Eksperci są zgodni co do tego, że używanie marihuany nie jest przyczynowo powiązane z używaniem innych nielegalnych substancji.

„Przyjmowano, że używanie marihuany służy jako „furtka do uzależnienia”, która zwiększa prawdopodobieństwo późniejszego sięgania po twardsze i bardziej szkodliwe substancje, tzw. hipoteza furtki marihuanowej (ang. MGH). Obecne badanie uściśla i rozszerza literaturę na temat MGH, testując hipotezę przy użyciu rygorystycznej quasi-eksperymentalnej metodologii proporcjonalnego dopasowania wyników z wykorzystaniem reprezentatywnej próby krajowej. … Wyniki tego badania wskazują, że stosowanie marihuany nie jest wiarygodnym czynnikiem powodującym uzależnienie od nielegalnych narkotyków. W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby polityka prohibicyjna zmniejszyła ilość zażywanych narkotyków”.

Czy marihuana rzeczywiście jest furtką do uzależnienia? Krajowe reprezentatywne badanie hipotezy furtki marihuanowej przy użyciu projektu proporcjonalnego dopasowania wyników, Nature Communications, 2021 r.

„Istnieją przekonujące i niezbite dowody na to, że marihuana nie jest furtką do uzależnienia, (…) Mimo to, nieoparte na dowodach czynniki polityczne zarówno po lewicy, jak i po prawicy pozostają powodem utrzymywania się mitu furtki”.

Centrum Benjamina dla Inicjatyw Polityki Publicznej na Uniwersytecie SUNY New Paltz, Fałszywość Furtki Marihuanowej, 2017 r.

Używanie marihuany nie ma przypadkowego wpływu na proces wdrożenia do używania twardych narkotyków”.

Ponowna ocena efektu bramy marihuanowej, Uzależnienie, 2002 r.

„Marihuana sama w sobie nie jest przyczyną używania innych narkotyków. W tym sensie odrzucamy teorię furtki”.

Raport Specjalnej Komisji Senackiej ds. Nielegalnych Narkotyków, Cannabis: Nasze stanowisko dla kanadyjskiej polityki publicznej, 2002 r.

„Nie ma rozstrzygających dowodów na to, że działania narkotyczne marihuany są przyczynowo związane z późniejszym używaniem innych narkotyków”.

Krajowa Akademia Nauk, Marihuana i Medycyna: Ocena Bazy Naukowej, 1999

Z kolei większość konsumentów substancji nielegalnych najpierw eksperymentowała z alkoholem lub tytoniem.

„Alkohol jest najczęściej używaną używką, a większość respondentów używających więcej niż jednej substancji spożywała alkohol przed sięgnięciem po tytoń lub marihuanę. Respondenci, którzy sięgnęli po alkohol w szóstej klasie, zgłaszali istotnie większe stosowanie substancji nielegalnych w ciągu całego życia i częstsze używanie substancji nielegalnych niż ci, którzy sięgnęli po alkohol w dziewiątej klasie lub później. … Nasze wyniki … dowodzą, że im wcześniej dana osoba zaczyna spożywać alkohol, tym bardziej prawdopodobne jest, że w przyszłości będzie używać substancji nielegalnych”.

Nadanie priorytetu profilaktyce alkoholowej: Uznanie alkoholu za furtkę do uzależnienia i powiązanie wieku pierwszego spożycia alkoholu z używaniem nielegalnych narkotyków, The Journal of School Health, 2016

ŹRÓDŁA:

Związek między sekwencją rozpoczęcia używania substancji a dalszym używaniem substancji: Francuskie ogólnokrajowe badanie prospektywne, Zachowania Uzależniające, 2016 r.

Analiza kohort urodzeniowych dotycząca palenia papierosów przez nastolatków i późniejszego używania marihuany i kokainy, American Journal of Public Health, 2016 r.

Statystycznie, przeważająca większość osób, które spróbowały marihuany, nie sięga po inne nielegalne narkotyki, a większość z nich zazwyczaj zaprzestaje używania marihuany do wieku średniego.

„Większość osób, które używają marihuany, nie sięga później po inne ‘twardsze’ substancje”.

Amerykański Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków, „Czy marihuana jest furtką do uzależnienia?”

„Używanie substancji wykazuje tendencję spadkową pod koniec okresu młodej dorosłości. Spadek ten dotyczy zarówno alkoholu, jak i nielegalnych narkotyków. (…) W przypadku marihuany (…) szczyt używania przypadał na wiek około 19 lat, utrzymywał się na stałym poziomie przez następne cztery do pięciu lat, a następnie spadał”.

Predyktory używania marihuany wśród par małżeńskich: Wpływ współmałżonka, Uzależnienie od narkotyków i alkoholu, 2007 r.

W krajach, w których marihuana jest legalnie dostępna, dorośli zazwyczaj wskazują na zmniejszenie używania innych substancji kontrolowanych. W tym sensie marihuana wydaje się działać raczej jako potencjalny „narkotyk wyjściowy” niż jako domniemana „furtka do uzależnienia”.

„Wyniki badań nad efektem substytucyjnym marihuany i stojącymi za nim mechanizmami biologicznymi silnie sugerują, że konopie indyjskie mogą odegrać rolę w ograniczaniu wpływu opioidów wydawanych na receptę i bez recepty na zdrowie publiczne. (…) Rosnąca liczba badań wspierających medyczne wykorzystanie konopi indyjskich jako środka wspomagającego lub zastępującego opioidy tworzy oparte na dowodach przesłanki dla rządów, świadczeniodawców opieki zdrowotnej i naukowców akademickich przemawiające za rozważeniem wdrożenia i oceny działań interwencyjnych opartych na konopiach indyjskich w kryzysie opioidowym”.

Przesłanki dotyczące interwencji opartych na konopiach indyjskich w kryzysie przedawkowania opioidów, Harm Reduction Journal, 2017 r.

„Wśród respondentów, którzy regularnie używali opioidów, ponad trzy czwarte (76,7%) wskazało, że zmniejszyli ich użycie od czasu rozpoczęcia stosowania medycznej marihuany. Liczba ta była znacząco (p < 0,0001) większa niż w przypadku pacjentów, którzy zmniejszyli swoje użycie leków przeciwdepresyjnych (37,6%) lub alkoholu (42,0%). Około dwie trzecie pacjentów zmniejszyło stosowanie leków przeciwlękowych (71,8%), migrenowych (66,7%) i nasennych (65,2%) po zastosowaniu medycznej marihuany”.

Substytucja medycznej marihuany środkami farmaceutycznymi w przypadku bólu, lęku i snu, Journal of Psychopharmacology, 2017 r.

„Wyniki badań obejmują wysoki wskaźnik zgłaszanego przez respondentów używania konopi indyjskich jako substytutu leków na receptę (63%), zwłaszcza opioidów farmaceutycznych (30%), benzodiazepin (16%) i leków przeciwdepresyjnych (12%). Pacjenci zgłaszali również zastępowanie konopiami indyjskimi alkoholu (25%), papierosów/tytoniu (12%) i nielegalnych narkotyków (3%)”.

Dostęp do medycznej marihuany, stosowanie i zastępowanie opioidów na receptę i innych substancji: Badanie ankietowe uprawnionych pacjentów z medyczną marihuaną, International Journal of Drug Policy, 2017 r.

„Powyższe wyniki zgłaszane przez pacjentów potwierdzają wcześniejsze badania, że osoby używające konopi jako substytutu leków na receptę, w szczególności, narkotyków/opioidów, i niezależnie od tego, czy identyfikują się jako użytkownicy medyczni czy niemedyczni. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli cierpią z powodu bólu, lęku i depresji”.

Marihuana jako substytut leków na receptę – badanie przekrojowe, Journal of Pain Research, 2017 r.

„Zastępowanie marihuany jednym lub większą ilością alkoholu, nielegalnych narkotyków lub leków na receptę zgłosiło 87% respondentów, przy czym 80,3% zgłosiło zastępowanie leków na receptę, 51,7% alkoholu i 32,6% substancji nielegalnych. … Wyniki badania wskazują, że konopie indyjskie zastępowały wszystkie trzy kategorie substancji, co sugeruje, że stosowanie konopi indyjskich w celach medycznych może odgrywać rolę w redukcji szkód w kontekście używania tych substancji i może mieć wpływ na podejście do leczenia uzależnień opartego na abstynencji”.

Zastępowanie marihuany lekami na receptę, alkoholem i innymi substancjami wśród pacjentów stosujących medyczną marihuanę: Wpływ czynników kontekstualnych, Przegląd Narkotyków i Alkoholu, 2015 r.

W warunkach klinicznych używanie marihuany wiąże się ze zmniejszeniem głodu kokainy i opiatów.

„W niniejszym badaniu długofalowym zaobserwowaliśmy, że okres zgłaszanego przez samych respondentów celowego używania marihuany (…) był związany z następującymi po nim okresami zmniejszonego używania cracku [kokainy]. (…) Biorąc pod uwagę znaczne globalne obciążenie chorobami i śmiertelnością przypisywaną zaburzeniom związanym z używaniem cracku obok braku skutecznych farmakoterapii, zachęcamy do przeprowadzania rygorystycznych badań eksperymentalnych nad kannabinoidami jako potencjalnymi metodami leczenia zaburzeń związanych z używaniem cracku”.

Intencjonalne używanie marihuany w celu ograniczenia używania cracku w warunkach kanadyjskich: Analiza długofalowa, Addictive Behaviors, 2017 r.

„Uczestnicy, którzy zdecydowali się na palenie marihuany podczas badania, mieli większe szanse na ukończenie leczenia niezależnie od przydziału do grupy leczenia”.

Wpływ dronabinolu podczas detoksykacji i rozpoczynania leczenia naltreksonem o przedłużonym uwalnianiu, Uzależnienie od Narkotyków i Alkoholu, 2015 r.

„Nadużywanie lub uzależnienie od marihuany przewidywało mniejsze użycie heroiny i kokainy podczas samego leczenia”.

Czy używanie konopi prognozuje pogorszenie wyników u pacjentów uzależnionych od heroiny w trakcie leczenia podtrzymującego? Przegląd dotychczasowych ustaleń i więcej dowodów przeciw, Uzależnienie, 2003 r.

„Większość badanych w naszym badaniu zaprzestała używania cracku i zgłosiła, że używanie marihuany zmniejszyło ich głód i wywołało subiektywne i konkretne zmiany w ich zachowaniu, pomagając im przezwyciężyć uzależnienie”.

Terapeutyczne stosowanie marihuany przez osoby uzależnione od cracku w Brazylii, Journal of Psychoactive Drugs, 1999 r.

Analiza: Dane dotyczące używania marihuany nie potwierdzają hipotezy „furtki do uzależnienia”

Boise, Idaho: Stwierdzenia, że stosowanie marihuany jest związane z późniejszym używaniem innych substancji kontrolowanych, nie są poparte danymi z badań długofalowych – wynika z badań opublikowanych w magazynie Journal of Experimental Criminology.

Grupa naukowców powiązanych z Boise State University w Idaho przeanalizowała związek pomiędzy zgłaszanym przez siebie używaniem marihuany w późnym okresie dojrzewania a używaniem innych nielegalnych substancji w późniejszym okresie życia w reprezentatywnej próbie krajowej. 

Autorzy donoszą: „Dyskurs polityczny popierający prohibicję marihuany powszechnie opiera się na założeniu, że marihuana powoduje używanie twardych narkotyków. MGH [hipoteza furtki marihuanowej] jest zdecydowanie najbardziej powszechnym uzasadnieniem dla zakazu stosowania marihuany. Jednak obecne badanie dostarcza dalszych dowodów na to, że powszechne argumenty dotyczące odpowiedzialności są bardziej zgodne z wzorcami używania substancji obserwowanymi w USA”.

Autorzy podsumowują: „Podsumowując, ustalenia z bieżącego badania … dostarczają dalszego wsparcia dla wcześniejszych badań kwestionujących twierdzenia przyczynowe MGH. Podczas gdy istnieje silne poparcie dla korelacji i sekwencjonowania w używaniu marihuany i twardych narkotyków, sama korelacja i sekwencjonowanie nie może stanowić wystarczającego dowodu na przyczynowość. Czynniki inne niż używanie marihuany, takie jak predyspozycje genetyczne, związki z rówieśnikami lub dostęp do rynku nielegalnych narkotyków, mogą być głównymi przyczynami używania twardych narkotyków, a nie samo używanie marihuany. W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby polityka publiczna, która zakazuje używania marihuany w celu ograniczenia używania twardych narkotyków, odniosła sukces”.

Pełny opis badania: „Czy rzeczywiście marihuana stanowi furtką do uzależnienia? Krajowe reprezentatywne badanie hipotezy bramy marihuanowej przy użyciu projektu proporcjonalnego dopasowania wyników” ukazało się w Journal of Experimental Criminology.

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
1 komentarz
 1. Krzysztof 3 lata temu

  Mogę tylko napisać o wlasnych doswiadczeniach mam 52 lata , z Cannabis zetknąłem się 21 lat temu w Kanadzie. Nigdy wczesniej nie mialem z nią styczności na zasadzie palenia .Jakkolwiek zapamiętałem tę roślinę z dzieciństwa jako roślinę przemysłową ponieważ w moim mieście do lat 80 tych przerabiano konopie w tzw. Roszarni . Odkąd odkryłem ją na nowo moje życie komplernie zmieniło na jakosci oraz zapoczątkowała i przyspieszyła zamiany w każdym aspekcie mojego życia . W miedzyczasie mieszkałem i pracowałem trzy lata w Amsterdamie. Tam miałem możliwość poznać i rozmawiać na temat Cannabis i jej dzialania z wieloma osobami od zwykłych robotników kucharzy .poprzez nauczycieli do prawników, lekarzy , policjantów i wielu innych. Mialem możliwość poznać odmiany oraz zwiazane z tym różnice w działaniu jakie oferuje. Odkąd zacząłem palić teraz używam wapo . Odstawilem kompletnie alkohol przestał mi kompletnie smakowac jak i tluste oparte na miesie jedzenie. Bardzo mocno
  natomiast zainteresowalem się moim rozwojem wewnetrznym. Oraz wrocilem do uprawiania sportu najmocniej rower. Jeśli chodzi o inne uzywki typu twarde narkotyki nigdy nie mialem ochoty ani zamiaru aby chcieć . Cannabis jest dla mnie jedynym . Palę czy raczej waporyzuje reguralnie mam swoje ulubione odmiany i z sativy i z indiki . Zdarzały mi się przeewy w paleniu z różnych przyczyn nawet roczna. I zawsze robię sobie takie przerwy świadomie. Nie muszę palić codziennie . Nawet wolę przerwy . Cannabis pomaga ale nie zastepuje trzeba sobie zdać sprawe z jego calosciowego potencjału. Rekreacyjne czy lecznicze ? Cannabis uratował życie mojej siostry .Dzięki temu że mieszka w Kanadzie miała możliwość wspomagać się w czasie choroby nowotworowej olejem RSO protokół Ricka Simpsona i wygrała tę walkę. Minęły już dwa lata. Moja siostra była bardzo sceptycznie na początku nastawiona i uważała Cannabis za narkotyk. Teraz sie z tego smieje i sama mowi ze była głupio zindoktrynowana .Prowadzę normalne życie ,pracuję w zawodzie okolomedycznym ,mam normalną rodzinę . Nie mialem problemów z prawem zwiazanych z narkotykami. Uważam że kwestia dostepnosci i dekryminalizacji powinna byc priorytetowa. Codziennie dowiadujemy sie o nowych wynikach badań prowadzonych w wielu krajach z tą rośliną i jej potencjałem. To ważne szczególnie dla ludzi cierpiacych na różne schorzenia . Pracuję z ludzmi z chorobami ukladu nerwowego gdzie tylko cannabis jest w stanie znieść drgawki .

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content