowych lub naruszenia wymogów regulaminowych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Ułatwiony zostanie zakup nasion do (pierwszej) uprawy w klubach. Badana jest możliwość importu nasion z krajów trzecich.

Zebrane konopie (kwiaty) mogą być dostarczane wyłącznie członkom i nie mogą być przekazywane osobom trzecim: maksymalnie 25 g konopi dziennie, maksymalnie 50 g miesięcznie i maksymalnie 7 nasion lub 5 sadzonek miesięcznie. Podaż konopi dla osób dorosłych w wieku poniżej 21 lat jest ograniczona do 30 g miesięcznie, z dodatkowym ograniczeniem dopuszczalnej zawartości THC (limit pozostaje do wyjaśnienia). Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wyborze odmian konopi.

Obecnie badane jest, czy i w jaki sposób nasiona i sadzonki mogą być wymieniane między klubami bezpłatnie w celu zapewnienia jakości.

Wymagania jakościowe mają zastosowanie do wspólnotowej uprawy na użytek własny (zwłaszcza m.in. zakaz stosowania dodatków lub domieszek, takich jak tytoń lub środki aromatyzujące, wymogi dotyczące pestycydów, brak syntetycznych kannabinoidów).

Konopie indyjskie mogą być dostarczane wyłącznie w czystej postaci (kwiaty lub żywica), w neutralnym opakowaniu lub luzem, z załączoną informacją o produkcie (szczep, w tym jego zwykła średnia zawartość THC oraz zawartość innych kannabinoidów, takich jak CBD), dawkowanie i stosowanie, a także zagrożenia związane z konsumpcją i porady.

Konsumpcja na terenie Klubu jest zabroniona, podobnie jak konsumpcja w miejscach publicznych w pobliżu szkół, przedszkoli i podobnych miejsc oraz w strefach ruchu pieszego przed godziną 20:00.

W klubach obowiązuje jednocześnie zakaz serwowania alkoholu, wyrobów tytoniowych lub innych używek i środków odurzających.

Wstęp dozwolony tylko dla osób pełnoletnich połączony z obowiązkiem przeprowadzenia ścisłej kontroli wiekowej.

Istnieją wymagania dotyczące ochrony młodzieży i profilaktyki: Funkcjonariusze ds. ochrony młodzieży, uzależnień i profilaktyki mianowani przez klub muszą posiadać udokumentowaną wiedzę fachową; obowiązkowa jest współpraca z lokalną poradnią i/lub profilaktyką uzależnień oraz zachowanie minimalnej odległości od szkół, przedszkoli itp.

Ma obowiązywać ogólny zakaz reklamy zarówno klubów, jak i marihuany. Dozwolone będą informacje oparte na faktach.

Podstawowe środki bezpieczeństwa (takie jak lokale antywłamaniowe, ogrodzenia) mają na celu uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym.

Ma być możliwe bezkarne posiadanie (noszenie w miejscach publicznych) do 25g na własny użytek; przepisy karne mają dotyczyć posiadania w ilości przekraczającej tę ilość, obrotu lub dostarczania osobom niezrzeszonym, dzieciom lub młodzieży, a także dostarczania konopi, które nie były uprawiane w klubach.

Maksymalne ograniczenia w ruchu drogowym, morskim i lotniczym są obecnie badane z udziałem odpowiednich organów eksperckich. Przepisy dotyczące dopuszczalności prowadzenia pojazdów pod wpływem konopi indyjskich będą oparte wyłącznie na wymogach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Niepodlegająca karze prywatna uprawa obejmuje maksymalnie 3 żeńskie rośliny kwitnące, które muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci i młodzieży.

Zostaną podjęte środki w celu ułatwienia wydawania wyroków skazujących za czyny, które są wyłącznie związane z konopiami indyjskimi i nie będą już karalne (posiadanie do 25 g/prywatna uprawa maksymalnie 3 żeńskich roślin kwiatowych) przez Federalny Centralny Rejestr Sądowy. Gdy ustawa wejdzie w życie, toczące się śledztwa i postępowania karne w sprawie takich czynów zostaną zakończone zgodnie z możliwościami przewidzianymi już w Kodeksie postępowania karnego (StPO).

Zakres stosowania federalnej ustawy o ochronie osób niepalących ma zostać rozszerzony o palenie produktów pochodnych konopi indyjskich; należy zagwarantować dalszą ochronę osób niepalących zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów tytoniowych.

Udział nieletnich w programach wczesnej interwencji i profilaktyki uzależnień ma być wiążący, jeśli posiadają lub spożywają konopie indyjskie.

Po okresie 4 lat wymagania dla Filaru 1 zostaną ocenione w celu oceny potencjalnych dostosowań dotyczących ochrony zdrowia i młodzieży, a także erozji czarnego rynku.

Ponadto mają zostać wdrożone wymagania dotyczące ochrony młodzieży i zdrowia określone w Key Issues Paper z dnia 26 października 2022 r. Ma to na celu takie sformułowanie tego projektu regulacyjnego, aby nie rodził obowiązku notyfikacyjnego lub obowiązku wyrażenia zgody przez Bundesrat.

Filar 2: Regionalny projekt pilotażowy obejmujący komercyjne łańcuchy dostaw

W ramach kolejnego kroku w kierunku regulacji ogólnokrajowej, drugi filar wdroży dodatkowe podejścia zawarte w Key Issues Paper z dnia 26 października 2022 r. w formie naukowo opracowanego, regionalnego i ograniczonego w czasie projektu pilotażowego, obejmującego ocenę procesu. Przedsiębiorstwa będą wtedy mieć prawo do produkcji, dystrybucji i dostarczania marihuany do użytku rekreacyjnego dorosłym w specjalistycznych sklepach w ramach licencjonowanych i kontrolowanych przez państwo. Filar ten umożliwi naukową ocenę wpływu komercyjnego łańcucha dostaw na ochronę zdrowia i młodzieży, a także na czarny rynek.

Ten projekt ma być realizowany przez 5 lat po utworzeniu łańcucha dostaw.

Należy wprowadzić ograniczenie przestrzenne do punktów zaopatrzenia oraz ograniczenie do pełnoletnich mieszkańców określone okręgi/miasta w różnych krajach związkowych (podejście opt-in).

Przy opracowywaniu projektu ustawy rozpatrzona zostanie możliwość dopuszczenia dostaw artykułów spożywczych pod warunkiem przestrzegania surowych przepisów dotyczących ochrony zdrowia i zdrowia młodzieży.

Projekt pilotażowy będzie naukowo monitorowany i oceniany. Wyniki zostaną udostępnione europejskim partnerom i Komisji Europejskiej.

Ochrona zdrowia i młodzieży będzie również zgodna z dokumentem w sprawie kluczowych kwestii z dnia 26 października 2020 r


Dalsza procedura


Wdrażając ten dwufilarowy model, rząd federalny opiera się na swoich międzynarodowych i europejskich ramach prawnych. W odniesieniu do odpowiednich organów ONZ odniesie się do wydanej w 1993 r. deklaracji interpretacyjnej dotyczącej ratyfikacji Konwencji ONZ z 1988 r. oraz wyda oświadczenie, w którym stwierdzi, że projekt jest zgodny z celem i wymogami prawnymi Konwencji ONZ. Ponadto decydująca będzie ścisła i przejrzysta koordynacja z partnerami europejskimi.
We wszystkich aspektach projektu ministerstwa federalne będą współpracować pod ogólnym kierownictwem Federalnego Ministerstwa Zdrowia, zgodnie ze swoją specjalizacją i w ramach swoich szczególnych kompetencji. Oba filary mają zostać włączone do ustaw, przy czym roboczy projekt pierwszego filaru ma zostać złożony na początku kwietnia 2023 r., a następnie projekt ustawy o drugim filarze. Wyniki zleconej już naukowej oceny wpływu legalizacji rekreacyjnej marihuany na zdrowie i ochronę młodzieży w innych krajach zostaną uwzględnione w obu filarach.
Jednocześnie rząd federalny (zwłaszcza poprzez swoje misje zagraniczne) kontynuuje starania o pozyskanie europejskich partnerów do tych podejść, a jednocześnie o ustalenie, czy inicjatywa wystarczającej liczby państw członkowskich UE będzie w stanie uelastycznić odpowiednie ramy prawne UE i dalej je rozwijać w perspektywie średnioterminowej.

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content