Używanie konopi indyjskich a zdrowie

Używanie konopi indyjskich staje się coraz powszechniejsze w Polsce, zwłaszcza wśród nastolatków i młodych dorosłych. Do 2014 roku ponad 1,4 mln Polaków, czyli mniej więcej jeden na 27, przynajmniej raz w roku paliło skręta. Odsetek osób, które w swoim życiu przynajmniej raz używały marihuany wynosi 12,2%.

Chociaż marihuana jest postrzegana jako stosunkowo bezpieczna używka, wiąże się jednak z wieloma, dobrze udokumentowanymi zagrożeniami dla zdrowia zarówno krótko, jak i długoterminowego. Główne zagrożenia obejmują upośledzenie funkcji poznawczych, psychomotorycznych i pamięci a rzadkie nawet halucynacje i upośledzoną percepcję, co może wiązać się z upośledzeniem prowadzenia pojazdu, co następnie może skutkować urazami lub ofiarami śmiertelnymi. U osób szczególnie narażonych może również powodować problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym psychozy. Jednak większość tych niekorzystnych skutków zdrowotnych koncentruje się wśród osób spożywających konopie indyjskie w sposób nieświadomy i/lub nieodpowiedzialny. Śmiertelne i nieśmiertelne obrażenia w wyniku kolizji pojazdów mechanicznych, a także zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich i inne problemy ze zdrowiem psychicznym to najczęstsze szkody związane z konopiami indyjskimi, które mają negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

Dlaczego i w jaki sposób opracowano te wytyczne ?

Cele legalizacji i regulacji konopi indyjskich w każdym Państwie, które się na to zdecyduje obejmują ochronę zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W tym celu aktywna edukacja, profilaktyka i wytyczne dotyczące używania konopi indyjskich i zdrowia to ważne strategie zdrowia publicznego mające na celu ograniczenie szkód i problemów związanych z używaniem konopi indyjskich. Chociaż używanie konopi wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia opisanymi powyżej, prawdopodobieństwo lub dotkliwość niekorzystnych skutków można zmienić poprzez świadome wybory.

W tym kontekście głównym celem wytycznych dotyczących stosowania konopi indyjskich o niższym ryzyku jest przedstawienie naukowych zaleceń, które umożliwią ludziom zmniejszenie ryzyka zdrowotnego związanego z używaniem konopi indyjskich, podobnie jak opracowane są prozdrowotne wytyczne dotyczące niskiego ryzyka picia alkoholu, odżywiania lub zachowań seksualnych.

Wytyczne opierają się na wszechstronnym przeglądzie badań naukowych i danych przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów ds. uzależnień i zdrowia. Naukowa wersja wytycznych dotyczących stosowania konopi indyjskich o niższym ryzyku została opublikowana w American Journal of Public Health w 2017 r. Wszystkie dane i źródła, z których czerpano informacje do opracowania wytycznych można znaleźć w tej publikacji.

Do kogo są skierowane?

 • Każdy, kto zdecydował się użyć lub rozważa użycie marihuany, a także jego rodzina, przyjaciele i rówieśnicy.
 • Dowolny profesjonalista, organizacja lub organ rządowy, którego celem jest poprawa zdrowia Polaków używających konopi indyjskich poprzez informacje i edukację opartą na dowodach. Osoby, u których występują problemy związane z używaniem konopi, należy zachęcać do szukania wsparcia u lekarza.

Zalecenia:

10 zaleceń jest skierowanych do osób używających konopi lub rozważających ich użycie. To podsumowanie dowodów zapewnia kontekst zaleceń, w tym przegląd dotychczasowych badań. Należy pamiętać, że te zalecenia dotyczą głównie niemedycznego używania konopi indyjskich.

 • W Polsce wzrasta liczba używających konopi indyjskich
 • Śmiertelne i inne niż śmiertelne obrażenia w wyniku kolizji z pojazdami mechanicznymi, a także zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich i inne problemy ze zdrowiem psychicznym to najczęstsze szkody związane z konopiami indyjskimi, które mają negatywny wpływ na zdrowie publiczne.
 • Szacuje się, że od 10 do 30 procent osób używających konopi indyjskich rozwija zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich (w tym uzależnienie).

Abstynencja

Podobnie jak w przypadku każdego ryzykownego zachowania, najbezpieczniejszym sposobem zmniejszenia tego ryzyka jest całkowite unikanie takiego zachowania. To samo dotyczy używania konopi indyjskich. Osoby, które decydują się na używanie konopi, są narażone na szereg zagrożeń związanych z krótko i / lub długoterminowymi niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi, mogą one przybierać również formę ostrą. Prawdopodobieństwo i dotkliwość tych zagrożeń będzie się różnić w zależności od cech poszczególnych użytkowników, ich wzorców stosowania i jakości produktów. Ponadto ryzyko może nie być takie samo w przypadku różnych osób lub w przypadku różnych okresów użytkowania.

 1. Najbardziej skutecznym sposobem uniknięcia ryzyka związanego z używaniem konopi jest powstrzymanie się od używania.

Wiek pierwszego użycia

Badania pokazują, że inicjowanie marihuany w młodym wieku – głównie przed 16 rokiem życia – zwiększa ryzyko różnych niekorzystnych skutków zdrowotnych. Na przykład osoby, które zaczynają używać w młodym wieku, są bardziej narażone na wystąpienie powiązanych problemów ze zdrowiem psychicznym i edukacją lub innych problemów związanych z używaniem substancji. Efekty te są szczególnie wyraźne u osób używających konopi indyjskich, którzy intensywnie / często używają. Może się tak zdarzyć po części dlatego, że częste używanie konopi wpływa na rozwój mózgu, który kończy się dopiero po 25 latach życia. Im młodszy wiek, w którym dana osoba inicjuje używanie konopi, tym większe prawdopodobieństwo poważniejszych problemów zdrowotnych.

2. Opóźnienie używania konopi indyjskich, przynajmniej do okresu dojrzewania, zmniejszy prawdopodobieństwo lub dotkliwość niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Wybór produktów z konopi indyjskich

Konsumenci konopi indyjskich powinni być świadomi charakteru i składu produktów z konopi indyjskich, których używają. Produkty te różnią się znacznie pod względem głównego psychoaktywnego składnika konopi, tetrahydrokanabinolu (THC). Wyższa moc THC jest silnie związana ze zwiększonymi ostrymi i długotrwałymi problemami, takimi jak problemy ze zdrowiem psychicznym – zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich. W szczególności ekstrakty lub koncentraty z konopi indyjskich zawierają wyjątkowo wysoki poziom THC. Jednak dowody sugerują, że inne składniki kannabinoidowe, w tym kannabidiol (CBD), osłabiają niektóre efekty THC. Używanie produktów z konopi indyjskich o wysokim stosunku CBD:THC zwykle niesie ze sobą mniej poważne zagrożenie dla zdrowia.

Kannabinoidy syntetyczne (np. K2, Spice) to stosunkowo nowa klasa produktów, tzw dopalacze, smart drug. Niedawne przeglądy dotyczące syntetyków wskazują, że mają one cięższe skutki psychoaktywne i zagrożenia dla zdrowia, w tym przypadki śmierci.

3.Używaj produktów o niskiej zawartości THC i wysokich proporcjach CBD: THC.

4. Należy unikać syntetycznych produktów z konopi indyjskich, takich jak K2 i Spice.

Metody i praktyki używania konopi indyjskich

Obecnie istnieje wiele alternatywnych metod spożywania konopi. Dowody sugerują, że palenie konopi indyjskich, szczególnie w połączeniu z tytoniem, może powodować problemy z oddychaniem i chorobami układu oddechowego. Również temperatura spalania ma duży wpływ na stan naszego układu oddechowego.  W rzeczywistości palenie jest prawdopodobnie najbardziej niebezpieczną metodą zażywania konopi. Alternatywne metody inhalacji obejmują waporyzatory i e-papierosy. Chociaż te alternatywy zmniejszają kluczowe zagrożenia dla zdrowia, nie są one całkowicie pozbawione ryzyka. Brakuje jednak w dużej mierze rygorystycznych badań dotyczących wyników zdrowotnych. Spożycie w sposób doustny produktów z konopi indyjskich omijają ryzyko związane z wdychaniem, ale opóźniają wystąpienie efektów psychoaktywnych i mogą prowadzić do stosowania wyższych dawek. Są również mniej przewidywalne. Jeśli towarzyszy im odpowiednie oznakowanie, opakowanie i ostrzeżenia, produkty spożywcze mogą stanowić najbezpieczniejszą metodę zażywania konopi indyjskich.

Podczas palenia marihuany takie praktyki jak „głęboki wdech”, wstrzymywanie oddechu lub mocny wydech (manewr Valsalvy) mają na celu zwiększenie wchłaniania składników psychoaktywnych. Jednak w rzeczywistości nie ma to sensu i dodatkowo powoduje nieproporcjonalne zwiększenie wchłaniania toksycznego materiału do układu oddechowego.

5. Unikaj palenia konopi i wybieraj bezpieczniejsze metody inhalacji, w tym waporyzatory, e-papierosy i produkty spożywcze.

6. Jeśli palisz marihuanę, unikaj szkodliwych praktyk, takich jak głębokie wdychanie lub wstrzymywanie oddechu.

Częstotliwość i intensywność użytkowania

Częste lub intensywne używanie konopi indyjskich – definiowane jako codzienne lub prawie codzienne używanie – to na podstawie dowodów naukowych jedne z najsilniejszych i najbardziej spójnych predyktorów poważnych i / lub długotrwałych problemów zdrowotnych związanych z konopiami indyjskimi. Takie wzorce używania zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, w tym zmian w rozwoju lub funkcjonowaniu mózgu (zwłaszcza w młodszym wieku), problemów ze zdrowiem psychicznym, zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich, upośledzeniem prowadzenia pojazdów, samobójstw i gorszych wyników w nauce.

7. Unikaj częstego lub intensywnego użytkowania i ogranicz spożycie do sporadycznego użycia, na przykład tylko jeden dzień w tygodniu lub w weekendy lub rzadziej.

Używanie konopi indyjskich i prowadzenie pojazdu

Marihuana osłabia funkcje poznawcze, uwagę, reakcję i kontrolę psychomotoryczną – z których wszystkie są krytycznymi umiejętnościami podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Liczne badania wykazały, że ryzyko uczestniczenia w kolizji i doznania urazów związanych z prowadzeniem pojazdu, zarówno śmiertelnych, jak i innych niż śmiertelne, jest dwa do trzech razy wyższe wśród kierowców z upośledzeniem konopi indyjskich w porównaniu z kierowcami pełnosprawnymi. Na chwilę obecną nie ma dowodów na bezpieczne poziomy używania konopi indyjskich podczas prowadzenia pojazdów. Po spożyciu konopi indyjskich osoby nie powinny prowadzić samochodu w okresie ostrych skutków psychoaktywnych. Te ostre upośledzenia pojawiają się wkrótce po użyciu i utrzymują się przez co najmniej 6 godzin, ale mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech i budowy, a także od siły i rodzaju używanej konopi. Ryzyko kolizji jest jeszcze większe, gdy konopie indyjskie i alkohol są używane razem,

7. Nie prowadź pojazdów ani nie obsługuj innych maszyn przez co najmniej 6 godzin po zażyciu konopi. Łączenie alkoholu i marihuany zwiększa upośledzenie i należy tego unikać.

Populacje szczególnego ryzyka

Niektóre populacje mają wyższe lub wyraźne ryzyko problemów zdrowotnych związanych z konopiami indyjskimi. Znaczna część psychoz i zaburzeń psychicznych ma związek z osobami z historią takich objawów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto używanie konopi indyjskich podczas ciąży zwiększa ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych u noworodka, w tym niskiej masy urodzeniowej i zmniejszenia wzrostu. To zalecenie jest częściowo oparte na zasadach ostrożności.

8. Osoby z historią psychozy lub zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, a także kobiety w ciąży, w ogóle nie powinny używać konopi indyjskich.

Łączenie ryzyka lub ryzykownych zachowań

Chociaż dane są ograniczone, prawdopodobne jest, że połączenie niektórych ryzykownych zachowań opisanych w zaleceniach zwiększy ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków używania konopi indyjskich. Na przykład wczesne rozpoczęcie używania konopi indyjskich w połączeniu z częstym używaniem konopi o dużej sile prawdopodobnie nieproporcjonalnie zwiększy ryzyko wystąpienia zarówno ostrych, jak i przewlekłych problemów.

10. Unikaj łączenia jakichkolwiek czynników ryzyka związanych z używaniem konopi indyjskich. Wiele zachowań wysokiego ryzyka zwiększy prawdopodobieństwo lub dotkliwość niekorzystnych skutków.

Artykuł opracowany na podstawie wytycznych kanadyjskiego rządu i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia.

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content