uzycie marihuany wsrod mlodziezy badania naukowe

Po wprowadzeniu przepisów dotyczących dostępu do marihuany medycznej oraz regulacji dotyczących używania marihuany przez dorosłych w Kanadzie, nie zaobserwowano istotnego wzrostu raportowanego użytkowania marihuany przez nastolatków. Badanie skoncentrowało się na analizie zmian w konsumpcji konopi indyjskich i ich konsekwencji po wprowadzeniu legalizacji rekreacyjnej marihuany wśród młodych dorosłych z grupy wysokiego ryzyka. Odpowiada to na powszechny problem związany z obawą, że legalizacja może skutkować zwiększeniem używania w tej grupie wiekowej. Jednak wyniki badania ukazują raczej zmniejszenie się ogólnego trendu, co jest zgodne z oczekiwanymi trajektoriami użytkowania substancji w tej grupie wiekowej przy braku istotnych zmian polityki.

Częstotliwość używania konopi indyjskich i konsekwencje związane z konopiami indyjskimi u młodych dorosłych wysokiego ryzyka w ramach legalizacji marihuany, JAMA Network Open, 2023

Analizowaliśmy, czy mieszkanie w obszarze kodu pocztowego z apteką medyczną (ZCWD) wiązało się z używaniem marihuany przez nastolatków. Obszary kodów pocztowych z aptekami medycznymi zapisane w rejestrach publicznych zostały zestawione z samoraportowanymi kodami pocztowymi w Kwestionariuszu Młodzieży w Illinois (IYS). Porównaliśmy używanie marihuany w ciągu ostatnich 30 dni i ostatniego roku wśród młodzieży mieszkającej w obszarze kodu pocztowego z apteką medyczną i tych, którzy tam nie mieszkają. Użycie marihuany było istotnie niższe wśród uczniów klas 10. i 12. mieszkających w obszarze kodu pocztowego z apteką medyczną.

Używanie marihuany wśród młodzieży w obszarach kodów pocztowych z aptekami medycznymi, Marihuana, 2023

Ten raport dokumentuje, że wskaźniki używania substancji wśród uczniów amerykańskich szkół średnich maleją od dziesięciu lat przed pandemią COVID-19. Dla większości wyników związanych z używaniem substancji, wskaźniki zmniejszyły się dodatkowo od 2019 do 2021 roku, obejmując obecne użycie alkoholu, marihuany, nadużywanie alkoholu i doznawanie upojenia alkoholowego oraz trwające używanie alkoholu, marihuany, kokainy i nadużywanie opioidów na receptę.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób, Użycie alkoholu i innych substancji przed i w trakcie pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół średnich — Kwestionariusz Zachowań Ryzykownych dla Młodzieży, Stany Zjednoczone, 2021, 2023

Procent uczniów szkół średnich, którzy obecnie używają marihuany, ogólnie zmniejszył się od 2011 do 2021 roku.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób, Kwestionariusz Zachowań Ryzykownych dla Młodzieży: Podsumowanie Danych i Raport o Trendach — 2011-2021, 2023

Poniższa recenzja miała na celu ocenę dowodów łączących wskaźniki zdrowia na poziomie populacyjnym z wprowadzeniem polityki legalizacji rekreacyjnej. Przeglądając literaturę, zidentyfikowaliśmy 32 badania, które badały kluczowe wskaźniki, takie jak konsumpcja marihuany, korzystanie z usług związanych z opieką zdrowotną, przestępczość, wypadki drogowe/śmiertelność, zachowania samobójcze i inne używanie substancji. Do tej pory dowody wskazują na umiarkowany wzrost używania marihuany w ostatnim miesiącu w populacji dorosłych i brak wzrostu u nastolatków czy młodych dorosłych.

Systematyczny przegląd porównawczych badań longitudinalnych oceniających wpływ legalizacji rekreacyjnej marihuany na kluczowe wyniki zdrowia publicznego, Frontiers in Psychiatry, 2023

Używanie marihuany wśród nastolatków w wieku 13 i 15 lat spadło o 3.4 punktu procentowego w 2020 roku w porównaniu do lat 2018 i 2019. Użycie marihuany wśród nastolatków w wieku 16 i 17 lat spadło o 7.3 punktu procentowego w 2020 roku w porównaniu do lat 2018 i 2019.

CNN.com, Użycie substancji przez dorosłych wzrosło podczas pandemii, ale dramatycznie spadło wśród młodzieży, stwierdza badanie, 31 stycznia 2023

Dane pochodziły z trzech badań longiduidalnych nad młodzieżą (obejmujących lata 1999–2020) przeprowadzonych w trzech stanach USA: Oregonie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. W tym czasie w Oregonie (2015) i Waszyngtonie (2012) wprowadzono legalizację marihuany; w stanie Nowy Jork nie. … Zmiana statusu legalizacji w okresie adolescencji nie była istotnie związana z wewnętrzną zmianą w prawdopodobieństwie ani częstości samoraportowanego używania marihuany w ciągu ostatniego roku. Na poziomie międzyosobowym młodzież, która spędziła więcej lat swojej adolescencji podczas legalizacji, nie była bardziej ani mniej skłonna do używania marihuany w wieku 15 lat niż nastolatki, które spędziły mało lub żadnego czasu podczas legalizacji. Wyniki nie są zgodne ze zmianami w rozpowszechnieniu ani częstości używania marihuany w okresie adolescencji po legalizacji.

Skutki legalizacji marihuany na używanie jej przez młodzież w trzech badaniach, American Journal of Preventive Medicine, 2022

Odsetek nastolatków zgłaszających używanie substancji znacznie zmalał w 2021 roku, zgodnie z najnowszymi wynikami badania Monitoring the Future dotyczącego zachowań związanych z używaniem substancji i związanymi z nimi postawami wśród uczniów klas ósmych, dziesiątych i dwunastu w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z długotrwałym spadkiem używania wielu substancji nielegalnych wśród nastolatków, o którym wcześniej informowało badanie Monitoring the Future, te wyniki stanowią największy jednoroczny spadek ogólnego używania substancji nielegalnych od początku badania w 1975 roku. … Marihuana: Procent uczniów, którzy zgłosili używanie marihuany (we wszystkich formach, włączając palenie i wdychanie) w ciągu ostatniego roku, znacznie zmniejszył się wśród ósmoklasistów, dziesięcioklasistów i dwunastoklasistów.

 • Uczniowie klas ósmych: 7,1% zgłosiło używanie marihuany w ciągu ostatniego roku w 2021 roku, w porównaniu do 11,4% w 2020 roku
 • Uczniowie klas dziesiątych: 17,3% zgłosiło używanie marihuany w ciągu ostatniego roku w 2021 roku, w porównaniu do 28,0% w 2020 roku
 • Uczniowie klas dwunastych: 30,5% zgłosiło używanie marihuany w ciągu ostatniego roku w 2021 roku, w porównaniu do 35,2% w 2020 roku.

Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków w USA, Komunikat prasowy z dnia 15 grudnia 2021 r.

Badanie to, korzystając z danych z YRBS [Youth Risk Behavior Survey] za okres od 1993 do 2019 roku, dostarcza zaktualizowane szacunki dotyczące związku między legalizacją a używaniem marihuany przez nastolatków. Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, nie było zbyt wielu dowodów na to, że RML [rekreacyjne prawa dotyczące marihuany] ani MML [medyczne prawa dotyczące marihuany] sprzyjają używaniu marihuany przez młodzież.

Stowarzyszenie legalizacji marihuany z jej użyciem wśród uczniów szkół średnich w USA, 1993-2019, JAMA Open Network, 2021

Całkowity odsetek uczniów, którzy zgłosili używanie marihuany przynajmniej raz w ciągu poprzednich 30 dni w 2019 roku, nie różnił się istotnie od odsetka w 2009 roku (21 procent)…. Nie było mierzalnej różnicy między 2009 a 2019 rokiem w odsetku uczniów, którzy zgłosili, że nielegalne narkotyki były dostępne dla nich na terenie szkoły.

Krajowe Centrum Statystyki Edukacyjnej, Użycie marihuany i dostępność nielegalnych narkotyków, maj 2021 r.

To naturalno-eksperymentalne badanie wykorzystało dane stanowego badania zachowań ryzykownych młodzieży (YRBS) zebrane od uczestników klas 9-12 od 1991 do 2015 roku w 46 stanach (N = 1,091,723). Wykorzystując zróżnicowanie między stanami w zakresie statusu MML [prawa dotyczącego medycznej marihuany] i projektu MML dispensary, różnice w różnicach szacunkowe porównywały stany z ustanowionymi MML/dispensary z nie-MML/dispensary stanami. … To badanie nie znalazło dowodów na wzrost od 1991 do 2015 roku wśród adolescentów zgłaszających używanie marihuany w ciągu ostatnich 30 dni ani na częste używanie marihuany związane z ustanowieniem stanowych MML lub operacyjnych dispensariów MML.

Prawa dotyczące medycznej marihuany (MML) i przepisy dotyczące punktów dystrybucji nie są związane z większym prawdopodobieństwem używania marihuany przez nastolatków lub częstego używania marihuany: Analiza w 46 stanach, 1991-2015, Substance Abuse, 2021

Kanada zalegalizowała rekreacyjne używanie marihuany dla dorosłych 17 października 2018 roku, przy akcentowaniu potrzeby zmniejszenia używania marihuany przez młodzież. Postanowiliśmy scharakteryzować trendy w używaniu marihuany przez młodzież przed i po legalizacji marihuany, opierając się na quasi-eksperymentalnym projekcie oceniającym używanie marihuany wśród uczniów szkół średnich w Albercie, Kolumbii Brytyjskiej, Ontario i Québec, którzy uczestniczyli w badaniu kohorty perspektywicznej COMPASS. Ogólne trendy w użyciu były badane przy użyciu dużej próby powtarzalnej próby poprzecznej (n = 102,685) w dwóch punktach czasowych przed legalizacją (lata szkolne 16/17 i 17/18) i jednym po (rok szkolny 18/19). W próbie podłużnej nie stwierdzono istotnych różnic w trendach używania marihuany w czasie między kohortami dla żadnej z trzech metryk częstości użycia. Wydaje się zatem, że legalizacja marihuany jeszcze nie została poprzedzona znaczącymi zmianami w używaniu marihuany przez młodzież.

Trendy w używaniu marihuany przez młodzież po legalizacji marihuany: Dane z prospektywnego badania kohorty COMPASS, Preventive Medicine Reports, 2021

Badanie to było wtórną analizą badania podłużnego dotyczącego używania tytoniu przez palaczy niecodziennych. Uczestniczyło w nim 563 młodych dorosłych (w wieku 18–24 lat) [w Kalifornii], zapisanych w 2015–16 roku i śledzonych co kwartał przez 3 lata. … Wbrew naszym oczekiwaniom częstość używania marihuany nie zmieniła się istotnie po legalizacji i była stabilna przez trzy lata obserwacji. Analizując używanie marihuany przed i po legalizacji sprzedaży rekreacyjnej w Kalifornii, stwierdziliśmy, że częstość używania nie zmieniła się istotnie ogólnie, również po legalizacji.

Zmiany w używaniu marihuany po zalegalizowaniu wśród młodych dorosłych w Kalifornii, Addictive Behaviors, 2021

Dane z Kwestionariusza Zachowań Ryzykownych Młodzieży z 47 stanów od 1999 do 2017 roku oceniły używanie marihuany, alkoholu, papierosów i e-papierosów wśród adolescentów (14-18+ lat; N = 1,077,938). Związki między RML (legalizacją rekreacyjnej marihuany) a używaniem substancji przez młodzież w ostatnim miesiącu analizowano przy użyciu quasi-eksperymentalnych różnic w różnicach zerowo napompowanych modeli ujemnej binominalnej. Kontrolując inne polityki substancji stanowych, efekty roku i stanu oraz demograficzne cechy adolescentów, modele wykazały, że RML nie była związana z istotnym przesunięciem w prawdopodobieństwie używania marihuany. Wyniki sugerują minimalne krótkoterminowe efekty RML na używanie substancji przez młodzież, ze słabymi spadkami używania marihuany.

Legalizacja rekreacyjnej marihuany a używanie marihuany, tytoniu, alkoholu wśród młodzieży. Journal of Adolescent Health, 2020

Ten raport dostarcza kluczowych spostrzeżeń dotyczących zachowań związanych z używaniem substancji przez amerykańskich uczniów szkół średnich w latach 2009–2019. Znaleziono obiecujące wyniki, w tym malejący odsetek obecnie używających alkoholu i spadek odsetka używania marihuany w ciągu życia. Użycie marihuany w ciągu życia wzrosło w latach 2009–2013, a następnie zmniejszyło się w latach 2013–2019. Wyniki tego raportu wskazują, że używanie substancji przez młodzież zmniejszyło się w ostatnich latach.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób, Nadużywanie recept na opioidy i używanie alkoholu i innych substancji wśród uczniów szkół średnich — Kwestionariusz Zachowań Ryzykownych Młodzieży, Stany Zjednoczone, 2019, 2020

Wśród adolescentów w wieku od 12 do 17 lat odsetek tych, którzy używali marihuany w ciągu ostatniego roku, zmniejszył się z 15,8 procent (czyli 3,9 miliona osób) w 2002 roku do 13,2 procent (czyli 3,3 miliona osób) w 2019 roku.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Kluczowe Wskaźniki Używania Substancji i Zdrowia Psychicznego w Stanach Zjednoczonych: Wyniki z 2019 Narodowego Sondażu dotyczącego Używania Narkotyków i Zdrowia, 2020

Oddzielenie całkowitego efektu legalizacji marihuany od wielu innych wpływów na postawy i zachowania nastolatków to trudne zadanie. Jednym z naukowych podejść do tego pytania jest śledzenie z czasem rozpowszechnienia używania marihuany wśród stanów, które zalegalizowały i nie zalegalizowały używania marihuany. .W skrócie, rozpowszechnienie używania marihuany wśród nastolatków pozostało wyjątkowo stabilne przez ostatnie 20 lat pomimo znacznych zmian w jej legalności na terenie Stanów Zjednoczonych w tym okresie.

Legalizacja marihuany a rozpowszechnienie wśród nastolatków, American Journal of Public Health, 2020

Odsetek nastolatków w 2018 roku, którzy używali marihuany w ciągu ostatniego roku, był niższy niż odsetki w latach 2002–2004 i w latach 2009–2013, ale był podobny do odsetków w latach 2005–2008 i w latach 2014–2017.

Administracja ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego, Kluczowe Wskaźniki Używania Substancji i Zdrowia Psychicznego w Stanach Zjednoczonych: Wyniki z 2018 Narodowego Sondażu dotyczącego Używania Narkotyków i Zdrowia, 2019

Stawki używania marihuany przez nastolatków były przedmiotem dużego zainteresowania badaczy przez ostatnią dekadę, biorąc pod uwagę istotne społeczne i legislacyjne zmiany dotyczące tej substancji. Na szczęście, nawet gdy nastolatkowe postawy wobec szkód spowodowanych marihuaną nadal nie są brane przez nich „na poważnie”, nie obserwuje się odpowiadającego wzrostu w używaniu marihuany.

Narodowe Instytuty ds. Nadużywania Narkotyków, Komunikat prasowy z dnia 17 grudnia 2018 roku

Postrzegane dostępność marihuany wśród młodych ludzi maleje na całym obszarze kraju.

Pomiędzy 2002 a 2015 rokiem zaobserwowaliśmy ogólny spadek o 27% względnej proporcji nastolatków w wieku 12-17 lat – i o 42% spadek wśród tych w wieku 12-14 lat – którzy zgłaszali, że byłoby 'bardzo łatwo’ zdobyć marihuanę. Ten wzorzec był jednolicie obserwowany wśród młodzieży we wszystkich podgrupach społeczno-demograficznych. Pomimo zalegalizowania rekreacyjnego i medycznego stosowania marihuany w niektórych stanach, nasze wyniki sugerują, że przekonanie, że marihuana jest bardzo łatwo dostępna, maleje wśród amerykańskiej młodzieży.

Trendy w postrzeganym dostępie do marihuany wśród nastolatków w Stanach Zjednoczonych: 2002-2015, Journal of Studies of Alcohol and Drugs, 2017

Od 2002 do 2014 roku… postrzegana dostępność zmniejszyła się o 13% wśród osób w wieku 12-17 lat i o trzy procent wśród osób w wieku 18-25 lat.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób Stanów Zjednoczonych, Krajowe Szacunki Użycia Marihuany i Związane Znaczniki – Krajowy Sondaż Dotyczący Używania Narkotyków i Zdrowia, Stany Zjednoczone, 2002-2014, 2016

Wskaźniki problemowego używania marihuany przez młodych ludzi spadły przez większość ostatnich dwóch dziesięcioleci.

Przyjęcia na leczenie nastolatków z powodu marihuany po zalegalizowaniu jej rekreacyjnego stosowania w Kolorado i Waszyngtonie,

Drug and Alcohol Dependence, 2020

Malejące rozpowszechnienie zaburzeń używania marihuany wśród nastolatków w Stanach Zjednoczonych, od 2002 do 2013 roku

Child & Adolescent Psychiatry, 2016 |

Ostatnie trendy w rozpowszechnieniu używania marihuany i związanych z tym zaburzeń w Stanach Zjednoczonych

JAMA Psychiatry, 2016

Wprowadzenie przepisów dotyczących medycznej marihuany nie wiąże się z żadnymi istotnymi wzrostami w używaniu marihuany przez młodzież.

Deregulacja stosowania marihuany wzbudziła obawy dotyczące jej potencjalnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza u nastolatków i młodych dorosłych. … Nasze wyniki sugerują, że przepisy dotyczące medycznej marihuany mogą mieć znikomy (jeśli w ogóle) wpływ na zaburzenia używania marihuany w tej grupie wiekowej.

Długoterminowy wpływ przepisów dotyczących medycznej marihuany na obciążenie zaburzeniem używania marihuany wśród młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych, Community Mental Health Journal, 2022

Na podstawie obecnych dowodów w dużej mierze zgadzamy się z wnioskami innych przeglądów. Wyniki dla nastolatków poniżej 18 roku życia są wysoce spójne i pokazują negatywne lub nieistotne efekty wprowadzenia przepisów dotyczących medycznej marihuany na rozpowszechnienie używania. … Relatywnie niewiele badań, które rozważyły konkretne postanowienia przepisów dotyczących medycznej marihuany, takie jak zezwolenia na apteki, także nie znalazły wielu dowodów na to, że takie postanowienia mają znaczenie dla wyników używania marihuany przez nastolatków.

Wczesne dowody na wpływ legalizacji marihuany na używanie marihuany, zaburzenia używania marihuany i używanie innych substancji: Wyniki z ocen polityki stanowej, The American Journal of Drugs and Alcohol Abuse, 2019

To badanie miało na celu zbadanie związków między zmianami na poziomie stanowym w zdekryminalizowaniu i przepisach dotyczących medycznej marihuany (MML) a używaniem marihuany przez nastolatków. Korzystając z danych z 861,082 nastolatków (14 do 18+ lat; 51% kobiet) zebranych z 1999 do 2015 roku w stanowych Kwestionariuszach Zachowań Ryzykownych Młodzieży (YRBS), modele różnic w różnicach oceniły, jak zdekryminalizowanie i wprowadzenie przepisów dotyczących medycznej marihuany były związane z używaniem marihuany przez nastolatków, kontrolując zmiany w polityce dotyczącej tytoniu i alkoholu, cechy adolescentów, a także trendy stanowe i roczne. … Żadna z tych polityk nie była istotnie związana z ciężkim używaniem marihuany czy częstotliwością używania. Wyniki te łagodzą obawy dotyczące potencjalnie szkodliwych skutków bardziej liberalnych polityk marihuany na używanie przez młodzież.

Kwartalne badanie quasi-eksperymentalne polityki marihuany a używanie marihuany przez młodzież, The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 2019

Dowody z obszernych krajowych badań reprezentatywnych nie jednoznacznie wykazały, że przepisy dotyczące medycznej marihuany (MMLs) skutkują wzrostem używania marihuany przez nastolatków. Użycie marihuany jest wyższe w stanach, które wprowadziły przepisy dotyczące medycznej marihuany, ale odzwierciedla to wyższe wskaźniki używania przed wprowadzeniem tych przepisów.

Badania nad wpływem legalizacji medycznej i rekreacyjnej marihuany w USA na powszechność używania marihuany i zaburzeń związanych z jej używaniem nie wykazały jednoznacznych dowodów na to, że wprowadzenie przepisów dotyczących medycznej marihuany skutkuje zwiększeniem powszechności używania marihuany wśród nastolatków.

Systematyczny przegląd obejmujący 2999 unikalnych publikacji z 17 źródeł dostarczył 21 unikalnych badań. Ostatecznie 11 z tych badań spełniło kryteria wykluczenia drugorzędne, zapewniające optymalną jakość badania. Wszystkie szacunki zmian w używaniu marihuany w ciągu ostatniego miesiąca przed i po wprowadzeniu przepisów dotyczących medycznej marihuany w stanach, gdzie takie przepisy obowiązują, były statystycznie nieistotne. Podsumowując, obecne dowody nie potwierdzają hipotezy, że wprowadzenie przepisów dotyczących medycznej marihuany wiąże się ze zwiększeniem powszechności używania marihuany wśród nastolatków w stanach, które wprowadziły takie przepisy.

Medyczne przepisy dotyczące marihuany i używanie marihuany przez nastolatków w Stanach Zjednoczonych: systematyczny przegląd i metaanaliza, Uzależnienie, 2018

Badania dotyczące dostępności aptek medycznej marihuany, cen produktów z medyczną marihuaną i różnorodności produktów w okolicach szkół nie wykazały związku z używaniem marihuany przez nastolatków. Odległość od szkoły do najbliższej apteki z medyczną marihuaną, cena produktów ani różnorodność produktów nie były związane z używaniem marihuany przez nastolatków w ciągu ostatniego miesiąca ani z podatnością na jej używanie w przyszłości. Wyniki były spójne przy różnych specyfikacjach miar medycznej marihuany. W skrócie, nie było dowodów potwierdzających związki dostępności, ceny ani różnorodności produktów z medyczną marihuaną w okolicy szkół z używaniem marihuany i podatnością na jej używanie przez nastolatków.

Dostępność marihuany medycznej, cena i różnorodność produktów oraz używanie marihuany przez młodzież, Journal of Adolescent Health, 2018

Analizy różnych badań, obejmujących różne stany, okresy i specyfikacje, wskazują na brak wpływu przepisów dotyczących medycznej marihuany na używanie marihuany przez nastolatków. Pomimo różnic w metodologii, wyniki były bardzo spójne: używanie marihuany przez nastolatków po wprowadzeniu przepisów dotyczących medycznej marihuany nie wzrosło w porównaniu z poziomami sprzed wprowadzenia tych przepisów oraz trendami krajowymi w stanach bez takich przepisów w odpowiednich latach.

Epidemiologia USA zażywania konopi indyjskich i związane z nimi problemy, Neuropsychopharmacology, 2017

W przypadku ósmoklasistów odnotowano spadek używania marihuany, nadmierne spożycie alkoholu, palenie papierosów, nielekarskie używanie opioidów, amfetamin i środków uspokajających, a także używanie innych nielekarskich narkotyków po wprowadzeniu przepisów dotyczących medycznej marihuany. Wczesne wprowadzenie tych przepisów wiązało się ze spadkiem używania marihuany i innych substancji w wczesnym okresie adolescencji w tych stanach.

Medyczne przepisy dotyczące marihuany i używanie przez młodzież marihuany i innych substancji: alkoholu, papierosów, leków na receptę i innych nielegalnych narkotyków. Uzależnienie od narkotyków i alkoholu, 2017

W przypadku osób w wieku od 12 do 25 lat nie odnotowano wzrostu używania marihuany w ciągu ostatniego miesiąca po wprowadzeniu przepisów dotyczących medycznej marihuany ani u mężczyzn, ani u kobiet. Również nie stwierdzono istotnych statystycznie wzrostów w odsetku zachorowań na zaburzenia używania marihuany w ciągu ostatniego roku dla żadnej grupy wiekowej czy płci po wprowadzeniu tych przepisów.

Wpływ przepisów medycznych dotyczących marihuany na używanie marihuany na szczeblu stanowym według wieku i płci, 2004-2013, Prevention Science, 2017

W latach 2002-2014 odnotowano spadek używania marihuany w ciągu ostatniego roku wśród młodzieży z 15,8% do 13,1%. Wśród użytkowników marihuany wśród młodzieży odsetek zachorzeń na zaburzenia używania marihuany w ciągu ostatniego roku zmniejszył się z 27,0% w 2002 roku do 20,4% w 2014 roku.

Zaburzenia używania konopi indyjskich i konopi indyjskich wśród młodzieży w Stanach Zjednoczonych, 2002-2014, Journal of Clinical Psychiatry, 2017

Modele dostosowane do ogólnokrajowych trendów nie wykazały istotnych zmian w odsetku używania marihuany w ciągu ostatniego miesiąca wśród nastolatków ani młodych dorosłych (w wieku 18-25 lat) po wprowadzeniu przepisów dotyczących medycznej marihuany. Wyniki nie potwierdzają zwiększenia się powszechności Zaburzeń Używania Marihuany wśród nastolatków ani dorosłych po wprowadzeniu takich przepisów.

Luźna regulacja medycznych programów marihuany związanych z wyższymi wskaźnikami używania marihuany przez dorosłych, ale nie z powodu używania konopi indyjskich, Uzależnienie, 2017

Podsumowując, badania dotyczące wpływu przepisów dotyczących medycznej marihuany na używanie marihuany przez nastolatków nie dostarczają jednoznacznych dowodów na zwiększenie się tego używania po wprowadzeniu tych przepisów. Wyniki różnych badań są spójne wskazując na brak efektów przepisów dotyczących medycznej marihuany na używanie marihuany wśród młodzieży.

Projektowanie medycznych przepisów dotyczących marihuany i używania przez nastolatków oraz intensywnego używania marihuany: Analiza 45 stanów w latach 1991–2011, Uzależnienie od narkotyków i alkoholu, 2017

Przyjęcie przepisów dotyczących używania marihuany przez dorosłych nie wiąże się z żadnymi zauważalnymi wzrostami używania marihuany przez młodzież w tych jurysdykcjach, które je wprowadziły.

Ten projekt oceny polityki dotyczącej marihuany dostarcza nowych dowodów na zaniedbany parametr, a mianowicie szacowanej liczby nowo występujących przypadków używania marihuany przez nieletnich (<21 lat) w porównaniu do dorosłych. Populacje badane w projekcie były określone tak, aby uzyskać reprezentatywne krajowe szacunki dla wszystkich 51 głównych jurysdykcji w USA, z prawdopodobieństwem próbki wynoszącym 819,543 nieinstytucjonalizowanych mieszkańców cywilnych USA w latach 2008-2019. Dla osób w wieku 12-20 lat szacunki badania potwierdzają hipotezę, że przepisy dotyczące marihuany rekreacyjnej nie wpłynęły na liczbę nowo występujących przypadków używania marihuany przez nieletnich.

Szacowanie wpływu legalizacji marihuany rekreacyjnej na nowo występujące przypadki używania marihuany, PLOS One, 2022

Celem było zbadanie związku między wprowadzeniem przepisów dotyczących marihuany rekreacyjnej w stanie a zmianami w wynikach związanych z marihuaną według rasy i etniczności ogólnie i w grupach wiekowych w USA. … Nie stwierdzono żadnych zmian we wszystkich wynikach związanych z marihuaną wśród uczestników w wieku od 12 do 20 lat w żadnej grupie rasowej ani etnicznej.

Różnice rasowe i etniczne w używaniu marihuany po zalegalizowaniu jej stosowania w stanach USA z przepisami dotyczącymi medycznej marihuany. JAMA Open Network, 2021

Korzystając z danych z Kwestionariusza Dotyczącego Zachowań Ryzykownych Młodzieży [YRBS] z okresu 1993-2019, to badanie dostarcza zaktualizowanych szacunków dotyczących związku między zalegalizowaniem a używaniem marihuany przez nastolatków. … Zgodnie z szacunkami z poprzednich badań, było niewiele dowodów na to, że przepisy dotyczące marihuany rekreacyjnej lub medycznej zachęcają do używania marihuany przez młodzież.

Związek legalizacji marihuany z używaniem marihuany przez amerykańskich uczniów szkół średnich, 1993-2019, JAMA Open Network, 2021

Zgodnie z wynikami wcześniejszych badaczy, nie było dowodów na to, że zalegalizowanie medycznej marihuany zachęca do używania marihuany przez młodzież. Ponadto, przedstawione szacunki pokazały, że używanie marihuany przez młodzież może rzeczywiście maleć po zalegalizowaniu jej w celach rekreacyjnych.

Związek przepisów dotyczących marihuany z używaniem marihuany przez nastolatków: Nowe szacunki z Kwestionariuszy Dotyczących Zachowań Ryzykownych Młodzieży, JAMA Pediatrics, 2019

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content