Oto akt prawny dotyczący legalizacji obywatelskiej konopi indyjskich, którego celem jest uregulowanie produkcji, dystrybucji i używania konopi indyjskich.

PROJEKT JEST W TRAKCIE TWORZENIA. JEST TO WERSJA DO KONSULTACJI. JEŚLI MASZ JAKIEŚ SUGESTIE NIE OMIESZKAJ NAPISAĆ KOMENTARZ.

USTAWA O LEGALIZACJI OBYWATELSKIEJ KONOPI INDYJSKICH

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsza ustawa określa zasady legalizacji obywatelskiej konopi indyjskich oraz warunki ich produkcji, dystrybucji i używania. Legalizacja marihuany obywatelskiej polega na zezwoleniu na uprawę, produkcję, sprzedaż, dystrybucję, transport i posiadanie konopi indyjskich na cele rekreacyjne.

§ 2. W rozumieniu niniejszej ustawy przez obywatelską legalizację konopi indyjskich rozumie się proces regulacyjny, w którym obywatele biorą czynny udział w procesie decyzyjnym oraz realizacyjnym dotyczącym regulacji produkcji, logistyki, dystrybucji i używania konopi indyjskich.

Rozdział 2. Produkcja i dystrybucja konopi indyjskich

§ 3. Produkcja i dystrybucja konopi indyjskich jest możliwa po uzyskaniu stosownej licencji wydanej przez organ administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Każdy obywatel Polski, który ukończył 21 lat, może założyć firmę zajmującą się produkcją, sprzedażą, dystrybucją i transportem konopi indyjskich. Sprzedaż i dystrybucja konopi indyjskich może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez organy administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Licencja na produkcję i dystrybucję konopi indyjskich może zostać udzielona osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym organizacjom obywatelskim, które spełniają określone wymagania dotyczące jakości produktów oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji. Koszt licencji powinien być nie większy niż koszty koncesji alkoholowej, z podziałem na produkcję, dystrybucję, przewóz, utylizację etc. Licencję mogą uzyskać osoby, które złamały prawo UOPN, z wyłączeniem przestępstw z użyciem przemocy.

§ 6. Właściciel produkcji i dystrybucji konopi indyjskich jest zobowiązany do przestrzegania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Wszystkie firmy zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją i transportem konopi indyjskich podlegają kontroli organów administracji publicznej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.

Rozdział 3. Uprawa i posiadanie konopi indyjskich

§7. 1. Każdy obywatel Polski, który ukończył 21 lat, może uprawiać do czterech krzaków konopi indyjskich w gospodarstwie domowym.

 1. Uprawa konopi indyjskich wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny oraz ochrony środowiska.
 2. Każdy obywatel Polski, który ukończył 21 lat, może posiadać przy sobie do 30 gramów konopi indyjskich oraz w gospodarstwie domowym do 200 gramów konopi indyjskich.

Rozdział 4. Odpowiedzialność karna

§8. 1. Wszelkie czyny sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy podlegają karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§9. 1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do uprawy, produkcji, sprzedaży, dystrybucji, transportu i posiadania konopi indyjskich w celach medycznych, na które wymagane są oddzielne przepisy.

Rozdział 6. Używanie konopi indyjskich

§ 10. Używanie konopi indyjskich jest dozwolone wyłącznie osobom pełnoletnim.

§ 11. Używanie konopi indyjskich jest dozwolone wyłącznie w celach medycznych, naukowych, rekreacyjnych oraz przemysłowych.

§ 12. Używanie konopi indyjskich w celach medycznych oraz naukowych wymaga pisemnego zezwolenia wydanego przez lekarza lub organizację naukową zgodnie z wymaganymi regulacjami.

§ 13. Używanie konopi indyjskich w celach rekreacyjnych nie wymaga zezwolenia, jednak osoby korzystające z konopi indyjskich są zobowiązane do przestrzegania określonych zasad i ograniczeń dotyczących sposobu używania.

§14. 1. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem przepisów niniejszej ustawy jest Ministerstwo Zdrowia lub specjalnie powołana do tego jednostka państwowa.

2. Ustawa reguluje tylko kwestie związane z legalizacją marihuany obywatelskiej i nie wpływa na obowiązujące przepisy dotyczące innych substancji psychoaktywnych.

3. Niniejsza ustawa nie narusza prawa innych państw, w tym umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

4. Przepisy niniejszej ustawy mogą zostać zmienione jedynie w drodze ustawy.

5. Ustawa ma charakter otwarty i będzie dostosowywana do potrzeb oraz zmieniającej się sytuacji.

6. Wszelkie koszty związane z realizacją przepisów niniejszej ustawy ponoszą osoby i firmy zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją i transportem konopi indyjskich.

7. Niniejsza ustawa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

8. Ministerstwo Zdrowia lub specjalnie powołana do tego jednostka państwowa. jest odpowiedzialne za wydawanie koncesji na produkcję, sprzedaż, dystrybucję i transport konopi indyjskich, a także za nadzór nad tymi działaniami.

9. Osoby i firmy zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją i transportem konopi indyjskich muszą uzyskać od Ministerstwa Zdrowia lub specjalnie powołanej do tego jednostki państwowej stosowną koncesję.

10. Ministerstwo Zdrowia lub specjalnie powołana do tego jednostka państwowa jest również odpowiedzialne za ustalanie wymagań dotyczących jakości konopi indyjskich, które mogą być sprzedawane na rynku.

11. Ministerstwo Zdrowia lub specjalnie powołana do tego jednostka państwowa ma prawo do przeprowadzania kontroli jakości konopi indyjskich oraz miejsc, w których są one przechowywane i przetwarzane.

12. Osoby i firmy zajmujące się produkcją, sprzedażą, dystrybucją i transportem konopi indyjskich są obowiązane do przestrzegania wymagań dotyczących jakości konopi indyjskich oraz do umożliwienia przeprowadzania kontroli przez Ministerstwo Zdrowia lub specjalnie powołanej do tego celu jednostki państwowej.

13. Osoby i firmy, które naruszają przepisy niniejszej ustawy, podlegają sankcjom, w tym grzywnie oraz utracie koncesji na prowadzenie działalności związanej z konopiami indyjskimi.

Rozdział 7. Kontrola i sankcje

§ 15. Organami kontrolnymi w zakresie produkcji, dystrybucji i używania konopi indyjskich są organy administracji publicznej oraz policja.

§ 16. Osoby naruszające przepisy niniejszej ustawy podlegają odpowiednim sankcjom, w tym karom grzywny lub pozbawienia wolności.

§ 17. W przypadku naruszenia wymagań dotyczących jakości produktów oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji, organ administracji publicznej ma prawo do cofnięcia lub zawieszenia licencji na produkcję i dystrybucję konopi indyjskich.

§ 18. Osoby korzystające z konopi indyjskich są zobowiązane do przestrzegania określonych zasad i ograniczeń dotyczących sposobu używania. W przypadku naruszenia tych zasad, osoby te podlegają karom grzywny lub innym sankcjom określonym przez właściwe organy.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 19. Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

§ 20. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do produkcji, dystrybucji i używania konopi indyjskich, które naruszają inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 21. Wykonanie niniejszej ustawy powierza się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Oto propozycje zasad i ograniczeń dotyczących sposobu używania konopi indyjskich:

 1. Zabronienie palenia konopi indyjskich w miejscach publicznych, takich jak parki, place zabaw, czy ulice pod
 2. Ustalenie maksymalnej ilości konopi indyjskich, które można posiadać w celach rekreacyjnych lub przemysłowych.
 3. Wymaganie od sprzedawców konopi indyjskich oznaczenia ich zawartości THC i CBD.
 4. Zakaz spożywania konopi indyjskich przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub wykonywaniem pracy wymagającej skupienia uwagi.
 5. Wymaganie od osób korzystających z konopi indyjskich w celach medycznych lub naukowych, aby zgłosiły to swojemu lekarzowi lub organizacji naukowej, aby monitorować ich stan zdrowia i skuteczność leczenia.
 6. Wymaganie, aby osoby korzystające z konopi indyjskich w celach rekreacyjnych lub przemysłowych, przechowywały je w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu.
 7. Wymaganie, aby osoby korzystające z konopi indyjskich w celach przemysłowych, stosowały je tylko zgodnie z instrukcjami producenta i nie narażały swojego zdrowia lub życia na niebezpieczeństwo.
 8. Wymaganie, aby osoby korzystające z konopi indyjskich w celach rekreacyjnych, nie sprzedawały ich dalej, nie kupowały ich od nielegalnych dostawców ani nie używały ich w celu popełnienia przestępstw.
 9. Wymaganie, aby osoby korzystające z konopi indyjskich w celach przemysłowych, przestrzegały określonych norm i standardów jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.
 10. Ustalenie minimalnej odległości między punktami sprzedaży konopi indyjskich a placówkami szkolnymi, kościołami, czy miejscami kultu religijnego.
 11. Poziom THC: Dla osób poniżej 30 roku życia legalna marihuana powinna mieć określony poziom tetrahydrokannabinolu (THC), który jest głównym składnikiem psychoaktywnym odpowiedzialnym za działanie narkotyczne.  
 12. Czystość produktu: Marihuana powinna być wolna od zanieczyszczeń, takich jak pestycydy, herbicydy, grzyby, bakterie i inne szkodliwe substancje chemiczne. W tym celu potrzebne będą testy laboratoryjne, które sprawdzą czystość produktu.
 13. Metody uprawy: Legalna marihuana powinna być uprawiana w sposób zgodny z normami rolniczymi i ochroną środowiska. Uprawa marihuany w sposób nieodpowiedzialny może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wody oraz szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi.
 14. Opakowanie i etykiety: Marihuana powinna być sprzedawana w odpowiednich opakowaniach, które zapewnią jej świeżość i niezmienność jakości. Opakowanie powinno być oznakowane zgodnie z wymogami regulacyjnymi, takimi jak zawartość THC, daty przydatności do spożycia, informacje o uprawie i testach, oraz ostrzeżenia dotyczące zdrowia.
 15. Kontrola jakości: Legalna marihuana powinna być poddawana regularnym testom, aby zapewnić jej jakość i czystość. Testy powinny być wykonywane przez niezależne laboratoria, aby uniknąć konfliktów interesów.
 16. Ograniczenie dostępu dla dzieci: Marihuana powinna być sprzedawana tylko osobom pełnoletnim, aby ograniczyć dostęp dla dzieci i młodzieży. W tym celu konieczne są odpowiednie kontrole wieku i procedury sprzedaży.
 17. Edukacja: Po legalizacji marihuany powinna być dostępna edukacja dotycząca bezpiecznego używania i skutków jej stosowania. W ten sposób można zapobiec niebezpiecznym zachowaniom i skutkom ubocznym stosowania.

Czystość:

Aby zapewnić czystość marihuany po legalizacji, powinny zostać wprowadzone standardy dotyczące testów laboratoryjnych, które będą sprawdzać obecność i poziomy różnych zanieczyszczeń. W tym celu można opracować standardy związane z metodami próbkowania, analizą i interpretacją wyników testów.

Ważne jest również, aby ustanowić regulacje dotyczące stosowania pestycydów i herbicydów w uprawie marihuany. Można to osiągnąć przez określenie listy substancji chemicznych, które są dopuszczone do stosowania w uprawie marihuany, oraz ustanowienie norm maksymalnych dla ich poziomu w produkcie końcowym.

Ponadto, można wprowadzić wymogi dotyczące higieny w miejscach uprawy i produkcji marihuany, aby zapobiegać obecności bakterii i grzybów. Standardy dotyczące czystości powinny być wdrożone na każdym etapie produkcji i dystrybucji, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktu dla użytkowników.

Metody uprawy:

ważne jest, aby marihuana była uprawiana w sposób zgodny z normami rolniczymi i ochroną środowiska, aby zapobiegać zanieczyszczeniu gleby i wody oraz szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi.

Jedną z sugerowanych metod uprawy jest metoda „Living soil”, która opiera się na naturalnym cyklu życia gleby i minimalizuje stosowanie sztucznych nawozów i pestycydów. Ta metoda pozwala na uzyskanie zdrowszych roślin, lepsze właściwości smakowe i zapachowe marihuany, a jednocześnie minimalizuje wpływ na środowisko naturalne.

Można również rozważyć stosowanie systemów hydroponicznych, które pozwalają na uprawę marihuany bez użycia gleby. Taka metoda pozwala na uzyskanie wydajnej uprawy, kontrolę nad jakością i składem substancji aktywnych, a także minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia gleby i wody.

Ostatecznie, ważne jest aby uprawiać marihuanę zgodnie z lokalnymi regulacjami i przepisami dotyczącymi rolnictwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

Opakowania i etykiety:

Opakowania marihuany powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić świeżość i niezmienność jakości produktu, a także ochronę przed wpływem światła i wilgoci. Etykiety na opakowaniach powinny zawierać informacje wymagane przez regulacje, takie jak zawartość THC, datę przydatności do spożycia, informacje o uprawie i testach, a także ostrzeżenia dotyczące zdrowia.

Jednocześnie, etykiety nie powinny zawierać żadnych sugestii, które mogą zachęcać do kupna, jak np. obrazki przedstawiające marihuanę w atrakcyjny sposób, nawiązania do kultury popularnej, czy obietnice korzyści zdrowotnych lub emocjonalnych związanych z używaniem marihuany. Etykiety powinny być projektowane w sposób neutralny i rzeczowy, aby konsument miał pełną i rzetelną informację o produkcie przed zakupem.

Kontrole:

Kontrole wieku i procedury sprzedaży powinny być skuteczne i zapewniać, że marihuana jest sprzedawana tylko osobom pełnoletnim, aby ograniczyć dostęp dla dzieci i młodzieży. Poniżej przedstawiam kilka sugestii dotyczących sposobów, w jakie można wprowadzić odpowiednie kontrole i procedury sprzedaży:

 1. Weryfikacja wieku: Sprzedawcy marihuany powinni wymagać od klientów okazania ważnego dowodu tożsamości, takiego jak karta identyfikacyjna lub paszport, aby potwierdzić, że mają 21 lat lub więcej. Takie dokumenty powinny zawierać zdjęcie klienta oraz datę urodzenia.
 2. Szkolenia pracowników: Pracownicy sklepów z marihuaną powinni być odpowiednio przeszkoleni, aby rozpoznawać fałszywe dokumenty tożsamości oraz aby wiedzieć, jak postępować w przypadku podejrzenia sprzedaży marihuany niepełnoletnim.
 3. Kamery i systemy bezpieczeństwa: Sklepy z marihuaną powinny być wyposażone w kamery i systemy bezpieczeństwa, aby zapobiegać kradzieżom i kontrolować wiek klientów.
 4. Limit sprzedaży: Konieczne jest również określenie limitów sprzedaży, aby uniemożliwić klientom kupowanie większej ilości marihuany niż jest to dozwolone.
 5. Ścisłe przepisy: Wszystkie sklepy z marihuaną powinny działać zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży alkoholu i tytoniu. 

Wprowadzenie tych środków kontrolnych i procedur sprzedaży może pomóc w zapewnieniu, że marihuana jest sprzedawana tylko osobom pełnoletnim, co z kolei ograniczy dostęp dla dzieci i młodzieży.

 1. Określenie stref bezpieczeństwa: Konieczne jest określenie stref bezpieczeństwa wokół miejsc, takich jak placów zabaw, szkół, przedszkoli i innych miejsc, gdzie przebywają dzieci. W tych strefach sklepy z marihuaną nie powinny być zlokalizowane.
 2. Wprowadzenie limitów lokalizacyjnych: Można również wprowadzić limitacje co do minimalnej odległości, jaką sklepy z marihuaną muszą zachować od miejsc takich jak plac zabaw, szkoły, kościoły itp.
 3. Kontrole lokalizacji: Właściciele sklepów z marihuaną powinni być poddawani kontroli i wymagani do przestrzegania określonych standardów lokalizacyjnych.

Odległości, jakie są stosowane w poszczególnych legislacjach w celu ochrony dzieci przed substancjami psychoaktywnymi, mogą się różnić. Oto kilka przykładów:

 1. Kanada: Sklepy z marihuaną muszą być zlokalizowane w odległości co najmniej 100 metrów od szkół.
 2. Kalifornia: W Kalifornii sklepy z marihuaną muszą być zlokalizowane w odległości co najmniej 600 metrów od szkół, przedszkoli i innych placówek, gdzie przebywają dzieci.
 3. Kolorado: W Kolorado sklepy z marihuaną muszą być zlokalizowane w odległości co najmniej 1000 stóp (około 305 metrów) od szkół, przedszkoli, centrów młodzieżowych i innych miejsc, gdzie przebywają dzieci.
 4. Holandia: W Holandii sklepy z marihuaną nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 250 metrów od szkół i innych placówek, gdzie przebywają dzieci.

Warto zaznaczyć, że każda legislacja może mieć swoje unikalne zasady dotyczące lokalizacji sklepów z marihuaną. Wszystko zależy od podejścia władz oraz krajowych lub regionalnych ustaw i przepisów.

Edukacja:

Według światowych raportów, najskuteczniejsze modele edukacji dotyczące bezpiecznego używania marihuany to te, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, podejmowania decyzji i budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Jednym z takich modeli edukacji jest podejście oparte na rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL). W ramach tego podejścia uczestnicy są uczeni, jak radzić sobie z presją grupową i negatywnymi wpływami, jak podejmować racjonalne decyzje i jak budować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Kolejnym skutecznym modelem edukacji jest podejście oparte na pozytywnych normach społecznych (PSN). W ramach tego podejścia uczestnicy są uczeni, jakie są akceptowalne normy dotyczące używania marihuany, a także jakie są skutki łamania tych norm.

Inne modele edukacji, które są skuteczne w zapobieganiu niebezpiecznym zachowaniom i skutkom ubocznym stosowania marihuany, to podejście oparte na koncepcji „zdrowia psychicznego”, które skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, oraz podejście oparte na koncepcji „strategii zmniejszania szkód”, które skupia się na minimalizowaniu szkód związanych z używaniem marihuany.

PROJEKT JEST W TRAKCIE TWORZENIA. JEST TO WERSJA DO KONSULTACJI. JEŚLI MASZ JAKIEŚ SUGESTIE NIE OMIESZKAJ NAPISAĆ KOMENTARZ.

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
5 komentarzy
 1. Mikołaj Tchórzelski 11 miesięcy temu

  i z tą edukacją ostrożnie bo potem każde dziecko od trzymania karabinu i gotowości do obrony kolejnego mordercy który nad nimi panuje wie że : „”TRAWA RYJE BERET” !!!

 2. Mikołaj Tchórzelski 11 miesięcy temu

  i nie wiem o co tam chodzi mistrzowi biznesu z komentarza z dołu, ale fakt: podatki!! trawa jest teraz taka droga że chyba należy się ją traktować jako przedmiot kolekcjonerki, a nie produkt nadający się do spożycia! a już kiedy zaczynałem palić z 10 lat temu, kiedy jeszcze kosztowała 25 pln za grama, to już wtedy była to spora suma pieniędzy jak na takie gówno z zaprzeproszeniem, bo niby czemu ktoś moze się najebać litrem wódy na cały dzień albo pół dnia, a ja mam jakiegoś ćwierć gramowego tytoniowego ochłapa palić i u dawać że jestem niezdolny do prowadzenia pojazdu 😐 :\

 3. Mikołaj Tchórzelski 11 miesięcy temu

  z tym 21 + to też przesada trochę, bo potem wszyscy naćpani i najebani a ty dostajesz problematykę sądu na kark od debili z policji bo jako jedyny grzecznie jarasz i nic nie robisz a nie odpierdalasz zajebany w wieku np. 19+ !!!

 4. Mikołaj Tchórzelski 11 miesięcy temu

  „11.Poziom THC: Dla osób poniżej 30 roku życia legalna marihuana powinna mieć określony poziom tetrahydrokannabinolu (THC), który jest głównym składnikiem psychoaktywnym odpowiedzialnym za działanie narkotyczne.” TROCHĘ PRZESADA :/ JA WAM MÓWIE TAKIE MOTYWY SIĘ KOŃCZĄ PEDOFILIĄ ZORGANIZOWANĄ Z WIELKIM SZYLDEM SEKSIZMU I WYKORZYSTYWANIU NIEWOLNICZO LUDZI PRZEZ RÓŻNICE PŁCIOWE… BO POTEM 18+ DAJ* DUP*I ZA DOBRE PALONKO I SPOBIE JE PALI, A JA MAM KUR*A 25 LAT I ZAKURWAIM W ROBOCIE CIEŻKO NA TO CO CHCE SOBIE ZAPALIĆ, A POTEM KTOŚ MI MAM MÓWIC ILE THC POTRZEBUJĘ MÓJ ORGANIZM ??? DZIĘKUJE BARDZO ALE NIE ZRÓBCIE TAK SOBIE Z ALKOHOLEM TO AKURAT BY BYŁO PRZYDATNE BO ALKOHOL AKURAT ODURZA LUDZI FIZICZNIE RÓWNOMIERNIE NIEŻALEZNIE OD ICH „”SILNEJ WOLI” !!!

 5. Ivo 1 rok temu

  Podatek mordeczki, podatek.
  Należy wskazać, że osoba obracająca szuwaksem płaci dochodowy, plus koncesja wydawana rocznie, lub na inny okres.
  Punkt sprzedajàcy konopie musi do ceny np 30 pln doliczyć 23 procent vat.
  Powodzenia

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content