Kanadyjska ankieta dotycząca konopi indyjskich 2022: Podsumowanie.

Raport został przetłumaczony. Odnośniki zawarte w tekście kierują do oryginalnego raportu na kanadyjskich stronach rządowych.

Wstęp

Ustawa o konopiach indyjskich weszła w życie 17 października 2018 r. i zapewnia legalny dostęp do konopi oraz kontroluje i reguluje ich produkcję, dystrybucję i sprzedaż. Aby ocenić wpływ ustawy o konopiach indyjskich , potrzebne są dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Kanadyjczycy postrzegają i używają konopi indyjskich. Dane te będą również wspierać rozwój inicjatyw politycznych i programowych, w tym edukację publiczną i działania uświadamiające.

Health Canada opracowało i wdrożyło Canadian Cannabis Survey (CCS) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nawyków osób używających konopi indyjskich oraz zachowań związanych z używaniem konopi indyjskich.

CCS rozpoczęło się w 2017 roku i jest przeprowadzane co roku. Bada aspekty schematów używania, takie jak ilości spożywanych konopi indyjskich i używanie konopi indyjskich do celów medycznych; rynku konopi indyjskich, takich jak źródła konopi indyjskich i ceny; oraz kwestie bezpieczeństwa publicznego, takie jak jazda pod wpływem alkoholu. Treść ankiet jest corocznie weryfikowana i modyfikowana w celu uzupełnienia zidentyfikowanych luk w danych.

CCS 2022 zawierało dodatkowe pytania dotyczące takich zagadnień jak:

 • Przypadkowe spożycie produktów z konopi indyjskich przez osoby i zwierzęta domowe w gospodarstwie domowym
 • Narażenie na reklamy lub promocje konopi indyjskich
 • Zmiany w używaniu konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy w kontekście trwającej pandemii koronawirusa 2019 (COVID-19)

Wyniki według tematu

Wyniki badania z 2022 r. przedstawiono tematycznie. W stosownych przypadkach dokonano porównań z danymi CCS z 2021 r. Zwróć uwagę, że niektóre pytania zostały zaktualizowane między cyklami 2021-2022.

Aby zapoznać się z analizą kluczowych ustaleń CCS z ostatnich 5 lat (2018-2022), odwiedź Cannabis Data Blog: Dane z ostatnich 5 lat

Wszystkie zgłoszone wzrosty i spadki w poniższym tekście są statystycznie istotnymi zmianami (co oznacza, że ​​prawdopodobnie nie wystąpiły one wyłącznie przez przypadek). Aby poprawić czytelność, słowa „istotne statystycznie” nie będą się powtarzać. Podobnie, czasami tekst stwierdza, że ​​proporcja jest „niezmienna” lub nie różni się między grupami, nawet jeśli liczby nie są identyczne. Dzieje się tak, gdy różnica między liczbami nie jest istotna statystycznie.

Definicje

 • Używanie konopi indyjskich obejmuje używanie konopi indyjskich w postaci suchej lub po wymieszaniu lub przetworzeniu na inny produkt, taki jak produkt jadalny, koncentrat, w tym haszysz, płyn lub inny produkt.
 • Używanie konopi do celów niemedycznych definiuje się jako używanie z szeregu powodów niemedycznych (takich jak społeczne dla przyjemności, przyjemności, rozrywki lub ze względów duchowych, związanych ze stylem życia i innych niemedycznych).
 • Używanie konopi do celów medycznych definiuje się jako stosowanie w leczeniu choroby/zaburzenia lub w celu złagodzenia objawów związanych z chorobą/zaburzeniem.

Szczegółowe tabele wyników zostały opublikowane na stronie Biblioteki i Archiwum. Podsumowanie kluczowych wyników według tematu przedstawiono poniżej.

W tej sekcji

 • Wiedza, postawy i opinie
 • Używanie konopi indyjskich i używane produkty
 • Źródła i zakupy
 • Prowadzenie samochodu i marihuana
 • Konopie do celów medycznych
 • Polecany temat

Wiedza, postawy i opinie

Kanadyjczykom zadano pytania dotyczące ich wiedzy i opinii związanych z konopiami indyjskimi. Tematy obejmowały:

 • Wiedza/przekonania na temat szkód związanych z konopiami indyjskimi
 • Dostęp do wiarygodnych informacji
 • Narażenie na ostrzeżenia zdrowotne i komunikaty dotyczące zdrowia publicznego
 • Narażenie na reklamy lub promocje konopi indyjskich
 • Przypadkowe spożycie produktów z konopi indyjskich w domu
 • Społeczna akceptacja używania konopi indyjskich i innych substancji
 • Postrzegane ryzyko używania konopi indyjskich i innych substancji
 • Opinie na temat tego, czy używanie konopi indyjskich może uzależniać

Wiedza/przekonania na temat szkód związanych z konopiami indyjskimi

Kanadyjczyków zapytano, czy wiedzą lub wierzą, że dym z konopi indyjskich może być szkodliwy, czy codzienne lub prawie codzienne używanie konopi indyjskich może zwiększać ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym oraz czy nastolatki są bardziej narażone na szkody spowodowane używaniem konopi indyjskich niż dorośli (wykres 1). W przypadku wszystkich tych szkód większość Kanadyjczyków stwierdziła, że ​​wierzy, że te zagrożenia są prawdziwe.

Ryc. 1. Wiedza lub przekonania dotyczące szkód związanych z konopiami indyjskimi, 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Wykres 1. Wiedza lub przekonania dotyczące szkód związanych z konopiami indyjskimi, 2022 r

Dostęp do wiarygodnych informacji

Kanadyjczyków zapytano, czy uważają, że mają dostęp do wystarczającej ilości wiarygodnych informacji na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem konopi indyjskich, aby podejmować świadome decyzje. Większość osób (72%) stwierdziła, że ​​w pewnym stopniu lub zdecydowanie zgadza się, że ma wystarczająco dużo wiarygodnych informacji, niezmienionych od 2021 r. (73%). Było to bardziej powszechne wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (88%) niż wśród osób, które nie używały konopi indyjskich (66%).

Narażenie na ostrzeżenia zdrowotne i arkusz informacyjny dla konsumenta

Kanadyjczyków zapytano, czy widzieli ostrzeżenia zdrowotne na produktach/paczkach z konopi indyjskich lub na stronie internetowej Health Canada. Ogółem 29% stwierdziło, że widziało ostrzeżenia, a kolejne 19% stwierdziło, że nie ma pewności, w obu przypadkach niezmienione od 2021 r. Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 62% zgłosiło, że widziało ostrzeżenia, niezmienione od 2021 r. tych, którzy widzieli ostrzeżenia, ponad połowa (55%) stwierdziła, że ​​zwiększyło to ich wiedzę na temat szkód związanych z używaniem konopi indyjskich przynajmniej w pewnym stopniu, bez zmian od 2021 r. Spośród tych, którzy nie widzieli ostrzeżeń, 70% uważało, że wystarczająco przynajmniej w pewnym stopniu znało szkody związane z konopiami indyjskimi, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. (72%).

Kanadyjczyków zapytano również, czy przy zakupie widzieli ulotkę informacyjną dla konsumentów dotyczącą konopi indyjskich, wywieszoną u sprzedawcy lub na stronie internetowej Health Canada. Ogółem 9% zgłosiło, że widziało ulotkę informacyjną dla konsumentów dotyczącą konopi indyjskich w co najmniej jednej lokalizacji, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. (10%). Kolejne 14% nie było pewnych, czy widziało ulotkę, niezmienioną od 2021 r. Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mniej niż jedna czwarta (18%) zgłosiła, że ​​widziała ulotkę informacyjną. Spośród osób, które widziały ulotkę informacyjną, większość (65%) stwierdziła, że ​​przynajmniej w pewnym stopniu zwiększyła ona swoją wiedzę na temat szkód związanych z używaniem konopi indyjskich.

Narażenie na kampanie edukacyjne, wiadomości dotyczące zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa

Kanadyjczyków zapytano, czy widzieli lub słyszeli kampanie edukacyjne, wiadomości dotyczące zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa dotyczące konopi indyjskich w różnych miejscach w ciągu ostatnich 12 miesięcy i mogli wybrać więcej niż jedno miejsce, jeśli widzieli lub słyszeli te wiadomości w wielu miejscach. Rysunek 2 przedstawia najczęstsze lokalizacje. Z wyjątkiem telewizji lub radia, osoby, które używały marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, częściej zgłaszały, że widziały wiadomości w tych miejscach niż osoby, które nie używały marihuany. Nastąpił wzrost liczby Kanadyjczyków, którzy zgłosili, że nie przypominają sobie żadnych kampanii edukacyjnych ani komunikatów dotyczących zdrowia publicznego (z 39% w 2021 r. do 48% w 2022 r.).

Ryc. 2: Lokalizacja narażenia na kampanie edukacyjne, wiadomości dotyczące zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa dotyczące konopi indyjskich wśród wszystkich Kanadyjczyków, 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Rysunek 2: LokalizacjaPrzypis do rysunku 21narażenia na kampanie edukacyjne, wiadomości dotyczące zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa dotyczące konopi indyjskich wśród wszystkich Kanadyjczyków, 2022 r

Spośród tych, którzy widzieli lub słyszeli te wiadomości, 69% stwierdziło, że informacje były wiarygodne lub wiarygodne, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r. (77%).

Narażenie na reklamy lub promocje związane z konopiami indyjskimi

Jako nowość w cyklu 2022 zapytano Kanadyjczyków, czy zauważyli/widzieli reklamę lub promocję marihuany w różnych miejscach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Użytkownicy mogli wybrać więcej niż jedną lokalizację, jeśli zauważyli te reklamy lub promocje w wielu lokalizacjach. Jak pokazano na wykresie 3, nieco ponad połowa nie zauważyła reklam (51%), a większość z nich znajdowała się poza sklepami sprzedającymi konopie indyjskie.

Ryc. 3: Miejsce kontaktu z reklamami lub promocjami dotyczącymi konopi indyjskich wśród wszystkich Kanadyjczyków, 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Rysunek 3: LokalizacjaPrzypis do rysunku 31narażenia na reklamy lub promocje związane z konopiami indyjskimi wśród wszystkich Kanadyjczyków, 2022 r

Przypadkowe spożycie marihuany w domu

Nowością w 2022 r. Kanadyjczyków zapytano, czy ktoś lub jakiekolwiek zwierzę w ich gospodarstwie domowym przypadkowo spożyło konopie indyjskie (np. jedząc/pijąc coś, nie wiedząc, że zawiera konopie indyjskie). Jeden procent (1%) zgłosił, że doszło do przypadkowego spożycia. Spośród tych, którzy zgłosili przypadkową konsumpcję w domu, 48% stwierdziło, że było to zwierzę domowe, 23% dotyczyło osoby dorosłej, 22% dotyczyło siebie, a 13% dotyczyło nastolatka (dozwolona była wielokrotna odpowiedź) . Przypadkowe spożycie wśród dzieci w wieku poniżej 13 lat nie podlegało zgłoszeniu ze względu na małe liczby, które nie pozwalały na oszacowanie.

Narażenie na bierne palenie lub opary

Kanadyjczyków zapytano o miejsca narażenia na bierny dym lub opary konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni. Najczęstszą lokalizacją było miejsce publiczne (44%), co stanowi wzrost z 33% w 2021 r. Ogółem 20% Kanadyjczyków zgłosiło narażenie na bierne palenie w domu, co stanowi wzrost z 17% w 2021 r. i 6% w samochodzie, wzrost z 5% w 2021 r. Narażenie w miejscu pracy lub szkole zgłoszono ogółem o 7%, co oznacza wzrost z 5% w 2021 r. Narażenie we wszystkich lokalizacjach było bardziej powszechne wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy niż wśród osób, które tego nie zrobiły.

Akceptacja społeczna

Kanadyjczyków zapytano o społeczną akceptację okazjonalnego i regularnego używania różnych substancji, w tym konopi indyjskich. Spośród proponowanych substancji (alkohol, tytoń, e-papierosy i konopie indyjskie) najbardziej akceptowalną społecznie substancją do używania, okazjonalnie lub regularnie, był alkohol, następnie konopie indyjskie, a następnie tytoń (wykres 4). Społeczna akceptacja okazjonalnego używania e-papierosów oraz jedzenia lub wapowania marihuany nieznacznie wzrosła w latach 2021-2022, ale palenie marihuany pozostało niezmienione.

Rysunek 4: Społeczna akceptacja używania różnych produktów wśród wszystkich Kanadyjczyków, 2022. Poniżej opis tekstu.
Rysunek 4: Akceptacja społecznaRysunek 4 przypis*używania różnych produktów wśród wszystkich Kanadyjczyków, 2022 r

Społeczna akceptacja okazjonalnego lub regularnego używania alkoholu, tytoniu i konopi indyjskich była wyższa wśród osób, które wskazały na używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z osobami, które nie zgłosiły używania konopi indyjskich. Ten wzór był również widoczny w 2021 roku.

Postrzegane zagrożenia związane z używaniem różnych substancji

Kanadyjczyków zapytano, jak bardzo ich zdaniem osoba ryzykuje wyrządzenie sobie krzywdy, używając różnych substancji raz na jakiś czas i regularnie. Postrzegane ryzyko określono za pomocą 4-punktowej skali Likerta, która zawierała następujące kategorie: brak ryzyka, niewielkie ryzyko, umiarkowane ryzyko, duże ryzyko oraz „nie wiem”.

Ogólnie rzecz biorąc, większość osób uważała, że ​​okazjonalne spożywanie alkoholu lub marihuany nie wiąże się z żadnym ryzykiem lub z niewielkim ryzykiem. Dla porównania, palenie tytoniu i używanie od czasu do czasu e-papierosa z nikotyną były postrzegane przez większość ludzi jako niosące ze sobą umiarkowane lub duże ryzyko.

Zapytani o regularne używanie tych substancji większość osób postrzegała umiarkowane lub duże ryzyko związane z paleniem tytoniu (95%), używaniem e-papierosa z nikotyną (87%), piciem alkoholu (77%) , wapowanie marihuany (75%), palenie marihuany (74%) i jedzenie marihuany (64%). W porównaniu z 2021 r. poczucie umiarkowanego lub dużego ryzyka wzrosło w przypadku regularnego spożywania alkoholu (z 75%) i spadło w przypadku regularnego używania e-papierosów i spożywania konopi indyjskich (odpowiednio z 89% i 66%). W przypadku palenia tytoniu, palenia marihuany i wapowania marihuany nie było zmian od 2021 r.

Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mniejszy odsetek dostrzegał umiarkowane lub duże ryzyko związane z regularnym używaniem wyżej wymienionych substancji w porównaniu z osobami, które nie używały konopi indyjskich, z wyjątkiem regularnego palenia tytoniu. Różnica w odsetku osób postrzegających umiarkowane lub duże ryzyko była mniejsza w przypadku regularnego używania alkoholu, tytoniu i e-papierosów z nikotyną w porównaniu z paleniem, jedzeniem lub waporyzacją marihuany (wykres 5).

Wykres 5: Postrzegane ryzyko różnych zachowań regularnie, 2022. Opis tekstowy poniżej.
Wykres 5: Postrzegane ryzyko różnych zachowań regularnie, 2022 r

Ciąża i karmienie piersią

Kanadyjczyków zapytano, czy zgadzają się, czy używanie konopi indyjskich w czasie ciąży lub karmienia piersią jest w porządku. Ogólnie rzecz biorąc, większość (86%) Kanadyjczyków nie zgodziła się, bez zmian od 2021 r. Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 82% nie zgodziło się, w porównaniu z 88% osób, które nie używały konopi indyjskich (oba niezmienione od 2021).

Kobiety w wieku od 16 do 50 lat, które rodziły w ciągu ostatnich 5 lat, zostały zapytane o używanie konopi indyjskich podczas ostatniej ciąży. Ogólnie rzecz biorąc, 96% nie używało konopi indyjskich, gdy dowiedziało się, że jest w ciąży z ostatnim dzieckiem. Wśród tych, które karmiły piersią, 94% nie używało konopi indyjskich podczas karmienia piersią swojego ostatniego dziecka. Oba pozostały niezmienione od 2021 roku.

Opinie na temat używania konopi indyjskich i upośledzenia

Kanadyjczyków zapytano o ich opinie na temat używania konopi indyjskich i upośledzenia. Ogółem 42% osób stwierdziło, że spożywanie produktów z konopi indyjskich o niższym poziomie THC (delta-9-tetrahydrokannabinolu) nie prowadzi do większego upośledzenia, podczas gdy 19% uważa, że ​​tak, a 39% nie ma pewności, wszystkie niezmienione od 2021 r. Wśród osób, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, większość (70%) stwierdziła, że ​​produkty o niższym poziomie THC nie prowadziły do ​​większego upośledzenia, podczas gdy 9% uważało, że tak, a 21% nie było pewnych, wszystkie niezmienione od 2021 r.

Ogółem 52% osób stwierdziło, że odczucie pełnych skutków jedzenia lub picia marihuany może zająć do 4 godzin, podczas gdy 10% nie, a 38% nie było pewnych (wszystko bez zmian od 2021 r.). Wśród osób, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, większość (74%) stwierdziła, że ​​może to zająć do 4 godzin, podczas gdy 13% nie, a 13% nie było pewnych, wszystkie niezmienione od 2020 r.

Ogółem 37% osób stwierdziło, że skutki wdychania marihuany nie były dłuższe niż efekty jedzenia/picia produktów z konopi indyjskich, podczas gdy 10% stwierdziło, że tak, a 53% nie było pewnych, wszystkie niezmienione od 2021 r. Wśród osób, które zgłosiły używanie marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tylko 8% (bez zmian od 2021 r.) uważało, że skutki wdychania marihuany były dłuższe niż jedzenie/picie produktów z konopi indyjskich, podczas gdy większość (68%, spadek z 72% w 2021 r.) nie, a 25% (wzrost z 21% w 2021 r.) nie było pewnych.

Opinie na temat tego, czy używanie konopi indyjskich może uzależniać

Ogółem 89% osób uważało, że używanie konopi indyjskich może wykształcać nawyk, bez zmian od 2021 r. Większość osób, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (91%) i tych, którzy nie używali konopi indyjskich (89%) uważała, że ​​marihuana może wyrabiać nawyki (bez zmian od 2021 r.).

Używanie konopi indyjskich i używane produkty

Kanadyjczykom, którzy zgłosili używanie konopi indyjskich w celach niemedycznych, zadano szczegółowe pytania dotyczące ich używania. Tematy obejmowały:

 • Wiek inicjacji używania konopi indyjskich
 • Sposoby spożycia
 • Rodzaje używanych produktów z konopi indyjskich i częstotliwość
 • Typowy stosunek THC do CBD (kannabidiol) produktów
 • Typowe użycie pod względem liczby godzin i ilości używanej dziennie
 • Gdzie marihuana jest przechowywana w domu

Używanie konopi indyjskich

Kanadyjczyków zapytano o używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dwadzieścia siedem procent (27%) osób w wieku 16 lat i starszych zgłosiło używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi wzrost z 25% w poprzednim cyklu. Szacunki prowincjonalne / terytorialne wahały się od 18% do 41%. Należy zauważyć, że ze względu na metodologię gromadzenia danych, CCS może dostarczać szacunkowe wskaźniki rozpowszechnienia używania konopi indyjskich w populacji, które są wyższe niż w innych badaniach kanadyjskich.

Stosowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy u Kanadyjczyków z różnych grup demograficznych

Podobnie jak w poprzednich latach, używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy było najwyższe wśród osób w wieku 20-24 lat (50%), następnie w wieku 16-19 lat (37%) oraz w wieku 25 lat i starszych (25%). Nie było jednak zmian w używaniu konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród 2 młodszych grup wiekowych w porównaniu z 2021 r., podczas gdy używanie wśród osób w wieku 25 lat i starszych wzrosło z 22% w 2021 r. do 25% w 2022 r.

Mężczyźni (30%) zgłosili wyższy odsetek używania konopi indyjskich w ciągu ostatniego roku niż kobiety (25%). Zgłoszone używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło między 2021 a 2022 rokiem wśród kobiet, ale nie zmieniło się wśród mężczyzn (wykres 6).

Wykres 6: Używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według płci i grup wiekowych, od 2021 do 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Wykres 6: Używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według płci i grup wiekowych, 2021-2022

Odsetek osób zgłaszających używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy był wyższy wśród osób, które określiły się jako biseksualne (61%), innej orientacji seksualnej (55%) lub lesbijki/gejów (39%), wszystkie niezmienione od 2021 r., niż wśród osób, które zidentyfikowanych jako heteroseksualne (25%), wzrost z 24% w 2021 r.

Odsetek osób używających konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 31% wśród osób urodzonych w Kanadzie, w porównaniu do osób, które nie urodziły się w Kanadzie (16%). Te same wzorce zaobserwowano również w 2021 roku.

Osoby, które zgłosiły „chodzenie do szkoły” jako swoją główną aktywność w ciągu ostatniego tygodnia, zgłosiły wyższy wskaźnik używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (34%) w porównaniu z tymi, które wybrały inną aktywność niż „chodzenie do szkoły” (27%). Osoby, które zgłosiły, że pracowały w pracy lub firmie w ciągu ostatniego tygodnia lub mają pracę lub firmę, z której były na wakacjach, zgłosiły wyższy wskaźnik używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (31%) w porównaniu z osobami, które nie pracowały w pracę lub firmę (22%). Jest to zgodne ze wzorem obserwowanym w 2021 r.

Ci, którzy jako najwyższy poziom wykształcenia zgłosili posiadanie mniej niż szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, zgłosili wyższe wskaźniki używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (29%) w porównaniu z osobami z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych (20%). Jest to podobne do wzoru obserwowanego w 2021 roku.

Kanadyjczyków zapytano o ich zdrowie fizyczne i psychiczne za pomocą 5-punktowej skali Likerta, która zawierała następujące kategorie: doskonały, bardzo dobry, dobry, przeciętny i zły. Używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy było najwyższe wśród osób, które zgłosiły dobry, przeciętny i zły stan zdrowia fizycznego (odpowiednio 31%, 32% i 28%), a najniższe wśród osób zgłaszających doskonały (22%) i bardzo dobry (26% ) zdrowie fizyczne. W przypadku zdrowia psychicznego zgłaszanego przez samych siebie odsetek zgłaszających używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy rośnie wraz ze spadkiem ocen zdrowia psychicznego: doskonały (17%), bardzo dobry (23%), dobry (35%), zadowalający (43%) i słaby ( 51%). Było to podobne do wzoru obserwowanego w 2021 roku.

Wpływ pandemii COVID-19 na używanie konopi indyjskich

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane, czy ich używanie zmieniło się w stosunku do poprzedniego roku z powodu trwającej pandemii COVID-19. Pięćdziesiąt trzy procent (53%) zgłosiło używanie tej samej ilości konopi indyjskich, podczas gdy 24% zgłosiło wzrost używania, a 23% zgłosiło spadek. Zmiana w używaniu konopi indyjskich spowodowana COVID-19 wydawała się dotyczyć przede wszystkim młodszych grup wiekowych. Większość (57%) osób w wieku 25 lat lub starszych zgłosiła używanie tej samej ilości konopi indyjskich. Mniej niż jedna czwarta (21%) osób w wieku 25 lat i starszych zgłosiła używanie większej ilości konopi indyjskich z powodu COVID-19, w porównaniu z 40% osób w wieku od 16 do 19 lat i 36% w wieku od 20 do 24 lat. Podobny schemat zaobserwowano w poprzednim cyklu.

Pięć najczęstszych przyczyn wzrostu używania konopi indyjskich to stres (59%), niepokój (55%), nuda (51%), samotność (33%) i brak regularnego harmonogramu (31%).

Wiek inicjacji

Osoby, które zgłosiły, że kiedykolwiek używały konopi indyjskich, zostały zapytane o wiek, w którym po raz pierwszy spróbowały lub zaczęły używać marihuany. Średni wiek rozpoczęcia używania konopi indyjskich wynosił 20,5 lat i nie zmienił się w porównaniu z 20,4 latami w 2021 r. Kobiety były starsze niż mężczyźni, kiedy po raz pierwszy spróbowały konopi indyjskich (odpowiednio 21,2 i 19,9 lat). Średni wiek inicjacji jest silnie zależny od przedziału wiekowego Kanadyjczyków w badaniu, a także od rozmieszczenia Kanadyjczyków w określonych z góry grupach wiekowych. W przypadku CCS wiek inicjacji jest wyższy w największej grupie wiekowej dorosłych w wieku 25 lat i starszych (21,1 lat) w porównaniu z osobami w wieku od 16 do 19 lat (15,9 lat) i od 20 do 24 lat (17,4 lat), co skutkuje ogólnie wyższy średni wiek inicjacji.

Prowincjonalne/terytorialne szacunki dotyczące średniego wieku inicjacji używania konopi wahały się od 18,5 do 21,3 lat.

Częstotliwość używania konopi indyjskich

Kanadyjczyków, którzy zgłosili używanie marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zapytano, jak często jej używali. Około połowa (52%) zgłosiła używanie konopi indyjskich przez 3 dni w miesiącu lub krócej, a 18% zgłosiło codzienne używanie konopi indyjskich (wykres 7). Ogólnie rzecz biorąc, częstotliwość używania konopi indyjskich zgłoszona w 2022 r. nie zmieniła się od 2021 r., z wyjątkiem osób, które zgłosiły używanie 2–3 dni w miesiącu, które spadły z 14% do 12%.

Wykres 7: Częstotliwość używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 2021 do 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Wykres 7: Częstotliwość używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2021-2022

Ogólnie wyższy odsetek osób w wieku od 16 do 19 lat (40%) zgłosił używanie konopi indyjskich rzadziej niż co miesiąc w porównaniu z osobami w wieku od 20 do 24 lat (30%). Większy odsetek mężczyzn (29%) zgłosił używanie codziennie lub prawie codziennie (tj. 5-6 dni w tygodniu) w porównaniu z kobietami (21%), które częściej zgłaszały używanie mniej niż 1 dzień w miesiącu (38%) w porównaniu z mężczyznami (31%). Rozkład codziennego lub prawie codziennego używania według płci i grup wiekowych podsumowano na rycinie 8. Prowincjonalne/terytorialne szacunki dotyczące codziennego lub prawie codziennego używania wahały się od 23% do 36%, a szacunki dotyczące mniej niż 1 dnia w miesiącu wahały się od 25% do 41%.

Wykres 8: Częstotliwość codziennego lub prawie codziennego (5-6 dni w tygodniu) używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według grup wiekowych i płci, 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Wykres 8: Częstotliwość codziennego lub prawie codziennego (5-6 dni w tygodniu) używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według grup wiekowych i płci, 2022 r.

Ogółem 19% Kanadyjczyków w wieku 16 lat i starszych zgłosiło używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni (wzrost z 17% w 2021 r.). Na pytanie, ile dni używali konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni, średnia liczba dni wyniosła 14,2 (bez zmian od 2021 r.). W typowym dniu, w którym osoby te używały konopi indyjskich, większość zgłosiła jednorazowe użycie konopi indyjskich (53%); następną najczęściej wybieraną odpowiedzią było dwukrotne (20%), a następnie 5 lub więcej razy (12%) – wszystkie niezmienione od 2021 r.

Liczba godzin „na haju” lub „na haju” w typowym dniu użytkowania

Osoby, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni, zostały zapytane o liczbę godzin, które spędziliby „na haju” lub „na haju” w typowy dzień, w którym używali marihuany. Trzydzieści pięć procent (35%) stwierdziło, że będzie „naćpany” lub „na haju” przez 1 lub 2 godziny, a następnie przez 3 lub 4 godziny (33%), mniej niż 1 godzinę (15%), 5 lub 6 godzin (9%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.] oraz 7 lub więcej godzin (7%, wzrost z 5% w 2021 r.).

Częstotliwość używania konopi indyjskich w pracy lub przed nią

Większość osób, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zadeklarowała również, że nie spożywała ich w pracy lub w ciągu 2 godzin przed pracą (66%, bez zmian od 2021 r.). Kolejne 12% (spadek z 14% w 2021 r.) stwierdziło, że nie było zatrudnionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czternaście procent (14%, wzrost z 11% w 2021 r.) zgłosiło używanie konopi indyjskich w pracy lub przed pracą rzadko (rzadziej niż raz w miesiącu), a 5% zgłosiło, że robi to co tydzień lub częściej (obie niezmienione od 2021 r.). Dwa procent (2%) zgłosiło, że opuściło jakąkolwiek pracę w typowym miesiącu z powodu używania konopi indyjskich, bez zmian od 2021 r.

Sposoby spożycia

Osoby, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane o swoje sposoby konsumpcji i mogły wybrać więcej niż jedną metodę. Wśród tej grupy najczęściej występowało palenie (70%), co oznacza spadek w stosunku do 2021 r. (74%). Inne sposoby spożycia o podanej częstotliwości to: 52% spożywanie go w żywności (bez zmian od 2021 r.); 31% waporyzacji za pomocą waporyzatora lub e-papierosa (wzrost z 28% w 2021 r.), 18% spożywania oleju z konopi indyjskich (spadek z 22% w 2021 r.); pije ją 16% (bez zmian od 2021 r.); 10% waporyzacji za pomocą waporyzatora (bez zmian od 2021 r.); 7% na skórę (spadek z 9% w 2021 r.); i 6% dabbing (bez zmian od 2021 r.) .

Badając sposoby konsumpcji według województw i terytoriów, najpowszechniejszym sposobem konsumpcji we wszystkich regionach było palenie (wskaźniki wahały się od 59% do 85%). Następnie spożywano go w żywności (wskaźniki wahały się od 28% do 60%) i odparowywano za pomocą waporyzatora (wskaźniki wahały się od 15% do 45%).

Osoby, które używały marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pomocą waporyzatora i/lub waporyzatora, zostały zapytane, jakiego produktu z konopi używano podczas waporyzacji marihuany i jakiego rodzaju urządzenia. Najczęściej stosowanym produktem z konopi indyjskich był płynny olej/ekstrakt z konopi indyjskich (74%, wzrost z 68% w 2021 r.), a następnie suszone kwiaty/liście (49%, spadek z 54% w 2021 r.) %, bez zmian od 2021 r.). Większość odpowiedziała, że ​​używa waporyzatorów wielorazowego użytku (68%), następnie 21% używa jednorazowego waporyzatora, a 11% używa zarówno urządzeń jednorazowych, jak i wielorazowych (wszystkie niezmienione od 2021 r.).

Rodzaje używanych produktów z konopi indyjskich i częstotliwość

Kanadyjczyków, którzy używali konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zapytano o rodzaje produktów z konopi indyjskich, których używali w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Użytkownicy mogli wybrać więcej niż jeden produkt. Sześć najczęściej używanych produktów w 2022 r. podsumowano na wykresie 9. Kanadyjczyków zapytano również o częstotliwość, z jaką używali tych produktów z konopi indyjskich. Najczęściej zgłaszana częstotliwość dla 5 z tych produktów wynosiła mniej niż 1 dzień w miesiącu. W przypadku suszu kwiatowego/liściowego najczęstszą częstotliwością było codziennie lub prawie codziennie (31%).

Ryc. 9: W ciągu ostatnich 12 miesięcy produkty z konopi indyjskich były używane przez 1 osobę wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 2021 do 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Wykres 9: Używane produkty z konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcyRysunek 9 przypis1wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2021-2022

Większy odsetek mężczyzn zgłosił używanie suszonych kwiatów/liści (71%), haszyszu (22%) i koncentratów/ekstraktów (14%) w porównaniu z kobietami (odpowiednio 58%, 13% i 10%). Wyższy odsetek kobiet zgłosił używanie jadalnych konopi indyjskich (57%), napojów (22%) i miejscowych (12%) w porównaniu z mężczyznami (odpowiednio 49%, 16% i 5%). Odsetek zgłaszających używanie waporyzatorów/wkładów i oleju z konopi indyjskich do stosowania doustnego był taki sam dla mężczyzn i kobiet (odpowiednio około 33% i 22%).

We wszystkich prowincjach i terytoriach najczęściej stosowanym produktem był susz kwiatowo-liściowy, w zakresie od 60% do 72%. Konopie indyjskie były drugim najczęściej zgłaszanym produktem (szacunki wahały się od 25% do 63%).

Uprawa konopi w domu i przygotowywanie artykułów spożywczych/napojów z konopi

Kanadyjczyków zapytano, czy ktoś w ciągu ostatnich 12 miesięcy uprawiał konopie indyjskie w swoim domu lub w jego pobliżu. Ogółem 6% Kanadyjczyków i 14% tych, którzy używali konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zgłosiło, że rośliny konopi były uprawiane w ich domu lub w jego pobliżu, bez zmian od 2021 r. Nowość w 2022 r. Zapytaliśmy, czy osoba, która uprawia marihuana została upoważniona przez Health Canada do uprawy w celach medycznych dla siebie lub dla innej osoby. Dwadzieścia procent (20%) wskazało, że osoba dorastająca miała zezwolenie. Wśród tych, którzy zgłosili rośliny konopi uprawiane obecnie w ich miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu, średnia liczba roślin wynosiła 3,5, bez zmian od 2021 r. Zapytaliśmy również o liczbę roślin uprawianych w domu i poza domem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Średnia liczba roślin uprawianych na zewnątrz wynosiła 3,1,

Kanadyjczyków zapytano, czy ktoś przygotowywał produkty spożywcze lub napoje z konopi indyjskich w ich domu lub w jego pobliżu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ogółem 7% zgłosiło przygotowywanie artykułów spożywczych lub napojów z konopi indyjskich w domu, bez zmian od 2021 r. Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 18% zgłosiło przygotowywanie produktów spożywczych lub napojów z konopi indyjskich w domu, co oznacza spadek w stosunku do 2021 r. (22 %).

Względne poziomy THC i CBD w produktach z konopi indyjskich

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane o względne poziomy THC i CBD w produktach z konopi indyjskich, których zwykle używają. Trzydzieści jeden procent (31%) wskazało wyższe THC i niższe CBD, 13% wskazało wyższe CBD i niższe THC, 12% wybrało równe poziomy THC i CBD, 8% wybrało tylko THC, 2% wybrało tylko CBD, a 16% stwierdziło zazwyczaj używali mieszanki tych produktów (wszystkie niezmienione od 2021 r.). Siedemnaście procent (17%) wskazało, że nie zna względnych poziomów THC i CBD (spadek z 20% w 2021 r.).

Średnia ilość używana w typowym dniu użytkowania

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane o średnią ilość spożywaną w typowym dniu, w którym używały marihuany. Spośród tych, którzy spożywali suszone kwiaty/liście, średnia stosowana ilość wynosiła 1,3 grama (bez zmian od 2021 r.). Ci, którzy używali jadalnej marihuany, spożyli około 1,2 porcji (bez zmian od 2021 r.). Średnia ilość spożywanego oleju konopnego do stosowania doustnego wyniosła 0,9 mililitra (bez zmian od 2021 r.). Spośród tych, którzy używali każdego z poniższych produktów, przeciętna ilość spożywanego wynosiła 0,5 grama haszyszu/kifu; 0,1 naboje z waporyzatorem; około 362 mililitrów napoju z konopi indyjskich; oraz 0,3 grama koncentratu/ekstraktu z konopi indyjskich (wszystkie niezmienione od 2021 r.).

Używanie konopi indyjskich z innymi substancjami

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane, jak często łączyły zażywanie konopi indyjskich z innymi substancjami, mieszając je lub zażywając w tym samym czasie. Osoby mogły wybrać więcej niż jedną substancję. Podobnie jak w 2021 r. alkohol był substancją najczęściej używaną w połączeniu z konopiami indyjskimi, a następnie tytoniem (wykres 10). Większość Kanadyjczyków, którzy używali konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nigdy nie łączył konopi indyjskich z nielegalnymi opioidami (99%), stymulantami na receptę (95%), opioidami na receptę (95%), lekami uspokajającymi na receptę (95%), nielegalnymi stymulantami (96%) lub nielegalne halucynogeny/środki dysocjacyjne (90%).

Wykres 10: Używanie alkoholu i tytoniu w połączeniu z konopiami indyjskimi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r. Poniżej znajduje się opis tekstu.
Wykres 10: Używanie alkoholu i tytoniu w ciągu ostatnich 12 miesięcyRysunek 10 przypis1w połączeniuRysunek 10 przypis2z konopiami indyjskimi wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r

Skutki używania konopi indyjskich

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane o wpływ ich używania na różne aspekty ich życia (wykres 11). Ogólnie rzecz biorąc, ludzie zgłaszają, że używanie konopi indyjskich jest bardziej korzystne niż szkodliwe we wszystkich kategoriach. Odsetek osób zgłaszających bardzo szkodliwe skutki wyniósł 10% lub mniej we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem zdrowia fizycznego. Ten wzorzec odpowiedzi nie zmienił się od 2021 r.

Wykres 11: Skutki używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Wykres 11: Skutki używania konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r.

Profesjonalna pomoc w używaniu konopi indyjskich

Większość osób (96%), które używały konopi indyjskich więcej niż raz w życiu, stwierdziła, że ​​nigdy nie czuła, że ​​potrzebuje profesjonalnej pomocy (takiej jak leczenie lub poradnictwo) w związku z używaniem konopi indyjskich, bez zmian od 2021 r. Tylko 3% zgłosiło, że kiedykolwiek otrzymało profesjonalną pomoc, bez zmian od 2021 r.

Gdzie marihuana jest przechowywana w domu

Osoby, które używały marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane o to, gdzie przechowują marihuanę w domu. Wśród osób, które obecnie przechowywały marihuanę w domu, najczęstszymi miejscami przechowywania były otwarte szafki lub szuflady (36%); pojemniki zabezpieczone przed dziećmi (25%); kontenery zamknięte (19%); oraz otwarte półki lub stoły (17%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.].

Źródła i zakupy

Kanadyjczykom, którzy zgłosili używanie konopi indyjskich do celów niemedycznych, zadano szczegółowe pytania dotyczące pochodzenia marihuany i ich zachowań zakupowych. Tematy obejmowały:

 • Źródła wykorzystywane do pozyskiwania konopi
 • Średnia kwota wydana każdego miesiąca
 • Rodzaj i częstotliwość kupowanych lub otrzymywanych produktów z konopi indyjskich
 • Średnia cena za jednostkę zakupów
 • Odsetek osób, które otrzymują produkty z konopi indyjskich za darmo

Źródła wykorzystywane do pozyskiwania konopi

Osoby, które zgłosiły używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane, skąd zwykle pozyskują marihuanę. Sześćdziesiąt jeden procent (61%) zadeklarowało, że dokonało zakupu w legalnym sklepie (wzrost z 53% w 2021 r.). Natomiast 2% zgłosiło, że zwykle uzyskuje konopie indyjskie z nielegalnej strony internetowej (bez zmian od 2021 r.); tylko 1% zgłosiło, że zwykle kupuje konopie indyjskie z nielegalnego sklepu (bez zmian od 2021 r.); a 1% zgłosiło, że zwykle kupuje konopie indyjskie od sprzedawcy (spadek z 2% w 2021 r.). Rycina 12 przedstawia źródła, z których pozyskano konopie indyjskie.

Wykres 12: Osoby, od których zwykle otrzymywano konopie indyjskie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 2021 do 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Wykres 12: Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 2021 do 2022 r., od kogo zwykle otrzymywały konopie indyjskie

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane, jak często kupowały konopie indyjskie z legalnych/licencjonowanych źródeł oraz ze źródeł nielegalnych/nielicencjonowanych (Wykres 13). Czterdzieści osiem procent (48%) stwierdziło, że zawsze pozyskuje konopie indyjskie z legalnego/licencjonowanego źródła (wzrost z 43% w 2021 r.). Podobnie 67% stwierdziło, że nigdy nie nabywa konopi indyjskich z nielegalnego/nielicencjonowanego źródła (wzrost z 63% w 2021 r.).

Wykres 13: W ciągu ostatnich 12 miesięcy, częstotliwość pozyskiwania konopi indyjskich z nielegalnego/nielicencjonowanego lub legalnego/licencjonowanego źródła wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Wykres 13: W ciągu ostatnich 12 miesięcy częstotliwość pozyskiwania konopi indyjskich z nielegalnego/nielicencjonowanego lub legalnego/licencjonowanego źródła wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r.

Kanadyjczyków, którzy używali konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy i którzy uzyskali marihuanę z legalnego/licencjonowanego źródła, poproszono o wskazanie wszystkich używanych źródeł. Osoby mogły wybrać więcej niż jedno źródło. Odpowiedzi obejmowały korzystanie z regulowanej/autoryzowanej witryny sklepowej (87%, wzrost z 81% w 2021 r.), regulowanego/autoryzowanego sprzedawcy internetowego (20%, spadek z 28% w 2021 r.) 2021). Dziewiętnaście procent (19%) [bez zmian od 2021 r.] podało, że ich źródło pochodzi od kogoś, kto udostępnia, a 12% z nich zapłaciło osobie, która im to udostępniła (spadek z 19% w 2021 r.). Zapytani o zmiany spowodowane pandemią COVID-19, 74% wskazało, że nie nastąpiła zmiana w dostępie do legalnej/licencjonowanej marihuany (bez zmian od 2021 r.).

Kanadyjczycy, którzy używali konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy i którzy uzyskali marihuanę z nielegalnego/nielicencjonowanego źródła, zostali również poproszeni o zidentyfikowanie wszystkich używanych źródeł. Osoby mogły wybrać więcej niż jedno źródło. Odpowiedzi obejmowały kupowanie od kogoś, kogo znali (52%, spadek z 59% w 2021 r.), od nieuregulowanego/nieautoryzowanego sprzedawcy internetowego (21%, bez zmian od 2021 r.), od dealera (19%, bez zmian od 2021 r.) oraz od nieuregulowana/nieautoryzowana witryna sklepowa (15%, wzrost z 11% w 2021 r.). Zapytani o zmiany spowodowane pandemią COVID-19, 75% wskazało, że nie nastąpiła zmiana w dostępie do nielegalnej/nielicencjonowanej marihuany (bez zmian od 2021 r.).

Badanych poproszono również o uszeregowanie czynników, które miały największy wpływ na to, od kogo zwykle otrzymują konopie indyjskie. Trzy czynniki o najwyższym odsetku pierwszeństwa to cena (30%), bezpieczeństwo dostaw (23%) i jakość (12%) [Wykres 14].

Wykres 14: Czynniki, które miały największy wpływ na to, od kogo uzyskano konopie indyjskie, wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Wykres 14: Czynniki, które miały największy wpływ na to, od kogo uzyskano konopie indyjskie, wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r.

Średnia kwota wydana na konopie indyjskie każdego miesiąca

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wskazywały, że zazwyczaj wydają blisko 65 USD na produkty z konopi indyjskich każdego miesiąca (bez zmian od 2021 r.). Średnio kobiety deklarowały, że wydają mniej na konopie indyjskie niż mężczyźni (56 USD vs. 73 USD miesięcznie). Średnia wydana kwota wahała się między prowincjami i terytoriami od 55 do 95 dolarów miesięcznie.

Kanadyjczyków, którzy używali marihuany w ciągu ostatnich 30 dni, zapytano, ile wydali na marihuanę z legalnych lub nielegalnych źródeł w ciągu ostatnich 30 dni. Ludzie zgłosili, że wydali około 65 USD na uzyskanie marihuany z legalnych źródeł (wzrost z 55 USD w 2021 r.) i 19 USD z nielegalnych źródeł (spadek z 31 USD w 2021 r.). Średnia kwota wydana na legalne źródła wahała się od 46 do 86 USD między prowincjami i terytoriami; i od 16 do 41 USD za nielegalne źródła.

Produkty z konopi indyjskich kupione lub otrzymane oraz z jaką częstotliwością

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni, zostały zapytane o produkty z konopi indyjskich, które kupiły lub otrzymały, oraz o częstotliwość tych 2 zdarzeń. Najczęściej wybieraną odpowiedzią było kupowanie lub otrzymywanie suszonych kwiatów/liści (65%, bez zmian od 2021 r.), następnie jadalne konopie indyjskie (29%, niezmienione od 2021 r.), waporyzatory (22%, wzrost z 18% w 2021 r.), oraz olej z konopi indyjskich do stosowania doustnego (11%, spadek z 14% w 2021 r.). Haszysz/kief (8%), koncentraty/ekstrakty (6%), napoje z konopi indyjskich (8%) i leki miejscowe (2%) pozostały niezmienione od 2021 r. W przypadku wszystkich produktów najczęstszą częstotliwością ich pozyskiwania był 1 dzień na miesiąc.

Średnia kwota zakupów w ciągu ostatnich 30 dni różniła się w zależności od rodzaju produktu. Średnio osoby, które stosowały konopie indyjskie w ciągu ostatnich 30 dni, kupiły lub otrzymały 21 gramów suszonych kwiatów/liści, 7 porcji artykułów spożywczych, 1,5 wkładów/vape penów z konopi indyjskich i 22 mililitrów olejku z konopi indyjskich do stosowania doustnego (wszystko niezmienione od 2021 r.) .

Średnia cena jednostkowa zakupów według typu produktu

Osoby, które kupiły konopie indyjskie w ciągu ostatnich 30 dni, podały średnią cenę płaconą za jednostkę według rodzaju produktu. W ciągu ostatnich 30 dni ludzie wydali najwięcej na wkłady/vape peny z konopi indyjskich (38,64 USD/wkład) oraz koncentraty i ekstrakty (35,32 USD/gram) [oba niezmienione od 2021 r.]. Średnia cena za jednostkę częściej używanych typów produktów wyniosła 8,79 USD za gram suszonego kwiatu/liścia i 6,18 USD za porcję jadalnej marihuany (obie niezmienione od 2021 r.).

Odsetek osób, które używają konopi indyjskich i otrzymują produkty z konopi indyjskich za darmo

Spośród Kanadyjczyków, którzy nabyli konopie indyjskie w ciągu ostatnich 30 dni, niektórzy zgłosili otrzymywanie produktów z konopi indyjskich za darmo. Ogółem 11% Kanadyjczyków otrzymało jadalne konopie indyjskie za darmo, a 12% otrzymało za darmo suszony kwiat/liść (oba niezmienione od 2021 r.). Siedem procent (7%) zgłosiło otrzymanie waporyzatorów/wkładów z konopi indyjskich za darmo.

Prowadzenie samochodu i marihuana

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach niemedycznych, zostały zapytane o swoje nawyki związane z prowadzeniem samochodu w związku z używaniem konopi indyjskich oraz używaniem konopi indyjskich w połączeniu z alkoholem lub innymi narkotykami. Wszyscy respondenci zostali zapytani, czy kiedykolwiek byli pasażerami w pojeździe prowadzonym przez kogoś, kto zażył marihuanę w ciągu 2 godzin, oraz o ich opinie na temat marihuany i prowadzenia pojazdu.

Osoby, które prowadziły pojazd po zażyciu marihuany iz jaką częstotliwością

Osoby, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostały zapytane o prowadzenie pojazdu w ciągu 2 godzin od palenia / waporyzacji marihuany oraz o prowadzenie pojazdu w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany. Ci, którzy zgłosili, że robili to w ciągu ostatnich 30 dni, zostali również zapytani o rodzaj konopi indyjskich, których używali przed jazdą.

Dwadzieścia trzy procent (23%) osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zgłosiło, że w ciągu 2 godzin paliło lub waporyzowało marihuanę w pewnym momencie swojego życia za kierownicą (wzrost z 21% w 2021 r.). Spośród tych osób 37% zgłosiło, że zrobiło to w ciągu ostatnich 30 dni; 28% w ciągu ostatnich 12 miesięcy; a 35% zgłosiło, że zrobiło to ponad 12 miesięcy temu (wszystko bez zmian od 2021 r.). Prowadzenie pojazdu po paleniu lub wapowaniu marihuany było bardziej rozpowszechnione wśród mężczyzn; osoby w wieku od 20 do 24 lat; oraz osoby w wieku 25 lat i starsze (wykres 15).

Najpopularniejszymi rodzajami produktów z konopi indyjskich palonych lub wapowanych w ciągu 2 godzin jazdy były produkty z przewagą THC (40%) i tylko z THC (36%). Prowincjonalne i terytorialne wskaźniki prowadzenia pojazdu w ciągu 2 godzin od palenia lub waporyzacji marihuany wahały się od 19% do 30%. Wskaźniki prowincjonalne i terytorialne z nowszych okresów (w ciągu ostatnich 30 dni i ostatnich 12 miesięcy) są pomijane w przypadku większości regionów ze względu na małą wielkość próby.

Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 14% stwierdziło, że w pewnym momencie swojego życia prowadziło samochód w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany (bez zmian od 2021 r.). Spośród tych osób 32% zgłosiło, że zrobiło to w ciągu ostatnich 30 dni, 37% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 31% ponad 12 miesięcy temu (wszystko bez zmian od 2021 r.). Prowadzenie pojazdu po zażyciu konopi indyjskich było bardziej rozpowszechnione wśród mężczyzn (wykres 15). Najczęstszymi rodzajami konopi spożywanych w ciągu 4 godzin jazdy były produkty z przewagą THC (39%) i wyłącznie THC (38%). Prowincjonalne i terytorialne wskaźniki, które kiedykolwiek prowadziły samochód w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany, wahały się od 9% do 18%. Wskaźniki prowincjonalne i terytorialne z nowszych okresów (w ciągu ostatnich 30 dni i ostatnich 12 miesięcy) są pomijane w przypadku większości regionów ze względu na małą wielkość próby.

Wykres 15: Osoby, które kiedykolwiek prowadziły pojazd w ciągu 2 godzin od palenia lub wapowania marihuany i/lub w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany, wśród osób, które używały marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według płci i grupy wiekowej, 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Wykres 15: Osoby, które kiedykolwiek prowadziły pojazd w ciągu 2 godzin od palenia lub wapowania marihuany i/lub w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany, wśród osób, które używały marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według płci i grupy wiekowej, 2022 r.

Osoby, które prowadziły pojazd w ciągu 2 godzin od zażycia marihuany w połączeniu z alkoholem lub innymi narkotykami w ciągu ostatnich 30 dni

Osoby, które wskazały, że prowadziły pojazd w ciągu 2 godzin od palenia/odparowywania marihuany lub w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany w ciągu ostatnich 30 dni, zostały również zapytane, czy prowadziły pojazd w ciągu 2 godzin od zażycia marihuany w połączeniu z alkoholem. Czternaście procent (14%) z nich stwierdziło, że prowadziło pojazd w ciągu 2 godzin od używania marihuany w połączeniu z alkoholem w ciągu ostatnich 30 dni.

Te same osoby zostały również zapytane, czy prowadziły pojazd w ciągu 2 godzin od zażycia marihuany w połączeniu z innymi narkotykami. Osiem procent (8%) z nich zadeklarowało, że zrobiło to w ciągu ostatnich 30 dni.

Powody, dla których ludzie prowadzili pojazd po niedawnym użyciu konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni

Osoby, które wskazały, że prowadziły samochód w ciągu 2 godzin od palenia/odparowania marihuany lub w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany w ciągu ostatnich 30 dni, zostały zapytane, dlaczego prowadziły samochód po zażyciu marihuany. Osoby mogły wybrać więcej niż jeden powód. Najczęstszym powodem było to, że osoba nie czuła się upośledzona (84%), a następnie uważała, że ​​może prowadzić ostrożnie (19%), nie miała daleko do jazdy (17%), nie miała alternatywnego środka transportu (10%), nie uważa, że ​​zostaliby złapani przez organy ścigania (10%) oraz z innych powodów (5%).

Osoby, które były pasażerami pojazdu prowadzonego przez kogoś w ciągu 2 godzin od zażycia marihuany

Kanadyjczyków zapytano, czy kiedykolwiek byli pasażerami pojazdu prowadzonego przez kogoś, kto używał marihuany w ciągu ostatnich 2 godzin. Ogółem 21% osób zgłosiło, że miało to miejsce w pewnym momencie ich życia (bez zmian od 2021 r.). Takie zachowanie było bardziej powszechne wśród osób, które same używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (46%, spadek z 50% w 2021 r.) w porównaniu z osobami, które nie używały konopi indyjskich w ubiegłym roku (12%, bez zmian od 2021 r.).

Wśród osób, które same używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 28% zgłosiło, że jest pasażerem osoby, która używała konopi indyjskich w ciągu 2 godzin jazdy w ciągu ostatnich 30 dni (wzrost z 18% w 2021 r.), 29% zgłosiło, że miało miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wzrost z 25% w 2021 r.), a 43% zgłosiło, że miało to miejsce ponad 12 miesięcy temu (spadek z 58% w 2021 r.).

Wśród osób, które same nie używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 12% zgłosiło, że było pasażerem w ciągu ostatnich 30 dni (wzrost z 6% w 2021 r.), 17% zgłosiło, że było pasażerem w ciągu ostatniego roku (wzrost z 13% w 2021 r.), a 71% zadeklarowało, że było pasażerami ponad 12 miesięcy temu (spadek z 81% w 2021 r.).

Prowincjonalne i terytorialne szacunki dotyczące bycia pasażerem pojazdu prowadzonego przez kogoś, kto używał konopi indyjskich w ciągu 2 godzin jazdy, wahały się od 18% do 32%.

Interakcja z organami ścigania związana z prowadzeniem pojazdu

Jeden procent (1%) osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zgłosił interakcję z organami ścigania związaną z jazdą pod wpływem marihuany, będąc kierowcą pojazdu (bez zmian od 2021 r.).

Opinie na temat używania konopi indyjskich i prowadzenia pojazdów

Poproszono ludzi o opinie na temat wpływu używania konopi indyjskich na prowadzenie pojazdu. Ogółem 82% osób stwierdziło, że uważa, że ​​używanie konopi indyjskich negatywnie wpływa na prowadzenie pojazdów (bez zmian od 2021 r.). Wśród osób, które używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 76% uważało, że używanie konopi indyjskich negatywnie wpływa na prowadzenie pojazdu, 13% odpowiedziało, że to zależy, a 6% odpowiedziało, że nie ma to wpływu na prowadzenie pojazdu (wszystko bez zmian od 2021 r.).

Zapytano również o opinię na temat czasu, jaki upływa, zanim po różnych metodach spożywania marihuany będzie można bezpiecznie prowadzić samochód. Najpierw zapytano ich, kiedy można bezpiecznie prowadzić samochód po paleniu/waporyzacji marihuany, a następnie kiedy można bezpiecznie prowadzić samochód po jedzeniu/piciu marihuany. Jeśli chodzi o palenie/vaping, 5 najczęściej wybieranych odpowiedzi to „nie wiem” (34%, bez zmian), 8 lub więcej godzin (21%, bez zmian od 2021 r.), od 3 godzin do nieco poniżej 5 godzin (16% , bez zmian), z 5 godzin do nieco poniżej 7 godzin (11%, spadek z 12%) i z 7 godzin do nieco poniżej 8 godzin (7%, bez zmian). Dwa procent (2%) wskazało, że można bezpiecznie prowadzić samochód bezpośrednio po inhalacji marihuany (bez zmian od 2021 r.).

Jeśli chodzi o jedzenie/picie marihuany, 5 najczęściej wybieranych odpowiedzi to „nie wiem” (36%), 8 lub więcej godzin (31%), 5 godzin do nieco poniżej 7 godzin (10%), 7 godzin do nieco poniżej 8 godzin (9%) i od 3 godzin do nieco poniżej 5 godzin (8%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.]. Dwa procent (2%) wskazało, że można bezpiecznie prowadzić samochód natychmiast po zażyciu marihuany (bez zmian od 2021 r.).

Opinie na temat prawdopodobieństwa złapania na jeździe pod wpływem

Kanadyjczyków zapytano, jakie jest prawdopodobieństwo, że policja złapie osobę prowadzącą pod wpływem alkoholu lub marihuany. Prawdopodobieństwo określono za pomocą 5-stopniowej skali Likerta, która miała następujące kategorie: w ogóle nie prawdopodobne, nieprawdopodobne, raczej prawdopodobne, prawdopodobne i bardzo prawdopodobne.

Ogólnie rzecz biorąc, większość osób uważała, że ​​jest „nieco prawdopodobne”, że policja złapie osobę prowadzącą pod wpływem alkoholu lub marihuany (odpowiednio 42% i 39%). Kolejne 43% (spadek z 44% w 2021 r.) osób uważa, że ​​jest „prawdopodobne” lub „bardzo prawdopodobne”, że kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pod wpływem alkoholu, w porównaniu z mniej niż jedną czwartą (24%, bez zmian) od 2021 r.) za jazdę pod wpływem marihuany.

Konopie do celów medycznych

Używanie konopi indyjskich do celów medycznych zostało zdefiniowane w CCS jako stosowanie konopi indyjskich w leczeniu lub łagodzeniu objawów związanych z chorobą/zaburzeniem. Trzynaście procent (13%) Kanadyjczyków w wieku 16 lat i starszych wskazało, że używa konopi indyjskich do celów medycznych, co stanowi spadek z 14% w 2021 r. Szacunki dotyczące prowincji i terytoriów wahały się od 6% do 18%.

Kiedy zapytano Kanadyjczyków, czy używali konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poproszono ich również o określenie, czy to użycie miało miejsce z dokumentacją od pracownika służby zdrowia, czy bez. Ponad jedna czwarta (27%, wzrost z 22% w 2021 r.) osób, które używały konopi indyjskich do celów medycznych, powiedziała, że ​​zrobiła to na podstawie dokumentu od pracownika służby zdrowia. Większość osób używających konopi indyjskich do celów medycznych stwierdziła, że ​​nie ma dokumentu od pracownika służby zdrowia (73%, spadek z 78% w 2021 r.).

Kanadyjczycy, którzy wskazali, że używali konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mieli możliwość wypełnienia dodatkowej części ankiety dotyczącej używania medycznej marihuany. Zadano tam pytania dotyczące pochodzenia produktu, rodzaju produktu, częstotliwości używania, szczepu, ilości używanej w ciągu typowego dnia, chorób i objawów, na które działa używanie konopi indyjskich oraz zmian w stosowaniu innych leków w wyniku używania konopi indyjskich używać.

Spośród 1273 respondentów, którzy wskazali, że używali konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 671 zgodziło się wypełnić tę sekcję dotyczącą zastosowań medycznych. Poniższe wyniki przedstawione w sekcji „Konopie indyjskie do celów medycznych” pochodzą konkretnie z tych 671 odpowiedzi, ważonych według płci, wieku i położenia geograficznego.

Niedawne zastosowanie medyczne

Spośród Kanadyjczyków, którzy używali konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i ukończyli medyczną część ankiety, 67% zgłosiło robienie tego w ciągu ostatnich 30 dni, co oznacza spadek z 74% w 2021 r.

Zmiany w stosowaniu innych leków

Kanadyjczyków, którzy wypełnili medyczną część ankiety, zapytano, czy używanie konopi indyjskich do celów medycznych pozwoliło im ograniczyć stosowanie innych leków. Pięćdziesiąt trzy procent (53%) stwierdziło, że używanie konopi indyjskich pomogło zmniejszyć stosowanie innych leków, a 21% stwierdziło, że to pytanie nie ma zastosowania (oba niezmienione od 2021 r.).

Częstotliwość używania konopi indyjskich do celów medycznych

Osoby, które wypełniły część medyczną ankiety, zostały poproszone o podanie częstotliwości, z jaką używały konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęstszą zgłaszaną częstotliwością była codziennie (31%), a następnie mniej niż 1 dzień w miesiącu (21%) i 2 do 3 dni w miesiącu (17%) – wszystkie niezmienione od 2021 r. (Wykres 16).

Wykres 16: Częstotliwość używania konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 2021 do 2022 r. Opis tekstu znajduje się poniżej.
Wykres 16: Częstotliwość używania konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2021-2022

Sposoby spożycia do celów leczniczych

Osoby, które wypełniły medyczną część ankiety, zostały zapytane, jakie metody konsumpcji konopi indyjskich stosowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej zgłaszaną metodą był olej z konopi indyjskich do stosowania doustnego (51%). Następnie palenie lub spożywanie marihuany w żywności (po 39%), stosowanie na skórę (21%), waporyzacja za pomocą waporyzatora lub e-papierosa (19%), waporyzacja za pomocą waporyzatora (10%), picie (10% ) i wcierania (6%).

Osoby, które używały waporyzatora i/lub waporyzatora, zostały zapytane, jakiego produktu z konopi używano podczas waporyzacji marihuany i jakiego rodzaju urządzenia używano. Najczęściej stosowanym produktem z konopi indyjskich był płynny olej/ekstrakt z konopi indyjskich (70%), następnie suszone kwiaty/liście (47%) i stałe ekstrakty z konopi indyjskich (24%). Wśród tych, którzy używali waporyzatora, większość odpowiedziała, że ​​używała wielorazowego urządzenia do wapowania (66%), a następnie jednorazowego urządzenia do waporyzacji (24%) oraz zarówno urządzeń jednorazowych, jak i wielorazowych (9%).

Rodzaje produktów z konopi używanych do celów medycznych

Osoby, które wypełniły część medyczną ankiety, zostały zapytane o rodzaje produktów z konopi indyjskich, których używały w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Trzy główne wykorzystywane produkty to olej z konopi indyjskich do stosowania doustnego (51%, bez zmian od 2021 r.), suszone kwiaty/liście (41%, spadek z 50% w 2021 r.) oraz artykuły spożywcze (35%, bez zmian od 2021 r.). Inne zgłaszane produkty obejmowały maści do stosowania miejscowego (23%); wkłady z konopi indyjskich/długopisy do waporyzacji (20%); koncentraty i ekstrakty (10%); haszysz/kief (9%); i napoje (8%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.].

Ci, którzy wypełnili medyczną część ankiety, zostali również zapytani o częstotliwość, z jaką używali tych produktów z konopi indyjskich. Suszony kwiat/liść miał różne odpowiedzi, począwszy od codziennego/prawie codziennego stosowania (46%), stosowania tygodniowego (22%), stosowania miesięcznego (16%) i mniej niż 1 dnia w miesiącu (16%) [wszystko bez zmian od 2021 r.]. Olej z konopi indyjskich do stosowania doustnego również miał różne odpowiedzi, począwszy od codziennego/prawie codziennego stosowania (36%), stosowania miesięcznego (24%), stosowania tygodniowego (21%) i mniej niż 1 dnia w miesiącu (19%) [ wszystko bez zmian od 2021 r.].

Względne poziomy THC i CBD w produktach z konopi indyjskich używanych do celów medycznych

Osoby, które wypełniły część medyczną ankiety, zostały zapytane o względne poziomy THC i CBD w produktach z konopi indyjskich, których zwykle używają. Dwadzieścia dziewięć procent (29%) wskazało wyższy poziom CBD i niższy THC, 17% wybrało wyższy poziom THC i niższy CBD, 14% wskazało równy poziom THC i CBD, 17% wskazało na produkty zawierające wyłącznie CBD, 10% wskazało, że stosowało mieszanki różnych produktów, a 3% wskazało na produkty zawierające wyłącznie THC. Dziewięć procent (9%) wskazało, że nie zna względnych poziomów THC i CBD (wszystkie niezmienione od 2021 r.).

Średnia ilość używana w typowym dniu użytkowania do celów medycznych

Osoby, które wypełniły medyczną część ankiety, zostały również poproszone o podanie średniej ilości marihuany używanej w typowym dniu używania. Spośród tych, którzy używali suszonych kwiatów/liści, średnia ilość używana w typowy dzień wynosiła 1,7 grama. W przypadku innych rodzajów produktów konsumpcja wynosiła około 1,3 porcji artykułów spożywczych; 0,1 wkładów/długopisów; i 0,5 grama haszyszu (wszystkie niezmienione od 2021 r.). Nie było szacunków dotyczących napojów w 2022 r. Wśród osób, które stosowały olej z konopi indyjskich do stosowania doustnego, średnia stosowana ilość wynosiła 1,1 mililitra, a w przypadku koncentratów/ekstraktów średnia ilość wynosiła 0,3 grama (oba niezmienione od 2021 r.).

Źródła wykorzystywane do pozyskiwania produktów z konopi indyjskich do celów medycznych

Osoby, które wypełniły część medyczną ankiety, zostały zapytane, gdzie najczęściej pozyskują konopie indyjskie w celach medycznych (wykres 17). Należy zauważyć, że odpowiedzi na to pytanie w CCS 2022 nie są porównywalne z poprzednimi cyklami badania (w których osoby proszono o wybranie wszystkich źródeł, a nie ich typowych źródeł). Najczęściej wskazywanym źródłem był legalny sklep (45%). Na kolejnych miejscach znalazł się legalny internetowy sprzedawca detaliczny produktów medycznych (tj. bezpośrednio od licencjonowanego producenta Health Canada uprawnionego do sprzedaży produktów medycznych) [17%] i legalny internetowy sprzedawca niemedyczny (11%). Osiem procent (8%) wskazało, że wyhodowało je samodzielnie lub zleciło im hodowlę, 5% wskazało od znajomego, 5% od członka rodziny, a 3% z nielegalnego źródła internetowego. Spośród tych, którzy zazwyczaj otrzymywali konopie indyjskie od licencjonowanego producenta Health Canada,

Wykres 17: Osoby używające marihuany w celach medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2022 r. Poniżej opis tekstu.
Wykres 17: Osoby używające marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwykle otrzymywały konopie indyjskie, 2022 r.

Średnia kwota wydana na konopie do celów medycznych w typowym miesiącu

Osoby, które używały konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i które wypełniły część medyczną ankiety, wydały około 74 USD na marihuanę do celów medycznych w typowym miesiącu (bez zmian od 2021 r.). Osoby, które używały marihuany do celów medycznych w ciągu ostatnich 30 dni, zostały zapytane, ile wydały na marihuanę w ciągu ostatnich 30 dni, zarówno z legalnych, jak i nielegalnych źródeł. Średnia kwota wydana na marihuanę z legalnych źródeł wyniosła 75 USD, a średnia kwota wydana na marihuanę z nielegalnych źródeł 18 USD (obie niezmienione od 2021 r.).

Zapytaliśmy również, czy ludzie mają obecnie ubezpieczenie na marihuanę do celów medycznych. Większość osób (91%) zadeklarowała, że ​​nie posiada żadnego ubezpieczenia (bez zmian od 2021 r.). Trzy procent (3%) wskazało, że ma pełne ubezpieczenie, a 5% stwierdziło, że jest częściowo ubezpieczone (oba niezmienione od 2021 r.).

Produkty z konopi indyjskich do celów medycznych kupione lub otrzymane oraz z jaką częstotliwością

Osoby, które używały konopi indyjskich do celów medycznych w ciągu ostatnich 30 dni, zostały zapytane o produkty z konopi indyjskich, które kupiły lub otrzymały w ciągu ostatnich 30 dni, oraz o częstotliwość tych zdarzeń. Najczęściej wybieraną odpowiedzią było kupowanie lub otrzymywanie suszonych kwiatów/liści (41%), a następnie olej z konopi indyjskich do stosowania doustnego (38%) i konopie jadalne (23%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.]. W przypadku wszystkich produktów najczęstszą częstotliwością ich pozyskiwania był jeden dzień w miesiącu.

Średnia kwota zakupów do celów medycznych w ciągu ostatnich 30 dni różniła się w zależności od rodzaju produktu. Osoby, które używały konopi indyjskich do celów medycznych, kupiły lub otrzymały średnio 23,6 gramów suszonych kwiatów/liści, 9,4 porcji artykułów spożywczych i 1,4 nabojów/vape penów (wszystkie niezmienione od 2021 r.). W przypadku oleju z konopi indyjskich do stosowania doustnego średnia uzyskana ilość wyniosła 27,6 mililitrów (bez zmian od 2021 r.).

Średnia cena za jednostkę zakupu konopi indyjskich do celów medycznych, według rodzaju produktu

Osoby, które kupiły konopie indyjskie do celów medycznych w ciągu ostatnich 30 dni, podały również średnią cenę jednostkową według rodzaju produktu. Jedynym produktem, w odniesieniu do którego otrzymano wystarczającą liczbę odpowiedzi, aby można było oszacować, były suszone kwiaty/liście. Średnia cena jednostkowa wyniosła 7,99 USD za gram (bez zmian od 2021 r.).

Opinie na temat używania konopi indyjskich w celach medycznych i kierowania pojazdami

Osoby, które wypełniły część medyczną ankiety, zostały zapytane, czy uważają, że używanie konopi indyjskich w celach medycznych upośledza zdolność prowadzenia pojazdów. Ponad połowa (52%) odpowiedziała, że ​​„tak”, używanie konopi indyjskich do celów medycznych upośledza zdolność prowadzenia pojazdów. Jedna czwarta (26%) powiedziała „to zależy”, 15% „nie”, a 7% nie wie (wszystko bez zmian od 2021 r.).

Te same osoby poproszono również o opinię na temat czasu, do którego można było bezpiecznie prowadzić samochód po paleniu lub wapowaniu marihuany oraz po jedzeniu lub piciu marihuany w celach medycznych. Najczęściej wybieraną odpowiedzią na palenie lub waporyzację marihuany było 3 do 5 godzin (20%), następnie 8 lub więcej godzin (15%) i 5 do 7 godzin (12%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.]. Pięć procent (5%) wskazało, że można bezpiecznie prowadzić samochód bezpośrednio po paleniu lub wapowaniu marihuany w celach medycznych; a 22% stwierdziło, że nie wie, kiedy można bezpiecznie prowadzić (oba niezmienione od 2021 r.). Najczęściej wybieraną odpowiedzią na jedzenie lub picie marihuany było 8 godzin lub więcej (31%), następnie 7 do 8 godzin (13%) i 5 do 7 godzin (12%) [wszystkie niezmienione od 2021 r.].

Prowadzenie pojazdu po użyciu konopi indyjskich do celów medycznych iz jaką częstotliwością

Kierowanie pojazdami po zażyciu konopi indyjskich w celach medycznych badano wśród osób, które wypełniły część medyczną ankiety. Pytania dotyczące prowadzenia pojazdu po niedawnym używaniu konopi indyjskich zostały podzielone na podstawie sposobu używania konopi indyjskich. Zapytano ludzi, czy kiedykolwiek prowadzili samochód w ciągu 2 godzin od palenia lub waporyzacji marihuany, a także czy kiedykolwiek prowadzili samochód w ciągu 4 godzin od doustnego zażycia marihuany. Ogółem 18% stwierdziło, że prowadziło samochód w ciągu 2 godzin od palenia lub waporyzacji marihuany w ciągu swojego życia (bez zmian od 2021 r.). Spośród osób, które prowadziły samochód po paleniu lub wapowaniu marihuany, 50% zrobiło to w ciągu ostatnich 30 dni, 27% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 23% zrobiło to ponad 12 miesięcy temu (wszystko bez zmian od 2021 r.).

Zapytani o prowadzenie pojazdu w ciągu 4 godzin od zażycia marihuany, 13% stwierdziło, że robi to w ciągu swojego życia (bez zmian od 2021 r.). Wśród osób, które prowadziły samochód po zażyciu marihuany, 52% zgłosiło, że zrobiło to w ciągu ostatnich 30 dni, 26% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 22% zrobiło to ponad 12 miesięcy temu (wszystko bez zmian od 2021 r.).

Większy odsetek mężczyzn (22%) zgłosił prowadzenie pojazdu w ciągu 2 godzin od palenia lub waporyzacji marihuany w celach medycznych w porównaniu z kobietami (15%). Ten wzorzec utrzymywał się w przypadku prowadzenia pojazdu w ciągu 4 godzin od spożycia marihuany (19% dla mężczyzn i 10% dla kobiet).

Polecany temat

Cannabis Data Blog: Dane z ostatnich 5 lat

Ustawa o konopiach indyjskich weszła w życie 17 października 2018 r. Kluczowe ustalenia dotyczące używania konopi indyjskich do celów niemedycznych z cykli CCS w latach 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 zostały porównane w celu zbadania zgłoszonych zmian od czasu legalizacji i regulacji.

Metody

CCS stosuje dwuetapowy proces rekrutacji. Najpierw rekrutacja respondentów odbywa się drogą telefoniczną (stacjonarną lub komórkową) z list losowych numerów telefonów. Respondenci, którzy pomyślnie przejdą zestaw pytań sprawdzających, otrzymują następnie link do ankiety online, pocztą elektroniczną lub SMS-em na ich telefony komórkowe. Średni czas na wypełnienie CCS 2022 wyniósł 29 minut dla respondentów, którzy zgłosili używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy i 13 minut dla respondentów, którzy zgłosili, że nie używali konopi indyjskich.

Niniejsze podsumowanie przedstawia wyniki ankiety z szóstego cyklu zbierania danych, który rozpoczął się 4 kwietnia 2022 r. i zakończył 20 czerwca 2022 r. Wyniki ankiety zostały zważone według prowincji/terytoriów, grup wiekowych i płci w chwili urodzenia. Wyniki ankiety opierają się na odpowiedziach 10 048 respondentów w wieku 16 lat i starszych we wszystkich prowincjach i terytoriach. Więcej informacji można znaleźć w raporcie metodologicznym opublikowanym na stronie internetowej Biblioteki i Archiwów Kanady.

CCS został zaprojektowany w celu uzyskania wystarczającej liczby respondentów z kluczowych subpopulacji. Aby zapewnić istotność statystyczną wyników i reprezentatywność, określono i spełniono minimalne rozmiary próbek dla tych subpopulacji. Spośród otrzymanych odpowiedzi około 3500 pochodziło od osób, które wskazały, że używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach niemedycznych lub medycznych. Tabela 1 podsumowuje wielkość próby reprezentowanej przez badanie.

brak danychkobietyMężczyźni16-19 lat20-24 lata25+ latCałkowity
Kanada512349258501174802410048
Nowa Fundlandia i Labrador2161951716378411
Wyspa Księcia Edwarda2421851332382427
Nowa Szkocja2411792840352420
Nowy Brunszwik2241912242351415
Quebec101895814328715461976
Ontario1332137032637420022702
Manitoba2191874052314406
Saskatchewan2022173035354419
Alberta594644991479921238
Brytyjska Kolumbia73469912313011801433
TerytoriaTabela 1 przypis1101100919173201
Tabela 1 przypis 1Terytoria obejmują Jukon, Terytoria Północno-Zachodnie i Nunavut.Wróć do przypisu do Tabeli 11odsyłacz

Rozważania

W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię choroby wywołanej koronawirusem 2019 (COVID-19). W całej Kanadzie wdrożono środki ochrony zdrowia publicznego, które obejmowały fizyczne zdystansowanie się od osób innych niż osoby z własnego gospodarstwa domowego, aby spowolnić rozprzestrzenianie się nowych przypadków. W 2022 r. niektóre środki dotyczące zdrowia publicznego są kontynuowane i zmieniły codzienne procedury. Zmiany te mogły spowodować zmianę zachowań związanych z używaniem konopi indyjskich, w tym ilość używanej marihuany, dostęp do źródeł konopi indyjskich i ilość pieniędzy wydanych na konopie indyjskie.

Do ankiet z lat 2020, 2021 i 2022 dodano pytania, aby zrozumieć wpływ COVID-19 na używanie konopi indyjskich.

Podczas rekrutacji respondenci zostali poinformowani, że ankieta dotyczyła konopi indyjskich. Te informacje mogły spowodować błąd w uczestnictwie, ponieważ osoby używające konopi indyjskich mogły częściej wypełniać ankietę. Z tego i innych powodów metodologicznych CCS może dostarczać szacunkowe rozpowszechnienie używania konopi indyjskich, które są wyższe niż inne kanadyjskie badania na poziomie populacji.

Health Canada monitoruje rozpowszechnienie używania konopi indyjskich wśród Kanadyjczyków za pomocą kilku badań populacyjnych, w tym Canadian Alcohol and Drugs Survey (CADS) , Canadian Community Health Survey (CCHS) oraz Canadian Student Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CSTADS) . CADS 2019 wskazuje, że 21% Kanadyjczyków w wieku 15 lat i starszych (lub 6,4 miliona) używało konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (22% w wieku od 15 do 19 lat; 45% w wieku od 20 do 24 lat; i 19% w wieku 25 lat) lat i starsze). CCHS 2019/2020 podobnie stwierdza, że ​​21% Kanadyjczyków w wieku 15 lat i starszych zgłosiło używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy. CSTADS 2018/19 wskazuje, że 18% uczniów klas od 7 do 12 (około 374 000) używało konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: Canada.ca

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content