Zachęcamy Państwa do lektury analizy pt. „Medyczna marihuana – czas na reakcję ustawodawcy”, autorstwa Piotra Kubaszewskiego i Zuzanny Warso, przygotowanej w ramach serii „Analizy i rekomendacje” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Opracowanie koncentruje się na problemie nieskutecznego leczenia bólu oraz konieczności uregulowania w polskim prawie medycznego wykorzystania marihuany, wynikającej z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy wyrażają nadzieję, że analiza okaże się pomocna w podjęciu stosownych działań legislacyjnych.As part of the “Analysis and Recommendations” series HFHR lawyers have drafted another report, entitled “Medical marijuana: waiting for legislators’ response”.

Dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Niezagwarantowanie efektywnego systemu leczenia bólu jest równoznaczne z niewywiązaniem się przez państwo z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP). Oznacza ono także niedopełnienie zobowiązań wynikających m.in. z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 12 gwarantuje prawo do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym do zapobiegania chorobom, ich leczenia i zwalczania) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantujących zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Problem związany z obowiązkiem zapewnienia przez państwo skutecznej ochrony zdrowia zauważył także Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 17 marca 2015 r. (sygn. akt S 3/15), w którym zasygnalizował Sejmowi RP konieczność podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany.

Opinia HFPC dostępna jest tutaj.

ENGLISH VERSION

The paper, written by Zuzanna Warso and Piotr Kubaszewski, focuses on the issue of ineffective pain management and a necessity to introduce rules on the medical use of marijuana in Polish medical laws, which was prompted by a decision of the Constitutional Tribunal. The authors hope that their report will provide a stimulus to undertake appropriate legislative actions.

Access to proper health care, including pain management schemes, remains at heart of the state’s obligations to safeguard the fundamental rights and freedoms. A failure to ensure an effective framework for pain management means that the state is unable to discharge its duty to protect citizens’ right to health care, enshrined in art. 68(1) of the Constitution of the Republic of Poland. This also means a failure to abide by the obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (whose Article 12 guarantees the right to protection of physical and mental health, including the prevention, treatment and control of diseases), the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which prohibit torture and inhuman or degrading treatment.

Also the Constitutional Tribunal noted problems related to the state’s duty to ensure effective health care. On 17 March 2015, the Tribunal issued the decision (case no. S 3/15) in which urged the Sejm, the lower chamber of the Polish Parliament, to legislate the medical use of marijuana.

ŹRÓDŁO/SOURCE: HFHR.PL

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content