Zaznaczamy: Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem marihuany jest przestępstwem.

 • Ostre zatrucie konopiami może wpływać w sposób zależny od dawki na pewne zdolności psychomotoryczne, takie jak czas reakcji, który jest niezbędny do bezpiecznego prowadzenia pojazdu mechanicznego. Jednak efekty te są stosunkowo krótkotrwałe i znacznie mniej dramatyczne niż zmiany sprawności psychomotorycznej związane z kierowcami pod wpływem alkoholu. W badaniach dotyczących zachowania na drodze lub symulowanego zachowania podczas jazdy, osoby pod wpływem konopi mają tendencję do prowadzenia pojazdu w sposób bardziej ostrożny i kompensacyjny — na przykład poprzez zmniejszenie prędkości i rzadsze zmiany pasa — podczas gdy osoby pod wpływem alkoholu jeżdżą bardziej lekkomyślnie.
 • „Celem niniejszego badania pilotażowego było zbadanie wpływu terapeutycznego używania konopi na symulowaną jazdę. Stwierdzono, że marihuana medyczna (terpauetyczna) zmniejszyła ogólną średnią prędkość bez wpływu na średnią prędkość na prostej, kontrolę boczną na prostej lub opóźnienie hamowania”.Wpływ marihuany terapeutycznej na symulowaną jazdę: badanie pilotażowe, Journal of Concurrent Disorders, 2020
 • „Palone konopie indyjskie (12,5 procent THC) doprowadziły do ​​gwałtownego spadku prędkości u młodych dorosłych. … Nie było wyraźnego wpływu palenia marihuany na kontrolę boczną. … Nie było dowodów na efekty rezydualne w ciągu dwóch dni po podaniu konopi.”Ostre i rezydualne skutki palenia marihuany: wpływ na prędkość jazdy i kontrolę boczną, tętno i zgłaszane przez siebie skutki narkotyków, Uzależnienie od alkoholu, 2019

W ocenie rzeczywistych wyników w prowadzeniu pojazdu na drodze, uczestnicy zazwyczaj wykazują jedynie niewielkie zmiany w sprawności psychomotorycznej po podaniu THC

 • „Chociaż badania laboratoryjne wykazały, że konsumpcja marihuany może wpływać na czas reakcji i sprawność motoryczną danej osoby, badania wpływu konsumpcji marihuany na ryzyko udziału kierowcy w wypadku przyniosły sprzeczne wyniki, a niektóre badania wykazały niewielkie lub żadne zwiększone ryzyko katastrofy spowodowanej używaniem marihuany. Poziomy upośledzenia, które można zidentyfikować w warunkach laboratoryjnych, mogą nie mieć znaczącego wpływu w warunkach rzeczywistych, gdzie wiele zmiennych wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku”. Congressional Research Service, Używanie marihuany i bezpieczeństwo na drogach, 2019
 • „Większość kierowców pod wpływem marihuany wykazuje tylko niewielkie upośledzenie podczas rzeczywistych testów drogowych. Badania kognitywne sugerują, że używanie konopi może prowadzić do niebezpiecznej jazdy, badania eksperymentalne natomiast sugerują, że może to mieć odwrotny skutek”. Wpływ marihuany w porównaniu z alkoholem na prowadzenie pojazdów, The American Journal on Addictions, 2009

Połączone podawanie konopi i alkoholu zazwyczaj ma dodatkowy wpływ na sprawność psychomotoryczną, co może prowadzić do znacznego obniżenia sprawności i zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku

Z drugiej strony, kierowcy zażywający THC, bez obecności alkoholu, zazwyczaj mają niskie – lub nawet żadne – ryzyko wypadku samochodowego w porównaniu z kierowcami bez narkotyków.

 • „Podjęliśmy systematyczne przeszukiwanie elektronicznych baz danych i zidentyfikowaliśmy 13 badań dotyczących winy i 4 badania przypadków-kontroli, z których można było wyodrębnić współczynniki szans na wypadek po użyciu konopi indyjskich. … Biorąc pod uwagę rolę błędów w badaniach, wykazaliśmy, że najlepsze dowody epidemiologiczne dotyczące ryzyka wypadku po użyciu konopi indyjskich (na co wskazuje pozytywny wynik testu na THC) są zgodne z hipotezą zerową, że niedawne zażywanie konopi indyjskich nie przynosi efektów w ogóle (wypadki po cannabis OR = 1,0).” Ryzyko bycia winnym wypadku drogowego lub udziału w wypadku drogowym po użyciu konopi indyjskich: przegląd systematyczny i metaanalizy, Nauka o narkotykach, polityka i prawo, 2021
 • „W tym wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym kierowców, którzy nie mają śmiertelnych obrażeń, nie stwierdziliśmy wzrostu ryzyka wypadku, po dostosowaniu do wieku, płci i stosowania innych szkodliwych substancji, u kierowców z THC <5ng/mL. W przypadku kierowców z THC ≥5ng/ml może wystąpić zwiększone ryzyko odpowiedzialności za wypadek, ale wynik ten był statystycznie nieistotny i wymagane są dalsze badania. … Istniało znacznie zwiększone ryzyko u kierowców, którzy używali alkoholu, leków uspokajających lub narkotyków innych niż konopie indyjskie. Nasze odkrycia sugerują, że wpływ marihuany na bezpieczeństwo na drogach jest obecnie stosunkowo niewielki”. Konopie indyjskie jako czynnik ryzyka powodujący wypadki samochodowe: badanie prospektywne, Addiction, 2019
 • „Jak zauważono powyżej ryzyko wypadku pod wpływem marihuany, (chyba że w połączeniu z alkoholem lub innymi narkotykami) to tylko ułamek ryzyka związanego z jazdą na legalnym progu 0,08 BAC, nie mówiąc już o znacznie wyższym ryzyku związanym z wyższym poziomem alkoholu. … Maksymalne ryzyko zatrucia samą marihuaną, bez połączenia z alkoholem lub innymi narkotykami, wydaje się być bardziej porównywalne z ryzykiem, takim jak rozmowa przez telefon komórkowy bez użycia rąk (legalna we wszystkich stanach), niż z prowadzeniem samochodu z BAC powyżej 0,08, nie mówiąc już o szybko rosnącym ryzyku przy wyższych BAC”. Jazda na haju: problemy i opcje polityki, analiza BOTEC/SSRN white paper, 2018 r.

Dla porównania prowadzenie pojazdu z wieloma pasażerami lub po spożyciu nawet niewielkich ilości alkoholu to zachowania związane z większym ryzykiem wypadku samochodowego

Dane nie potwierdziły twierdzeń o wzroście liczby wypadków śmiertelnych spowodowanych marihuaną w stanach, które uregulowały stosowanie konopi indyjskich do celów medycznych, a niektóre dane wskazują na spadek liczby wypadków drogowych.

 • „Badamy związek między ofiarami śmiertelnymi w ruchu drogowym a stanowymi przepisami dotyczącymi marihuany, korzystając z danych z lat 1985-2019 oraz różnic Poissona w modelach różnic, które pozwalają na zmianę efektów w czasie. Odkrywamy zmniejszenie śmiertelnych wypadków drogowych w stanach po wdrożeniu MMLs [przepisów dotyczących medycznej marihuany], zgodnie z wcześniejszymi pracami. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy stosujemy prosty wskaźnik MML, czy ciągły wskaźnik dopuszczalności stanowych przepisów dotyczących marihuany medycznej. Kontrolując wcześniejsze MML, nie znajdujemy dowodów na statystycznie istotny związek między RML [przepisami dotyczącymi marihuany rekreacyjnej] a ofiarami śmiertelnymi na drogach. Co więcej, nie znajdujemy dowodów na związek między ofiarami śmiertelnymi w ruchu drogowym a transgraniczną legalizacją rekreacyjnej marihuany. Identyfikacja skutków RML jest złożona, a dostępne dane są jeszcze ograniczone. Skutki liberalizacji w innych stanach USA o różnej historii, polityce i normach mogą różnić się od skutków związanych z liberalizacją. Być może w pewnych okolicznościach można wykazać, że liberalizacja prowadzi do większej liczby ofiar śmiertelnych, ponieważ coraz więcej różnych stanów legalizuje użytkowanie rekreacyjne i gromadzi więcej danych. Jednak od 2019 r. stwierdzamy, że liberalizacja wiązała się z mniejszą liczbą ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym, a nie wyższą”. Stanowe przepisy dotyczące marihuany i ofiary śmiertelne w ruchu drogowym, The Review of Regional Studies, 2021
 • „Chociaż zwrócono uwagę na to, jak legalizacja marihuany rekreacyjnej wpływa na wskaźniki wypadków drogowych, przeprowadzono ograniczone badania na temat wpływu marihuany na pieszych biorących udział w wypadkach drogowych. W badaniu tym zbadano związek między legalizacją konopi indyjskich (zażycie medyczne, rekreacyjne i sprzedaż rekreacyjna) a wskaźnikami śmiertelnych wypadków samochodowych (zarówno wypadki z udziałem pieszych, jak i wypadki śmiertelne). Nie znaleźliśmy znaczących różnic w śmiertelnych wypadkach pojazdów mechanicznych z udziałem pieszych między stanami, które zalegalizowały konopie indyjskie a stanami kontrolnymi po legalizacji medycznej lub rekreacyjnej marihuany. Waszyngton i Oregon odnotowały natychmiastowy spadek liczby wszystkich śmiertelnych wypadków (-4,15 i -6,60) po legalizacji marihuany medycznej. Ogólne wyniki nie sugerują zwiększonego ryzyka śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych lub wypadków drogowych, w których uczestniczą pojazdy”. Badanie związków między legalizacją konopi indyjskich a śmiertelnymi wypadkami pojazdów mechanicznych i pieszych, Zapobieganie wypadkom drogowym, 2020
 • „Ten artykuł przedstawia quasi-eksperymentalną ocenę kalifornijskiego prawa dotyczącego medycznej marihuany z 1996 roku (MML), znanego jako Propozycja 215, dotyczącego ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w całym stanie w latach 1996-2015. Odkryliśmy, że legalizacja medycznej marihuany w Kalifornii doprowadziła do trwałego zmniejszenia liczby wypadków w całym stanie. Wydaje się, że kalifornijski MML z 1996 r. przyniósł duży, trwały spadek liczby śmiertelnych ofiar z udziałem pojazdów silnikowych w całym stanie, wynoszący rocznie od 588 do 900 śmiertelnych wypadków drogowych. ”Medykalizacja marihuany i śmiertelne wypadki pojazdów silnikowych: podejście syntetycznej grupy kontrolnej, Journal of Experimental Criminology, 2018.

Z kolei dane oceniające potencjalny wpływ legalizacji dostępu dla dorosłych na wypadki samochodowe są bardziej zróżnicowane. Wstępne raporty publikowane w latach bezpośrednio po legalizacji konsekwentnie nie wykazywały zmian w trendach dotyczących wypadków, podczas gdy nowsze badania oceniające dłuższe okresy zawierają niespójne ustalenia.

 • „Korzystając z rejestrów prowincjonalnego oddziału ratunkowego (ED) (od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.) z Alberty i Ontario w Kanadzie, zastosowaliśmy modele sezonowej autoregresyjnej zintegrowanej średniej ruchomej (SARIMA), aby ocenić powiązania między legalizacją marihuany w Kanadzie (poprzez ustawę o konopiach indyjskich). wdrożone 17 października 2018 r.) i cotygodniowe, prowincjonalne, liczenie wystąpień ED z powodu urazów komunikacyjnych określonych przez ICD-10-CA. … Wdrożenie Ustawy o konopiach nie było związane z dowodami na znaczące zmiany po legalizacji w wizytach ED w Ontario lub Albercie, w szczególności wśród wszystkich kierowców lub kierowców młodzieżowych.”Kanadyjska legalizacja marihuany i prezentacje wypadków drogowych kierowców na oddziałach ratunkowych w Ontario i Albercie, 2015-2019, Uzależnienie od narkotyków i alkoholu, 2021
 • „Przeprowadziliśmy prospektywne badanie obserwacyjne dotyczące używania konopi indyjskich i innych nielegalnych narkotyków w populacji urazowej w wiodącym kanadyjskim centrum urazowym w Londynie, Ontario, w ciągu 3 miesięcy przed (od 1 lipca do 30 września 2018 r.) i 3 miesiące po (od 1 listopada 2018 do 31 stycznia 2019) legalizacja marihuany w Kanadzie. … Odkryliśmy, że odsetek pozytywnych wyników badań przesiewowych kannabinoidów wśród pacjentów z traumą skierowanych bezpośrednio do naszej służby urazowej był podobny w ciągu 3 miesięcy przed i [w] 3 miesiącach po legalizacji rekreacyjnej marihuany w Kanadzie. … W podgrupie pacjentów, których mechanizmem urazu była kolizja pojazdu mechanicznego, nie było różnicy w częstości pozytywnych wyników przesiewowych toksykologii lub pozytywnych wyników przesiewowych kannabinoidów między dwoma okresami.Używanie narkotyków u kanadyjskich pacjentów z urazami po legalizacji marihuany, Canadian Journal of Surgery, 2021
 • „Przeprowadzono retrospektywną analizę danych zebranych w centrach urazowych w Arizonie, Kalifornii, Ohio, Oregonie, New Jersey i Teksasie w latach 2006-2018. … Dane zostały przeanalizowane w celu oceny trendów w spożyciu THC i alkoholu przez ofiary MVC [wypadek samochodowy], związany z legalizacją marihuany. … Nie wydaje się, aby istniał związek między legalizacją marihuany a prawdopodobieństwem znalezienia THC u pacjentów przyjętych po MVC. … Nie było widocznego wzrostu częstości jazdy pod wpływem marihuany po legalizacji”.Legalizacja marihuany i wskaźniki wypadków pod wpływem tetrahydrokannabinolu i alkoholu, The American Surgeon, 2021

Proponowane progi dla THC per se nie są oparte na dowodach i mogą skutkować nieumyślną kryminalizacją osób dorosłych, które spożywały konopie indyjskie kilka dni wcześniej, ale nie są już pod wpływem.

 • Używanie marihuany i bezpieczeństwo na drogach – Congressional Research Service, 2019.
 • Czy ograniczenia per se powinny być nakładane na konopie indyjskie? Zrównanie stężenia kannabinoidów we krwi z faktycznym upośledzeniem kierowcy: praktyczne ograniczenia i obawy, Humboldt Journal of Social Relations, 2013.
 • Nakładanie per se limitów na konopie indyjskie: praktyczne ograniczenia i obawy, 2013.
 • Konopie indyjskie a sprawność psychomotoryczna: racjonalny przegląd dowodów i implikacji dla porządku publicznego, Drug Testing & Analysis , 2012. 
 • Konopie indyjskie i prowadzenie pojazdu: przegląd naukowy i racjonalny, 2011
 • „Poprzednie badania nie wykazały wyraźnego związku między upośledzeniem a określonymi stężeniami ∆9-THC we krwi lub płynie ustnym. W zgodzie z tymi badaniami, wyniki niniejszej pracy wykazały, że większość z grupy 30 badanych osób nie wykazała upośledzenia przed użyciem, mimo posiadania stężenia ∆9-THC we krwi przekraczającego limity obowiązujące obecnie w pięciu stanach USA (Illinois, Montana, Ohio, Nevada i Waszyngton). Wyniki pokazały również, że czas trwania upośledzenia po paleniu wydaje się być odwrotnie proporcjonalny do wyjściowego stężenia ∆9-THC we krwi. Odkrycia te dostarczają dalszych dowodów na to, że pojedyncze pomiary określonych stężeń ∆9-THC we krwi nie korelują z upośledzeniem, a stosowanie samych limitów prawnych dla ∆9-THC nie jest obecnie naukowo uzasadnione”. Nieokreślona niepełnosprawność konopi indyjskich i poziomy delta-9-tetrahydrokannabinolu we krwi i oddechu, Nature Scientific Reports, 2022
 • „Na próbie prawie 200 regularnych użytkowników konopi, którym poinstruowano, aby palili marihuanę tak, jak robią to w domu, aby osiągnąć zwykły poziom odurzenia, celem tego badania było określenie, w odniesieniu do wyników jazdy, (1) wielkości i przebiegu w czasie efektów, (2) efekt marihuany z różnymi ilościami THC, (3) możliwe efekty tolerancji i (4) dokładność samooceny upośledzenia. Nie było korelacji między stężeniem THC we krwi zebranym 15 minut po paleniu a działaniem symulatora po 30 minutach lub w jakimkolwiek innym punkcie czasowym, nawet w naszych ściśle kontrolowanych warunkach. W prawdziwym świecie czas od spożycia do zatrzymania organów ścigania i kolejnych pobrań krwi jest bardzo zmienny, a obecne wyniki potwierdzają, że same prawa oparte na stężeniu THC we krwi nie są obsługiwane”. Wydajność jazdy i postrzeganie bezpieczeństwa przez użytkowników konopi: randomizowane badanie kliniczne, JAMA Psychiatry, 2022
 • „Obecne mechanizmy oddechu i płynów ustrojowych używane do testowania konopi nie mają takiego samego wsparcia naukowego jak alkohol. Obecne urządzenia, które znajdują się w zestawie narzędzi organów ścigania, aby zidentyfikować historię używania konopi indyjskich są niewiarygodnymi wskaźnikami upośledzenia prowadzenia pojazdu związanego z THC i stanowią poważne zagrożenie dla wolności obywatelskich. Sama norma prawna dotycząca intoksykacji konopiami indyjskimi podczas jazdy promuje stosowanie niewiarygodnych metod testowania, a norma zerowej tolerancji jest niezgodna z rzeczywistością, co prawdopodobnie doprowadza do nadmiernego ścigania i błędnych wyroków”. Płyny doustne i alkomaty zawodzą jako narzędzia do wykrywania zaburzeń prowadzenia pojazdów związanych z konopiami, New York State Bar Association Health Law Journal, 2021
 • „Trudno powiązać obecność marihuany lub stężenie tetrahydrokannabinolu (THC), związku odpowiedzialnego za psychoaktywne właściwości marihuany („haju”), z upośledzeniem zdolności prowadzenia samochodu przez pojedynczą osobę”. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, co musisz wiedzieć o marihuanie i prowadzeniu pojazdów
 • „Podjęliśmy systematyczne przeszukiwanie elektronicznych baz danych i zidentyfikowaliśmy 13 badań dotyczących winy i 4 badania przypadków-kontroli, z których można było wyodrębnić współczynniki szans na wypadek związany z używaniem konopi indyjskich. Oczywiste jest, że ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu po użyciu konopi jest znacznie mniejsze niż w przypadku innych zachowań, takich jak jazda pod wpływem alkoholu, przekraczanie prędkości lub używanie telefonów komórkowych podczas jazdy. Ponieważ medyczne i rekreacyjne używanie konopi indyjskich staje się coraz bardziej powszechne, należy rozważyć usunięcie wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów związanych z obecnością konopi indyjskich we krwi (podczas gdy przestępstwa oparte na upośledzeniu pozostałyby). ”Ryzyko bycia winnym wypadku drogowego lub udziału w wypadku drogowym po użyciu konopi indyjskich: przegląd systematyczny i metaanalizy, Nauka o narkotykach, polityka i prawo, 2021
 • „W obecnym badaniu wykorzystano techniki metaanalityczne, aby scharakteryzować relacje między biomarkerami związanymi z THC, subiektywnym odurzeniem oraz upośledzeniem umiejętności prowadzenia pojazdu i związanych z nim umiejętności poznawczych u regularnych i okazjonalnych użytkowników konopi. Wyniki wskazują, że stężenia THC we krwi, 11−OH-THC i 11−COOH-THC, stężenie THC w ustach oraz subiektywne oceny zatrucia są stosunkowo słabymi wskaźnikami upośledzenia powodowanego przez konopie indyjskie. Należy zatem ponownie rozważyć stosowanie limitów per se jako sposobu identyfikacji kierowców z upośledzeniem konopi indyjskich. Rzeczywiście, wydaje się, że w ramach tego podejścia istnieje znaczne ryzyko, że osoby „po użyciu” zostaną błędnie zidentyfikowane jako „pod wpływem”. Czy stężenie delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) we krwi i płynie ustnym jest związane z upośledzeniem? Analiza metaregresji. Neuronauka i recenzje biobehawioralne. 2021
 • „Podsumowując, obecne dowody z powyższych badań sugerują, że próby ustalenia limitów dla kierowców z upośledzeniem konopi indyjskich na podstawie wartości THC we krwi są w tej chwili wciąż przedwczesne. Potrzeba znacznie więcej dowodów, zanim będziemy mogli uzyskać równoważny „BAC dla THC”. Szczególna farmakokinetyka konopi indyjskich i jej zmienny wpływ osłabiający zdolność prowadzenia pojazdów wydaje się obecnie twierdzić, że zdefiniowanie znormalizowanego limitu THC per se będzie bardzo trudnym celem do osiągnięcia”. Konopie indyjskie i prowadzenie pojazdów, granice w psychiatrii, 2021
 • „Obecne badania wskazują, że biologiczne stężenia THC nie są silnie skorelowane z upośledzeniem, więc przepisy, które same w sobie kryminalizują jazdę powyżej określonych progów, nie wydają się być uzasadnione”. Konopie indyjskie i zdolność prowadzenia pojazdów, Aktualna opinia w psychologii, 2021

„Ogólnie jednak nie ma jasnego ogólnego związku z poziomem THC we krwi lub surowicy oraz umiejętnościami prowadzenia pojazdów lub ryzykiem wypadku. Nic dziwnego, że nie ma jednomyślnej zgody co do potencjalnych prawnych poziomów zawartości THC w organizmie. Dlatego też różne stężenia THC stosowane do zdefiniowania wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów związanych z konopiami indyjskimi w krajach UE i niektórych stanach USA, w zakresie od 1 do 7 ng/ml, mogą nie być odpowiednie do kompleksowej oceny upośledzenia umiejętności prowadzenia pojazdów. Używanie marihuany i wypadki samochodowe: recenzja, Frontiers in Psychiatry, 2021

„Narkotyki wpływają na ludzi w różny sposób, w zależności od wielu zmiennych. Limit per se dla narkotyków innych niż etanol nie powinien być obecnie uchwalany, ponieważ obecne badania naukowe tego nie potwierdzają”. Kalifornijska grupa zadaniowa ds. upośledzenia jazdy na autostradzie, raport do ustawodawcy, styczeń 2021 r.

„Wydaje się, że istnieje słaba i niespójna zależność między stopniem upośledzenia a stężeniem THC w próbkach biologicznych, co oznacza, że ​​limity per se nie mogą wiarygodnie odróżnić kierowców z upośledzeniem od zdrowych. Istnieje pilna potrzeba opracowania ulepszonych metod wykrywania zatrucia i upośledzenia konopi indyjskich.”. Niedociągnięcia per se limitów wykrywających zaburzenia prowadzenia pojazdów spowodowane przez konopie indyjskie: Wyniki symulowanego badania jazdy, Zapobieganie wypadkom drogowym, 2021

„Dowody epidemiologiczne na poparcie konkretnego limitu THC per se są skąpe. … THC we krwi >2 ng/ml, a być może nawet THC >5 ng/ml, niekoniecznie oznacza niedawne używanie konopi przez osoby często używające konopi”. Resztkowe poziomy THC we krwi u osób często zażywających konopie indyjskie po czterech godzinach abstynencji: przegląd systematyczny, Uzależnienie od narkotyków i alkoholu, 2020

„Związek między ryzykiem wypadku a ilością spożywanej marihuany lub stężeniem THC we krwi jest słaby. Stężenie THC w krwi jest słabym wskaźnikiem ryzyka lub upośledzenia związanego z prowadzeniem pojazdu”. Mocne strony i ograniczenia dwóch metod wykrywania prowadzenia pojazdów z upośledzeniem przez konopie indyjskie: przegląd literatury, The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 2019

„Poziomy krwi i innych płynów różnych kannabinoidów słabo korelują z upośledzeniem. Osoba może mieć wykrywalne kannabinoidy, takie jak THC, we krwi lub płynie ustnym, ale nie musi być upośledzona kognitywnie, ponieważ poziomy te mogą odzwierciedlać bieżące, niewielkie użycie, na przykład w przypadkach medycznych, lub jednorazowe użycie, które miało miejsce wiele godzin, a nawet dni wcześniej”. Pisemne zeznanie dr Igora Granta, dyrektora Centrum Badań nad Konopiami Medycznymi, przed kalifornijską Senacką Komisją ds. Pracy, Zatrudnienia Publicznego i Emerytur, 8 listopada 2019 r.

„Badania naukowe nie były w stanie konsekwentnie skorelować poziomu spożycia marihuany lub THC w organizmie człowieka z poziomem upośledzenia. W związku z tym niektórzy badacze i National Highway Traffic Safety Administration zaobserwowali, że stosowanie pomiaru THC jako dowodu upośledzenia kierowcy nie jest jak dotąd poparte dowodami naukowymi”. Congressional Research Service, Używanie marihuany i bezpieczeństwo na drogach, 2019

„Ponieważ istnieje słaba korelacja między zawartością ciała ∆9-THC a upośledzeniem prowadzenia pojazdu, Komisja odradza ustalanie progu zawartości delta-9-THC w celu określenia upośledzenia prowadzenia pojazdu”. Raport Komisji ds. Bezpieczeństwa Jazdy Pogorszonej w stanie Michigan, marzec 2019 r.

„Aby przyczynić się do trwającej dyskusji na temat wartości granicznych Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC) w ruchu drogowym, przeprowadzono badanie na symulatorze jazdy z udziałem 15 osób nałogowo zażywających konopie indyjskie. Zgodnie z poprzednimi badaniami, bezpośrednia korelacja między indywidualną zdolnością do prowadzenia pojazdu (liczba punktów karnych) a stężeniem THC nie została znaleziona. Dlatego ustalenie progu do celów prawnych na podstawie samych tych wartości wydaje się arbitralne.” O wpływie konsumpcji konopi na bezpieczeństwo ruchu drogowego: badanie na symulatorze jazdy z nałogowymi konsumentami marihuany, International Journal of Legal Medicine, 2019

„W przeciwieństwie do alkoholu, poziom THC we krwi nie odzwierciedla odurzenia”. Oświadczenie dr Daniele Piomelli, profesora anatomii i neurobiologii na Uniwersytecie Kalifornijskim, Irvine, 1 marca 2019 r.

„Poziomy THC we krwi spadają bardzo gwałtownie w okresach mierzonych w minutach. THC we krwi nie jest dobrym wskaźnikiem ani dla niedawnego użycia, ani dla upośledzenia, a krzywa dawka-skutek dla ryzyka zgonu pozostaje kwestią ostrych kontrowersji. Co więcej, rozpuszczalność THC w lipidach oznacza, że ​​częsty użytkownik konopi zawsze będzie miał mierzalne THC we krwi, nawet jeśli ta osoba nie używała ostatnio i nie jest subiektywnie odurzona ani obiektywnie upośledzona”. Jazda na haju: problemy i opcje polityki, analiza BOTEC/SSRN white paper, 2018 r.

„Obecne dowody pokazują, że poziom tetrahydrokannabinolu we krwi nie koreluje dobrze z poziomem upośledzenia”.Jazda pod wpływem marihuany: ramy dla przyszłej polityki, Anesthesia and Analgesia, 2018

„Trudno jest ustalić związek między stężeniem THC we krwi lub w osoczu osoby a skutkami pogorszenia wydajności. Nie zaleca się próbowania przewidywania efektów na podstawie samego stężenia THC we krwi, a obecnie niemożliwe jest przewidzenie konkretnych skutków na podstawie stężenia THC-COOH (metabolitu). Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Arkusz informacyjny online dotyczący narkotyków i wydajności człowieka

„Interpretacja efektów kannabinoidowych jest jeszcze trudniejsza niż identyfikacja obecności lub stężenia naturalnych lub syntetycznych markerów kannabinoidowych w różnorodnych próbkach biologicznych. Interpretacja jest złożona, ponieważ początek, szczyt i czas trwania efektów różnią się w zależności od tego, czy drogą podawania konopi indyjskich jest droga inhalacyjna, doustna czy doodbytnicza, oraz od tego, czy dana osoba jest częstym lub okazjonalnym użytkownikiem konopi. Obecnie nauka nie wspiera rozwoju limitów kannabinoidów per se u kierowców pojazdów silnikowych ze względu na wiele czynników wpływających na relacje między koncentracją a efektem”. Markery kannabinoidowe w płynach biologicznych i tkankach: Ujawnienie spożycia, Trendy w medycynie molekularnej, 2018

„Nie ma jednego stężenia we krwi lub płynie w jamie ustnej, które może odróżnić osoby upośledzone i nieupośledzone. To nie jest tak, że musimy mówić: „Och, zróbmy więcej badań i udzielmy odpowiedzi”. Już wiemy. Przeprowadziliśmy badania.” Oświadczenie Marilyn Huestis, która spędziła ponad 20 lat prowadząc projekty badawcze związane z kannabinoidami w amerykańskim Narodowym Instytucie ds. Nadużywania Narkotyków, 25 stycznia 2018 r.

„Zwykłe zidentyfikowanie używania konopi indyjskich przez kierowcę nie wystarczy, aby uzasadnić założenie zwiększonego ryzyka UTE (niekorzystnych zdarzeń drogowych).” Związek niekorzystnych zdarzeń drogowych i używania konopi indyjskich: metaanaliza, Frontiers in Pharmacology, 2018

„Próg ilościowy dla przepisów per se dotyczących THC po zażyciu konopi indyjskich nie może być naukowo uzasadniony”. American Automobile Association, ocena danych kierowców aresztowanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem w odniesieniu do limitów per se dla konopi, 2016

„Przepisy dotyczące alkoholu opierają się na dowodach dotyczących zmniejszonej zdolności kierowców w całej populacji do bezpiecznego funkcjonowania w tych BAC. Takie dowody nie są obecnie dostępne dla stężeń innych narkotyków”. Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zrozumienie ograniczeń informacji o testach narkotykowych, raportowaniu i testowaniu praktyk w śmiertelnych wypadkach samochodowych, 2014

„Nie ma bezpośredniej korelacji między upośledzeniem prowadzenia a stężeniem THC” Wpływ konopi na umiejętności prowadzenia pojazdów, Chemia Kliniczna, 2013

„Osoby mogą się znacznie różnić pod względem wrażliwości na upośledzenie wywołane THC, o czym świadczą słabe korelacje między THC w surowicy a skalą upośledzenia wydajności”. Ryzyko wypadków samochodowych związane z dawką po zażyciu konopi indyjskich: aktualizacja, 2009 r.

„Jednym z celów programu było ustalenie, czy możliwe jest przewidzenie upośledzenia prowadzenia pojazdów na podstawie stężenia THC i/lub jego metabolitu THC-COOH w pojedynczych próbkach. Odpowiedź jest bardzo jasna: tak nie jest. Osocze kierowców wykazujących znaczne upośledzenie w tych badaniach zawierało zarówno wysokie, jak i niskie stężenia THC; a kierowcy z wysokimi stężeniami w osoczu wykazali nawet pewną poprawę”. Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marihuana i Rzeczywista Wydajność Jazdy, 1993

Jakub Gajewski
Tags:
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
1 komentarz
 1. Herod 2 lata temu

  Czy Polskie prawo w ogóle nie posiada żadnych wytycznych w tej sprawie? Co z użytkownikami CBD? Jak się ma sprawa z użytkownikami konopi, którzy spożyli je np. tydzień wcześniej?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content