Niezależnie od tego, czy jest to rekomendacja medyczna, czy decyzja własna, spożycie jakiejkolwiek substancji zawsze pociąga za sobą szereg zagrożeń, mówiąc o zdrowiu organizmu. Ryzyko to nie tylko stanowi część szczególnych właściwości samej konsumowanej substancji; metoda konsumpcji ma również szereg implikacji dla naszego organizmu (np. żywność może działać zbyt długo lub dawać nieprzewidziane skutki). W tym artykule skupiamy się na bezpieczeństwie i toksyczności podczas korzystania z waporyzatora, czyli inhalatora to ziół, porównując go z tradycyjnym i bardziej powszechnym użyciem jakim jest spalanie, przy jednoczesnym rozważeniu pewnych aspektów technicznych w odniesieniu do projektu, materiałów i certyfikatów. Naszym celem jest uzyskanie pewnych gwarancji użytkowania blisko zastosowania medycznego lub terapeutycznego.

Spalanie

Jeśli chodzi o spalanie konopi, nie trzeba chyba mówić, że większość toksyczności tkwi w dymie. Chociaż niektóre składniki są nieobecne w tytoniu, dym powstający podczas spalania jakiejkolwiek rośliny zawiera smołę, niektóre węglowodory wielopierścieniowe, które są potencjalnie rakotwórcze i inne szkodliwe związki. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o tlenku węgla.

MetodaOdparowanieSpalanie
TemperaturaDo 230ºC230º – 900ºC
WydobycieSubstancje aktywne
Aromat, smak…
Inne substancje
Substancje aktywne
Aromat, smak,…
Inne substancje
ZniszczenieNie niszczy aktywnych składników.
Nadmierne ciepło przewodzenia niszczy terpeny
Niszczy ponad 40% substancji aktywnych i terpeny
FormacjaAktywuje biodostępność niektórych substancji czynnych przez temperaturę (dekarboksylacja)

Ślady CO2 i piroliza w temperaturze powyżej 230º C

Wytworzona cząsteczka się nagrzewa i w wyniku parowania powstaje amoniak
Aktywuje biodostępność niektórych substancji czynnych przez temperaturę

CO2 + CO

Smoła (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

Inne szkodliwe związki
(toluen, naftalen, benzen, nitrozoaminy, cyjanowodór, wodorek amonu,…)

Tabela 1. Podsumowanie różnic między odparowaniem a spalaniem

Podczas palenia możemy dodać, że mówimy nie tylko o związkach w stanie gazowym, ale także o małych cząstkach stałych, które przylegają do płuc, które po dłuższym stosowaniu ostatecznie zmniejszają naszą pojemność płucną lub stają się prekursorami chorób, które głównie wpływają na drogi oddechowe (gardło, tchawica, płuca…).

Przy bliższym przyjrzeniu się metodom spalania konieczne byłoby rozróżnienie ręcznie skręcanego spliffa oraz innych przyborów, takich jak lufki, fajki, czy różne narzędzia na bazie wody (np. Fajka wodna). Począwszy od zastosowania tej ostatniej grupy, zmniejszamy ilość cząstek stałych przez filtrowanie wodą lub kondensatem i unikamy toksyn pochodzących z powolnego spalania papieru. Prawdą jest, że istnieje sporo bibułek organicznych, których wytwarzanie omija niektóre procesy chemiczne, ale nie wykazano, że ich stosowanie pozwala uniknąć tworzenia się toksycznych substancji. W każdym razie największa część toksyn powstaje w wyniku spalania samej rośliny.

W odniesieniu do materiałów, z których wykonane są przybory do palenia, podstawową kwestią są małe cząsteczki, które mogą się wydzielać, oraz trwałość tych materiałów w stosunku do codziennego użytku i wysokich temperatur. Istnieją materiały o sprawdzonej czystości, takie jak szkło borokrzemowe, ale inne materiały, takie jak miedź i niektóre stopy na bazie niklu, są przykładem tego, jak wysokie temperatury mogą przekształcić je w tlenki do inhalacji, wykazując działanie rakotwórcze.

Odparowanie

W odniesieniu do waporyzacji, jeśli podstawowym celem jest podniesienie temperatury substancji do takiego punktu, że uda się wydobyć jej substancje czynne, nie posuwając się tak daleko, aby spowodować spalanie, oznacza to, że podczas wdychania nie powstaje dym, a zatem żadne toksyczne składniki nie występują w postaci stałej ani gazowej.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że niektóre waporyzatory mogą przekraczać temperaturę pirolizy (samozapłonu) celulozy, gdy roślina zostanie podgrzana powyżej 230º C.

Generuje to pozostałości podobne do tych ze spalania, chociaż w większości przypadków ilość toksyn jest znacznie mniejsza niż palenie [Gieringer, 1996; McPartland, 1997].


 
Papierosy niefiltrowanePapierosy filtrowaneFajka wodna nr 1Fajka wodna # 2Vaporizer # 1Vaporizer # 2

Smoły ogółem (mg / zaciągnięcie)
309,8140,524,59.24,7611.3
Całkowite kannabinoidy (% smoły)7,825.325.464,487,899,82

TABELA 2. Dostarczanie smoły i kanabinoidów – 7 urządzeń do palenia na
podstawie Gieringer, D. „Badanie nad fajką wodną i waporyzatorem do marihuany”, 1996

Materiały samego waporyzatora mogą również być szkodliwe dla zdrowia użytkowników. Te materiały stosowane do wytwarzania parownika powinny być odporne na działanie wysokich temperatur, a także czyste i trwałe. W celu przetestowania bezpieczeństwa stosowanych materiałów ważne jest, aby producent przetestował urządzenie za pomocą różnych procedur laboratoryjnych: z jednej strony degradacja / tworzenie się substancji gazowych i potencjalnie toksycznych dla użytkownika, ale z drugiej strony inne, tj. uwalnianie stałych związków, które mogą gromadzić się w ciele.

Każdy producent waporyzatorów powinien zlecić przygotowanie raportu toksykologicznego, szczegółowo opisującego metody i testy, aby zagwarantować, że urządzenie jest bezpieczne i nieszkodliwe. Wszystkie materiały, które mają jakikolwiek kontakt z przepływem powietrza / pary z urządzenia lub substancji, powinny zostać przetestowane, ponieważ ich degradacja pod wpływem temperatury lub użycie w ekstremalnych warunkach może stanowić ryzyko przy wdychaniu przez użytkownika. Celem jest sprawdzenie, czy istnieją jakieś odłączone materiały i czy znajdują się one poniżej ustawowo bezpiecznych granic (metale takie jak: aluminium, chrom, mangan, magnez, miedź, krzem, cynk, żelazo oraz czy substancje toksyczne występują w postaci pary , które w przypadku tworzyw sztucznych mogą być na przykład związkami poli-fluorowanymi (PFC) i perfluorowanymi fosforanami alkalicznymi (PAP).

Skondensowane powietrze z pustego parownika (bez obciążenia materiałem roślinnym) należy również przeanalizować, przeprowadzając symulowane aspiracje w częstotliwości / czasie użytkowania. 

Na przykład: aby zasymulować przypadek osoby, która używa waporyzatora 6 razy dziennie przez 2 lata w najwyższych warunkach temperatury i intensywności inhalacji.

Testowanie urządzenia

Normy PEL (dopuszczalne wartości narażenia) określone przez Amerykańską Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) w Stanach Zjednoczonych są wykorzystywane do rzeczywistego porównania. Ponadto należy poddać przeglądowi publikacje naukowe w takich dziedzinach, jak: pogorszenie jakości tworzyw sztucznych z powodu działania temperatury; skład chemiczny stopów metali i ich zachowanie przed stresem termicznym; oraz ich narażenie między innymi na środki korozyjne.

W innych przypadkach prosta obserwacja materiałów, które tworzą kanał powietrzny, bardzo często wskazuje, czy istnieją cząstki, które się oderwały lub które nie zostały opisane przez producenta.

Zastosowanie waporyzatora: bezpieczeństwo i toksykologia
Ryc. 1. Analiza SEM (skan mikroskopii elektronowej) wymiennika ciepła miniVAP. Przed czyszczeniem widoczne są cząsteczki pyłu powstałe podczas procesu przenoszenia i produkcji.

Inne czynniki

Istnieją inne aspekty bezpieczeństwa waporyzacji, które odpowiadają szeregowi norm i zasad. Na przykład związane z bezpieczeństwem elektrycznym, chociaż interesujące jest również uwzględnienie polityki producenta i jej konsekwencji dla środowiska: zaprogramowane starzenie się, wybór surowców, recykling odpadów itp.

Bezpieczeństwo elektryczne

Europejski certyfikat zgodności (oznakowanie WE), niemiecka pieczęć jakości GS TÜV i znak UL dla Ameryki Północnej to niektóre przykłady zobowiązań, które producent zobowiązuje się do przestrzegania niektórych minimalnych norm bezpieczeństwa, a także wymagań prawnych i technicznych uzgodnionych przez określony kraj lub region. Certyfikaty te zezwalają na komercjalizację dowolnego produktu i jego użytkowanie z całkowitym bezpieczeństwem na wyżej wymienionych terytoriach, nawet jeśli nie zostały tam wyprodukowane. Certyfikaty te są uzyskiwane poprzez testy przeprowadzone w niezależnych laboratoriach.

Zastosowanie waporyzatora: bezpieczeństwo i toksykologia
Rysunek 2. Oznakowanie CE, GS i UL gwarantuje, między innymi, pewne minimalne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych / elektronicznych.

W waporyzatorze elektrycznym ważne jest pomyślne zatwierdzenie następujących testów: testy bezpieczeństwa energii elektrycznej, aby nie było niebezpieczeństwa porażenia prądem lub podpalenia waporyzatora i testy elektromagnetyczne

Na przykład, jeśli użytkownik nosi rozrusznik serca i używa waporyzatora, nie powinien rozpraszać fal magnetycznych, które zakłócają pracę rozrusznika i zagrażają żywotności.

Bezpieczeństwo środowiska

W ostatnich latach gospodarka odpadami nabrała większego znaczenia po zakończeniu okresu użytkowania produktu. Mówimy o zdrowiu ludzkim w perspektywie krótko- lub długoterminowej.

Zastosowanie waporyzatora: bezpieczeństwo i toksykologia
Rysunek 3. Różne symbole i akronimy, które pomagają zidentyfikować wpływ urządzenia na środowisko.

Na poziomie międzynarodowym ustanowiono różne umowy w celu uniknięcia stosowania niebezpiecznych substancji o wysokiej toksyczności w urządzeniach elektronicznych, takich jak waporyzator elektryczny (norma RoSH, ograniczenie substancji niebezpiecznych: ołów, rtęć, kadm i inne), a także specjalne znaki informowanie konsumenta, że ​​produkt powinien zostać zutylizowany w centrum ponownego użycia i recyklingu (symbol przekreślonego pojemnika) pod koniec jego okresu użytkowania.

Jeśli niebezpieczne substancje nie zostaną umieszczone we właściwym miejscu, woda przetransportuje je w rzekach do morza, więc każda roślina lub zwierzę używające tej wody pochłonie toksyny, teraz będą one w naszym łańcuchu pokarmowym.

Z drugiej strony recykling to kwestia efektywności energetycznej, która pośrednio zmniejsza zanieczyszczenie przez spalanie paliw węglowych.

Wniosek

Wracając do konsumpcji konopi, oczywiste jest, że użycie waporyzatora przynosi szereg korzyści i ulepszeń dla zdrowia użytkownika, w porównaniu z tradycyjnym używaniem konopi indyjskich poprzez palenie.

Mimo to chcielibyśmy dodać, że powinniśmy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak projekt i produkcja, odpowiedzialność producenta oraz standardy zdrowotne i środowiskowe, które powinny być również argumentami wystarczającej wagi, aby wpłynąć na sprzedaż tych urządzeń. W końcu bezpieczeństwo konsumpcji zaczyna się od świadomości konsumpcji.

Jorge Fernández

Od ponad 5 lat poświęcony śledztwu, w 2006 roku zaczął jako współzałożyciel w zakładzie firmy Hi-tech w San Sebastian. W 2008 r. Założył Hermes Medical Engineering SL, zajmując się ponownym badaniem i projektowaniem urządzeń do podawania substancji czynnych w mediach parowych. Pierwsze urządzenie, zwane MiniVAP , jest sprzedawane na całym świecie ze względu na swoje działanie terapeutyczne. Obecnie Hermes Medical SL opracowuje waporyzator medyczny dla Bedrocan BV, który będzie stosowany w badaniach klinicznych.

Jakub Gajewski
Tags:
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content